Top

LITIGIU MUNCĂ. Drepturi speciale prevăzute de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

Întrucât valabilitatea contractului colectiv de munca la nivel de unitate s-a prelungit de drept si pentru anul urmator (2009) în temeiul articolului art. 2 alin. 3 din contract, drepturile prevazute în favoarea salariatilor, fara a face distinctie dupa natura sau obiectul acestora, sunt câstigate si trebuie acordate în continuare.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1717/116/2009 la data de 23.06.2009 reclamantii … având calitatea de personal contractual în cadrul Primariei Lehliu Gara, au chemat în judecata pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI LEHLIU GARA, JUD. CALARASI, reprezentata prin PRIMAR solicitând ca prin hotarâre judecatoreasca aceasta sa fie obligata la plata drepturilor banesti reprezentând drepturile speciale pentru asigurarea unei mese, în cuantum de 25 de lei/zi lucratoare, aferente perioadei 01.03.2009 – la zi, drepturi ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie la data nasterii dreptului pâna la plata lui efectiva.

În motivarea cererii lor reclamantii arata ca au încheiat cu pârâta contractul colectiv de munca la nivel de unitate nr. 4521/11.06.2008 prin care aceasta se obliga sa le asigure pentru fiecare zi lucratoare o masa în cuantum de 25 de lei .

Mentioneaza ca în conformitate cu art. 18 alin 1 din contractul mentionat , acest drept special se acorda personalului contractual în urmatoarele situatii: sunt efectiv prezenti la munca, se afla în concediu de odihna, se afla în concediu medical, dar nu mai mult de o luna, se afla în concediu pentru evenimente deosebite, iar ca o exceptie s-a convenit ca aceste drepturi sa nu acorde celor aflati în concediu pentru cresterea copilului.

Precizeaza reclamantii ca acest contract colectiv de munca la nivel de unitate a fost înregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a Jud. Calarasi în data de 17.06.2009.

Mai arata reclamantii ca desi , pe calea sesizarii prealabile, au solicitat primariei acordarea acestor drepturi speciale, raspunsul a fost negativ, pârâta apreciind ca oportuna suspendarea acestor drepturi.

În dovedirea cererii se depun acte

Desi legal citata reprezentantul legal al pârâtei nu s-a prezentat la judecata si nici nu a depus întâmpinare pentru asi preciza pozitia cu privire la pretentiile reclamantilor.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Conform art. 18 din contractul colectiv de munca la nivel de unitate nr. 4522/11.06.2008 încheiat între Primarul orasului Lehliu – Gara si personalul contractul din aparatul de specialitate al primarului, partile contractante au stabilit în baza prevederilor Titlului VIII din Legea 53/2003 ca personalului contractual i se acorda pentru fiecare zi lucratoare o masa în cuantum de 25 de lei . Acordarea acestui drept se realizeaza în urmatoarele situatii: sunt efectiv prezenti la munca, se afla în concediu de odihna, se afla în concediu medical, dar nu mai mult de o luna, se afla în concediu pentru evenimente deosebite În aliniatul 4 din acest articol, partile au stipulat ca o exceptie, ca aceste drepturi nu se acord[ celor aflati în concediu pentru cresterea copilului. Contractul colectiv de munca la nivel de unitate a fost înregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a Jud. Calarasi în data de 17.06.2009, astfel cum rezulta din adresa nr. 4301/17.06.2008 emisa de aceasta institutie.

Prin adresa nr. 4800/1706.2009 pârâta comunica instantei faptul ca nici una dintre partile contractante nu a denuntat contractul colectiv de munca la nivel de unitate cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, situatie fata de care, în raport de prevederile art. 2 alin 3 din contract, valabilitatea acestuia s-a prelungit de drept si pentru anul urmator.

Din copiile carnetelor de munca depuse de reclamanti reiese ca acestia fac parte din categoria personalului contractual , iar conform adeverintelor emise de pârâta la data de 11.06.2009 cu numarul 4680 , reclamantii îndeplinesc conditiile prevazute de art. 18 din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate nr. 4522/11.06.2008.

Potrivit art. 236 din Codul muncii contractul colectiv de munca este conventia încheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Dispozitiile art.40 alin.2 din Codul Muncii, rap. la art.243 Codul Muncii, art. 30 din legea nr.130/1996, art.155 Codul Muncii si art.41 alin.5 din Constitutie, statueaza obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca. Totodata contractul de munca la nivel de unitate, are calitatea de izvor de drept, impunându-se partilor ca si legea, astfel ca executarea obligatiilor care rezulta din acesta este prevazuta sub sanctiunea atragerii raspunderii partii care se face vinovata de neîndeplinirea acestuia .

În speta, întrucât valabilitatea contractului colectiv de munca la nivel de unitate s-a prelungit de drept si pentru anul urmator ( 2009) în temeiul articolului art. 2 alin 3 din contract, drepturile prevazute in favoarea salariatilor, fara a face distinctie dupa natura sau obiectul acestora sunt câstigate si trebuie acordate în continuare.

Fata de aspectele sus – retinute si având în vedere ca pârâta nu si-a îndeplinit obligatiile asumate prin contract, instanta priveste întemeiata cererea reclamantilor urmând a o admite si în consecinta va obliga pârâta la plata catre fiecare reclamant a drepturilor banesti reprezentând drepturile speciale pentru asigurarea unei mese, în cuantum de 25 de lei/zi lucratoare, aferente perioadei 01.03.2009 – 14.10.2009 ( data pronuntarii prezentei sentinte), drepturi ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

Va lua act ca reclamantii nu solicita cheltuieli de judecata.

În temeiul art. 36 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse în motivarea prezentei hotarâri.

Vazând si dispozitiile art. 299 si urm Cod procedura civila.

Ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Bucuresti.

Etichete: