Top

Litigiu de muncă. Acordare de zile de concediu suplimentar, prevăzute prin contractul de muncă la nivel de unitate.

Contractul de munca la nivel de unitate are calitatea de izvor de drept, impunandu-se partilor ca si legea, astfel ca executarea obligatiilor care rezulta din acesta este prevazuta sub sanctiunea atragerii raspunderii partii care se face vinovata de neindeplinirea acestuia.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 579/116/ 2009 (format vechi 860/C/ 2009) la data de 13.03.2009, reclamantul SINDICATUL ENERGETICIENILOR în calitate de reprezentant al membrilor de sindicat… a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC FILIALA DE ÎNTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE „ELECTRICA SERV” SA obligarea acesteia la acordarea membrilor de sindicat mentionati a zilelor de concediu de odihna suplimentare cuvenite, plata indemnizatiei de concediu de odihna si a primei de vacanta aferente zilelor de concediu de odihna suplimentare, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii sale reclamantul arata ca în anul 2008 salariatii mentionati mai sus aveau dreptul la efectuarea unei numar de 6 zile de concediu de odihna suplimentare conform art. 2.15 din contractul colectiv de munca la nivel de SC Electrica Sa , aflat în vigoare, , însa datorita hotarârii unilaterale a directorului s-au acordat numai 4 zile de concediu suplimentar.

Mentioneaza ca în aplicarea articolelor din CCM a fost încheiata Nota comuna la nivel de SC FISE ELECTRICA SERV SA care în articolul 2. 4 precizeaza : „ Categoriile de salariati ai FISE Electrica Serv care lucreaza în conditii grele, nocive sau periculoase au dreptul la concediu de odihna suplimentar conform art. 2.15 CCM Electrica SA 2002 si anexei nr. 5 – Regulament sporuri. Aceste categorii de salariati sunt prevazute în anexa 1”.

În drept invoca prevederile art. 283 si art. 142 din Codul muncii, art. 57- 59 CCM unic la nivel national, art. 106 din CCM la nivel de ramura energie electrica, termica, petrol si gaze, art. 2.15 din CCM la nivel de SC Electrica SA , art. 15.2 si 15.4 Regulamentul de aplicare a CCM Electrica , nota comuna la nivel de FISE Electrica Serv.

În dovedirea cererii solicita proba cu înscrisuri, interogatoriu , martori.

Pârâta formuleaza întâmpinare prin care solicita respingerea cererii ca neîntemeiata. În acest sens arata ca unii membrii de sindicat reprezentati de reclamanta nu pot beneficia de zilele de concediu suplimentar si anume: CI (conform contractului individual de munca are dreptul la 4 zile de concediu suplimentar), MM care în calitatea de sudor (tinichigiu) nu face parte din categoria de electrician si beneficiaza doar de 4 zile de concediu suplimentar conform contractului individual de munca; CT a fost disponibilizat începând cu data de 22.01.2009; SG – disponibilizat cu data de 22.01.2009; NG – disponibilizat începând cu data de 22.01.2009; I I – disponibilizat începând cu data de 22.01.2009; B F – încetat contract individual de munca la data de 25.04.2009; C M – disponibilizat începând cu data de 22.01.2009.

Mentioneaza pârâta ca începând cu anul 2008, societatea a suferit modificari majore privind activitatea desfasurata precum si organizarea interna, aspect ce rezulta din organigramele Agentiei de întretinere si servicii energetice Calarasi. Astfel, organigrama valabila începând cu 01.08.2005 prevedea echipe de muncitori electricieni specializati pe LES si LEA structurati în formatii LES, LEA, PT, iar în prezent conform organigramei valabila de la data de 01.08.2008, Agentia Calarasi nu a mai pastrat aceeasi structura, formându-se echipe mixte, deoarece lucrarile contractate nu mai prevad lucrari numai pentru LEA sau LES. Mai mult decât atât, arata pârâta, din adresa nr. 2378 din data de 23.03.2009 AIES Calarasi reiese faptul ca lucrarile cu ponderea cea mai mare de timp a fost alocata lucrarilor de constructii montaj în procentaj de 44,1% din venituri, urmate de cele de mentenanta LEA, LES, PT , diferiti terti, toate însumând în procentaj de 41,8 % care nu sot fi defalcate în mod separat datorita naturii lucrarilor.

Din coroborarea prevederilor art. 142 Codul muncii, art. 57 alin 2 CCM Unic la nivel national, art. 160 CCM la nivel de ramura energie electrica , termica, petrol si gaze, art. 2.15 din CCM aplicabil Electrica, în acest segment de activitate, precizeaza pârâta, numarul minim de zile al concediului de odihna suplimentar, impus de lege este cel de 3 zile lucratoare, asa încât prin decizia conducatorului unitatii nu s-a încalcat dispozitiile legale, ci s-a acordat chiar o zi la cele impuse de lege, respectiv 4 zile.

Considera pârâta, ca în mod normal fata de cele învederate si având în vedere noile structuri organizatorice, felul lucrarilor care conduc la conditiile de munca, situatia financiara precara, nu ar mai trebui adaugate la concediul de odihna nici o zi suplimentara.

Mai arata pârâta ca în raport de prevederile art. 15.1. alin 2 din CCM aplicabil la nivel de unitate, acordarea zilelor de concediu de odihna suplimentar se realizeaza pe baza unor criterii cum ar fi de exemplu natura factorilor nocivi, conditiile de munca nefavorabile de microclimat, solicitarile ale organismului etc, ori în cazul electricianului, factorii de risc cu ponderea cea mai mare se regasesc în executia proprie a electricianului, mijloacelor proprii de productie având un procentaj mai mic factorilor de risc proprii mediului de munca. Totodata, numarul concret al zilelor de concediu suplimentar se acorda proportional cu perioada lucrata în cursul anului calendaristic, or salariatii din prezenta cauza au beneficiat de concediu medical, dar si de concediu fara plata, fapt ce a dus la scaderea numarului de zile de concediu suplimentar. conform dispozitiilor art. 15.2 din CCM.

Arata pârâta ca pentru o aplicare uniforma si fara discriminare a salariatilor, s-a decis sa se acorde în mod egal 4 zile de concediu suplimentar, dupa ce în prealabil s-a procedat la consultarea sindicatelor din care fac parte.

Totodata pârâta solicita sa fie avuta în vedere si criza economica mondiala ce a afectat productivitatea agentilor economici pe plan mondial, volumul de lucrari specifice instalatiilor electrice contractate scazând în mod dramatic.

Pentru toate aceste aspecte, solicita respingerea cererii reclamantului, apreciind ca temeinica si legala hotarârea Directorului SISE Electrica Dobrogea.

În dovedirea cererii depune înscrisuri.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Conform art. 142 Codul muncii salariatii care lucreaza în conditii grele, periculoase sau vatamatoare (…) beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. Aceleasi dispozitii sunt preluate si în contractul colectiv de munca unic la nivel national ( art. 59 ), contractul colectiv la nivel de ramura energie electrica, termica, petrol si gaze ( art. 106 ), precum si în contractul colectiv de munca la nivel de SC Electrica SA ( art. 2.15 ). În baza acestui ultim contract s-au stabilit prin note comune locurile de munca ( activitatile ) si categoriile de personal care beneficiaza de concediu de odihna suplimentar, precum si durata acestuia ( cuprinsa între 3 si 17 zile – fila 9 dosar). Prin urmare durata concediului de odihna pentru categoriile de salariati prevazute în articolul mentionat este reglementata legal la nivelul ei minim, ea putând fi majorata în urma negocierilor colective. Acest concediu suplimentar, care se adauga la cel de baza, este menit sa asigure un timp de odihna suplimentar pentru refacerea fortei de munca în considerarea persoanei beneficiare si a conditiilor în care lucreaza.

În cauza, prin nota comuna nr. 9900/13862/04.10.2007 , partenerii sociali SC FISE „ Electrica Serv „ ,SA Federatia Energetica Mileniul III si Federatia Nationala a sindicatelor din Electricitate „Univers” în urma negocierilor purtate, au stabilit în art. 2.4 categoriile de salariati ai FISE ELECTRICA SREV care lucreaza în conditii grele, nocive sau periculoase ce au dreptul la concediu de odihna suplimentar conform art. 2.1 5 din CCM Electrica SA 2002 si anexei nr. 5 din Regulament sporuri.

Potrivit anexei 1 din nota comuna mentionata, beneficiaza de concediu suplimentar de 6 zile, printre alte categorii de personal, cel din activitatea de întretinere, reparatii LEA+LES+ probe încercari si masuratori la tensiuni înalte în laboratoare (inclusiv laboratoare mobile), personalul din activitatea de întretinere, reparatii LEA 110 KV .

În speta, salariatii, reprezentati de reclamantul SINDICATUL ENERGETICIENILOR, pretind ca aveau dreptul la efectuarea unui numar de 6 zile de concediu suplimentare însa li s-au acordat doar 4 zile de concediu suplimentar aferent anului 2008.

Potrivit afirmatiilor partilor, conducatorul unitatii decide acordarea doar a 4 zile de concediu suplimentar, actul de dispozitie unilateral nefiind depus la dosar.

Din înscrisurile prezentate (contracte individuale de munca, tabele ) reiese ca membrii de sindicat .. îndeplinesc functii de maistru principal, electrician principal, electrician si îsi desfasoara activitatea în locuri de munca precum FIR PT LES, FIR LEA 20 KV ce fac parte din categoria locurilor de munca prevazute în anexa nr. 1 din nota comuna, iar pentru activitatea desfasurata de acorda 6 zile de concediu suplimentar, fapt ce reiese de altfel si din contractele individuale de munca.

În schimb în privinta membrilor de sindicat C I si M M, instanta retine ca primul beneficiaza potrivit contractului individual de munca de 4 zile de concediu suplimentar, iar cel de-al doilea este încadrat ca sudor, or potrivit anexei nr. 1 la nota comuna mentionata anterior si contractului individual de munca acesta beneficiaza de 4 zile de concediu suplimentar .

Conform deciziilor nr. 109, 111, 117, 119,124 din 19.01.2009 se dispune încetarea contractelor individuale de munca cu data de 22 01 2009 ale numitilor CT, SG, NG, I I, CM, iar prin constatarea nr 364/13.04.2009 s-a luat act de încetarea contractului individual de munca al numitului BF cu data de 25.04.2009.

Pârâta a depus la dosar calculul zilelor de concediu suplimentar tinându-se seama de perioadele de timp efectiv lucrate de membrii de sindicat, concediile medicale si cele fara plata de care le-au efectuat.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza, priveste întemeiata în parte actiunea reclamantului, având în vedere urmatoarele consideratii juridice:

Potrivit art. 236 din Codul muncii contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Dispozitiile art.40 alin.2 din Codul Muncii, rap. la art.243 Codul Muncii, art. 30 din legea nr.130/1996, art.155 Codul Muncii si art.41 alin.5 din Constitutie, statueaza obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca. Totodata contractul de munca la nivel de unitate, are calitatea de izvor de drept, impunandu-se partilor ca si legea, astfel ca executarea obligatiilor care rezulta din acesta este prevazuta sub sanctiunea atragerii raspunderii partii care se face vinovata de neindeplinirea acestuia .

Cum în cauza pendinte, cu exceptia membrilor de sindicat CI si MM, toti ceilalti beneficiaza de 6 zile de concediu de odihna, instanta în raport de aspectele sus – retinute si dispozitiile legale invocate priveste întemeiata în parte cererea reclamantului , urmând a o admite ca atare si în consecinta, tinând seama de timpul efectiv lucrat în cursul anului 2008, va obliga pârâta la acordarea concediului de odihna suplimentar aferent anului 2008, dupa cum urmeaza: câte o zi membrilor de sindicat .. si câte doua zile membrilor de sindicat …

Va obliga pârâta catre membrii de .. la plata indemnizatiei de concediu de odihna si a primei de vacanta aferente zilelor de concediu suplimentare stabilite prin prezenta hotarâre.

Va obliga pârâta catre fiecare dintre urmatorii membrii de sindicat … la plata indemnizatiei de concediu de odihna si a primei de vacanta aferente unui numar de 2 zile de concediu suplimentar.

Va respinge actiunea cu privire la membrii de sindicat CI ?i MM, având în vedere faptul ca, astfel cum s-a aratat anterior, acestia beneficiaza de 4 zile de concediu suplimentar, pe care l-au efectuat.

Va respinge capatul de cerere privind plata cheltuielilor de judecata motivat de faptul ca reclamantul nu a dovedit cuantumul acestor cheltuieli.

În temeiul art. 36 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse în motivarea prezentei hotarâri.

Vazând si dispozitiile art. 299 si urm Cod procedura civila.

Etichete: