Top

Anulare certificat mostenitor

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect anulare certificat mostenitor formulata de reclamantii T.C., domiciliat în mun., str., nr., Bl., sc., et., ap., sector , T.G., domiciliat în comuna , jud., T.M., domiciliat în mun., Bd., nr., Bl., sc., et., ap., sector , toti cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat „ Stefan A.Marcel”, cu sediul în mun., Bd., nr., Bl., sc., et., ap., sector , împotriva pârâţilor M.V., domiciliată în comuna , sat , judetul si A.V., domiciliat în comuna , jud.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat reclamantii T.C., T.G., T.M., asistati de avocat S.M. si pârâtii A.V., M.V.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Avocat S.M. pentru reclamanti, invedereaza instantei faptul că, părţile au încheiat o tranzactie pe capătul de cerere privind partajarea masei succesorale.In continuare, arata ca nu mai au alte cereri de formulat, solicitând judecarea cauzei în fond.

Paratii având cuvântul solicită să se ia act de faptul că nu mai au alte cereri de formulat, solicitând judecarea cauzei în fond.

Instanta constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat Ştefan Marcel, având cuvântul în fond pentru reclamanţi, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost precizată, în sensul de a se constata nulitatea absolută şi parţială a certificatului de moştenitor nr.638/2008 eliberat de B.N.”Notariatul Public Olteniţa”- Notar Public M.C. De asemenea, solicită a se constata că reclamantii T.C., T.G. si T.M. sunt mostenitori, prin reprezentare tatălui lor T.A., ai defunctei A.N., alături de pârâtii M.V. si A.V. si pe cale de consecinţă, solicită să se dispună stabilirea cotelor legale.De asemenea, solicită să se stabileasca masa succesorală rămasă de pe urma defunctei A.N.. In ceea ce priveste partajarea bunurilor imobile solicită să se ia act si sa se consfinteasca tranzactia încheiata între părţi, urmand a se pronunta o hotarare de expedient.Totodata, solicită să se ia act de faptul că, reclamantii nu doresc obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

Paratii având cuvântul în fond, arată că sunt de acord cu admiterea actiunii aşa cum a fost precizata de reclamanti iar pe capătul de cerere privind iesirea din indiviziune, solicită să se ia act de tranzactia incheiata cu reclamantii, urmand a se pronunta o hotărâre de expedient.

J U D E C A T A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă.

Prin cererea înregistrată sub nr. 4109/202/2008 la Judecătoria Călăraşi reclamantii T.C., T.G. şi T.M. au chemat în judecată pe pârâtii M.V. şi A.V. pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea CM nr. 638/24.07.2008, să se constate că reclamantii sunt moştenitori şi stabilirea cotelor legale, să se stabilească masa succesorală de pe urma defunctei A.N. şi să se dispună partajarea bunurilor imobile ce formează masa succesorală, conform cotelor legale.

In motivarea actiunii reclamanta arată că la data de 3.02.2000 a decedat bunica reclamantilor numita A.N., cu ultimul domiciliu în com. A mai arătat că la data de 24.07.2008 a fost dezbătută succesiunea de pe urma defunctei, conform certificatului de moştenitor nr. 638 emis de BNP M.C. Din conţinutul acestuia rezultă că moştenitorii defunctei sunt A.V., căruia în calitate de soţ îi revine cota de 1 din întreaga masă succesorală şi M.V., căreia în calitate de fiică îi revine cota de 3 din masa succesorală.

Precizează că defuncta a mai avut un fiu T.A., tatăl reclamantilor care a decedat în anul 1998 şi conform actelor depuse la dosar sunt descendentii acestuia, în calitate de fii.

In concluzie, pentru toate aceste motive, solicită să se constate că certificatul de moştenitor nr. 638/24.07.2008 emis de BNP M.C. este nul, dezbaterea succesorală notarială a fost făcută de unii dintre succesori – pârâti fără încunoştiinţarea şi participarea reclamantilor, care au vocaţie succesorală.

Să se constate că reclamantii T.C., T.G. şi T.M. sunt descendentii defunctei A.N. , cu vocaţie succesorală, alături de pârâtii M.V. şi A.V., şi să se dispună stabilirea cotelor.

In dovedirea actiunii reclamantii au înţeles să se folosească de dovada cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiză şi orice alte probe a căror necesitate va reieşi din dezbateri, sens în care au depus la dosar următoarele acte : copia certificatului de moştenitor nr. 638/2008, copia titlului de proprietate nr. 32341 emis de Comisia judeţeană Călăraşi, copii de pe actele de stare civilă ale reclamantilor, copia contractului de promisiune bilaterală de vânzare – cumpărare, copia certificatului de deces – defunct T.A., copia certificatului de naştere T.A., copia certificatului de deces.

In şedinţa publică din 13 octombrie 2008 instanţa din oficiu a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Călăraşi , având în vedere că terenul în litigiu este situat pe raza com. ., acesta fiind şi locul unde a avut loc decesul defunctei A.N. – autoarea reclamantilor, oraş aflat în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Olteniţa.

Prin sentinţa civilă nr. 2574/2008 Judecătoria Călăraşi a admis excepţia de necompetenţă teritorială şi a declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Olteniţa.

La această instanţă cauza a fost înregistrată sub nr. 3435/269/2008.

La prima zi de înfăţişare, reclamantii au precizat că solicită să se constate nulitatea absolută şi partială a certificatului de moştenitor nr. 638/24.07.2008 eliberat de BN „ Notariatul Public Olteniţa „ – notar public M.C. în ceea ce priveşte moştenitorii defunctei şi cotele ce revin acestora precum şi partajarea bunurilor ce formează masa succesorală mentionată în certificatul de moştenitor, pe care o contestă.

Prezenti în instanţă pârâtii au declarat că sunt de acord cu actiunea reclamantilor şi nu au probe de formulat.

In dovedirea actiunii reclamantii au solicitat probele cu înscrisuri, iar pe capătul de cerere privind ieşirea din indiviziune, părtile au învederat că au încheiat o tranzactie, solicitând să se ia act de înţelegerea lor.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată că actiunea reclamantilor este întemeiată. Astfel la data de 3.02.2000 a decedat A.N., bunica reclamantilor şi soţia, respectiv mama pârâtilor.

Aceasta a fost căsătorită cu T.M. şi împreună au avut un fiu, pe T.A., tatăl reclamantilor, decedat la data de 22.10.1998. Defuncta s-a recăsătorit cu pârâtul A.V. şi împreună au avut un singur copil pe pârâta M.V.

La data de 24.07.2008 a fost dezbătută succesiunea de pe urma defuntei A.N. şi conform CM nr. 638/2008 moştenitori ai defunctei sunt pârâtul A.V. în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă de 1 din masa succesorală şi pârâta M.V., în calitate de fii, cu o cotă de 3 din masa succesorală.

Având în vedere că defuncta a mai avut un fiu, T.A., decedat la data de 22.10.1998, la moştenirea defunctei vin, prin reprezentare, succesorii acestuia, respectiv reclamantii, conf. art. 664 c. civil.

Intrucât moştenitorii prezenti la notariat cu ocazia dezbaterii moştenitorii cu ascuns existenţa şi a celorlalţi succesori, respectiv a reclamantilor, în calitate de nepoti de fiu predecedat, acestia sunt în drept să solicite constatarea nulităţii absolute şi partiale a certificatului de moştenitor, în ceea ce priveşte moştenitorii defunctului şi cotele ce revin acestora.

Pe cale de consecinţă, având în vedere şi recunoaşterea pârâtilor, instanţa va admite actiunea aşa cum a fost precizată, urmând a constata nulitatea absolută şi partială a CM nr. 638/2008 eliberat de BN „ Notariatul Public Olteniţa „ privind succesiunea defunctei A.N. în ceea ce priveşte moştenitorii defunctei şi cotele ce revin acestora.

De asemenea, instanţa va constata că moştenitori ai defunctei sunt pârâtul A.V. în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă de 2/8 din masa succesorală, pârâta M.V. în calitate de fiică cu o cotă de 3/8 din masa succesorală şi reclamantii în calitate de nepoţi de fiu predecedat cu o cotă de 1/8 fiecare din masa succesorală.

Pe capătul de cerere privind ieşirea din indiviziune, analizând trazactia încheiată între părti şi înscrisurile depuse la dosar, instanţa constată că înţelegerea părtilor nu conţine clauze contrare normelor de ordine publică şi priveşte drepturi asupra cărora pot dispune, urmând a se lua act de aceasta şi de a o consfiinţi astfel cum a fost formulată.

De asemenea, instanţa va lua act că reclamantii nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea reclamanţilor T.C., domiciliat în mun., str., nr., Bl., sc., et., ap., sector , T.G., domiciliat în comuna , jud., T.M., domiciliat în mun.., Bd., nr., Bl., sc., et., ap., sector , toti cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat „ S.A.M.”, cu sediul în mun., Bd., nr., Bl, sc., et., ap., sector , împotriva pârâţilor M.V., domiciliată în comuna , sat , judetul si A.V., domiciliat în comuna , jud., aşa cum a fost precizată.

Constată nulitatea absolută şi parţială a certificatului de moştenitor nr.638/2008 eliberat de B.N.”Notariatul Public Olteniţa”- Notar Public M.C. privind succesiunea defunctei A.N. decedată la data de 03.02.2000 cu ultimul domiciliu în comuna , jud. în ceea ce priveşte moştenitorii defunctei.

Constată că moştenitori ai defunctei sunt A.V., în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă de 2/8 din masa succesorală, pârâta M.V. în calitate de fiică cu o cotă de 3/8 din masa succesorală şi reclamanţii T.C., T.G. şi T.M. în calitate de nepoţi de fiu predecedat cu câte o cotă de 1/8 fiecare din masa succesorală.

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor şi ia act şi consfinţeşte tranzacţia încheiată după cum urmează:

„TRANZACŢIE

Subsemnaţii :

T.C., domiciliat în , str., nr., Bl., sc., et., ap., sector ,

T.G., domiciliat în sat ( Comuna ), Judeţul ,

T.M., domiciliat în Bdl., nr., Bl., sc., et., ap., sector , în calitate de reclamanţi

Şi

M.V., domiciliată în Comuna , sat , Judeţul ,

A.V., domiciliat în Comuna , Judeţul Călăraşi, în calitate de pârâţi,

Părţi în Dosarul civil nr.3435/269/2008, aflat pe rolul Judecătoriei Olteniţa, cu termen de judecată la data de 08.12.2008, având ca obiect constatare nulitate certificat de mostenitor nr.638/24.07.2008 emis de BNP Olteniţa „M.C.”, constatarea calităţii de moştenitori a reclamantilor, stabilirea masei succesorale, partajarea bunurilor imobile, de pe urma defunctei A.N., am încheiat prezenta Tranzactie, pe capătul de cerere privind partajarea masei succesorale, în vederea stingerii litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Oltenita, astfel:

Noi, reclamanţii T.C., T.G. şi T.M. rămânem în deplină proprietate şi posesie asupra următoarelor bunuri imobile:

1)suprafaţa de 0,9500 ha teren arabil situat în extravilanul Comunei , Judetul , tarlaua , parcela , învecinat la Nord cu moşt.C.G., la Est cu Antenă, la Sud cu most.Zota C.D., iar la vest cu drum;

2)suprafata de 0,0500 ha teren plantat cu viţă de vie situat în extravilanul Comunei , Judetul , tarlaua , parcela , învecinat la Nord cu drum, la Est cu I.Z.D., la Sud cu drum, la Vest cu M.C.I.;

3)cota parte indiviză de 1 din imobilul situat în intravilanul Comunei , cvartal , parcela , LOT , Judetul , nr.cadastral , format din casă, construită din chirpici, acoperită cu ţiglă compusă din trei camere, un hol si alte anexe gospodaresti, în suprafata totală de 56 mp., învecinată la Sud cu strada, la Est cu drum, la Vest cu T.S., iar la Nord cu C.G. şi declarăm că nu avem alte pretenţii de la pârâţi.

Noi, pârâţii M.V. şi A.V. rămânem în deplină proprietate şi posesie asupra imobilului situat în intravilanul Comunei , cvartal , parcela , LOT , Judetul , compus din teren în suprafata de 300 m.p., învecinat la Nord cu B.I., la Est cu drum, la Vest cu T.S. şi la Sud cu A.V. şi declarăm că nu avem alte pretentii de la reclamanti.

Această întelegere scrisă reprezintă voinţa noastră liberă, neviciată, act pe care îl vom depune la instanţa judecătorească cu rugămintea de a fi consfintit printr-o hotărâre judecătorească definitivă ( fără drept de apel), în temeiul art.271-art.273 C.prc.civ.

Intocmită astăzi 15.12.2008 în 6 ( şase ) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru instanta de judecată.

Semnaturi reclamanti

T.C. -.CI seria , nr. emisa de

T.G.-CI seria , nr. emisă de

T.M. -CI seria , nr. emisă de

Semnături pârâti

M.V.-CI seria , nr. emisă de

A.V.-BI seria , nr. emisă de .

Ia act că reclamanţii nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată azi, 15.12.2008, în şedinţă publică.

Etichete: