Top

Fond funciar

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 1850/212/2007

SENTINTA CIVILA NR.10537

Sedinta publica din data de 13.06.2008

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect fond funciar plângere LG. 18/1991, actiune formulata de reclamantul MI, în contradictoriu cu pârâtii COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR A COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU, cu sediul în loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta, COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR CONSTANTA si PREFECTUL JUDETULUI CONSTANTA, ambele cu sediul în Constanta, B.dul Tomis, nr.51.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în sedinta publica din data de 06.06.2008 si au fost consemnate în încheierea de amânarea pronuntarii de la acea data, ce face parte integranta din prezenta hotarâre, când, instanta, pentru a da posibilitatea partilor de a depune concluzii scrise, a dispus amânarea pronuntarii la data de 13.06.2008.

INSTANTA

] Asupra cererii de fata:

Prin cererea înregistrata sub nr. 1850/212/2007 pe rolul acestei instante, reclamantul MI, a chemat în judecata pe pârâtii COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR a comunei MIHAIL KOGANICEANU, COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE CONSTANTA si PREFECTUL JUDETULUI CONSTANTA, solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa se dispuna:

– anularea Deciziei de respingere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 2.400 m.p., comunicata reclamantului prin adresa nr. 11273/15.08.2006;

– obligarea Comisiei Judetene de Fond Funciar Constanta la emiterea si înaintarea propunerii de a emite titlul de proprietate pentru suprafata de 2.400 m.p. teren situat în intravilanul com. Mihail Kogalniceanu în baza art. 27 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 18/1991, catre Prefectul Judetului Constanta;

– obligarea Prefectului Judetului Constanta la emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de 2.400 m.p. teren situat în intravilanul com. Mihail Kogalniceanu, în baza disp. Art. 27 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 18/1991.

În motivare, reclamantul a aratat ca în baza Legii nr. 18/1991, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2.400 m.p. teren intravilan de pe urma defunctului MA, teren obtinut de acest autor, în baza contractului de vânzare-cumparare încheiat în data de 29.11.1947 si transcris sub nr. 7559-29.11.1947 la Grefa Tribunalului Constanta.

A precizat reclamantul ca are calitate de mostenitor al autorului deposedat MA, fiind fiul acestuia si în aceasta calitate a formulat cererea de reconstituire la care a anexat toate actele necesare pentru a-si dovedi calitatea de mostenitor si calitatea de persoana îndreptatita la reconstituire, dar Comisia Locala Mihail Kogalniceanu în mod nelegal a respins cererea sa de reconstituire a dreptului de proprietate pe motiv ca nu ar putea fi solutionata în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991.

A mai aratat reclamantul ca întrucât terenul nu a fost preluat de C.A.P., este îndreptatit în temeiul disp. art. 27 alin. 21 din Legea nr. 18/1991 sa obtina restituirea acestuia în natura si sa i se emita titlul de proprietate.

În drept, a invocat prev. art. 27 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 18/1991.

În probatiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriu si proba testimoniala.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta constata si retine urmatoarele:

Reclamantul MI, este fiul defunctului MA, decedat în data de (…) în comuna Geoagiu, jud. Hunedoara (fila 71 si 12).

Tatal reclamantului, defunctul MA, a cumparat de la Statul Român prin Ministerul Agriculturii si Domeniilor, Oficiul National al Colonizarii, suprafata de 10 ha teren de cultura si suprafata de 2.400 m.p. teren intravilan, teren situat în fosta comuna Ferdinand I, actuala Mihail Kogalniceanu, cu vecini: N-izlaz; S-lot X; E-strada si V-lot Y, potrivit contractului de vânzare-cumparare nr. Z/1947, transcris sub nr. T/1947 la Grefa Tribunalului Constanta (filele 14-15), teren ce a fost preluat ulterior de catre stat.

În baza Legii nr. 18/1991 modificata si completata prin Legea nr. 169/1997 si în baza Legii nr. 1/2000, reclamantul a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. A/12.01.1998 si nr. B/14.04.2000 (filele 65 si 68) în care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate a suprafetei de 2.400 m.p. teren intravilan ce a apartinut autorului sau, MA, dar prin adresa nr. 11273/15.08.2006 (fila 4), emisa de Comuna Cumpana prin Primar, i s-a comunicat reclamantului ca „în sedinta de fond funciar nr. 11245/14.08.2006, cererea sa (…) a fost respinsa (…) deoarece terenul este ocupat de constructii si nu se încadreaza în prevederile art. 34 din Legea nr. 1/2000”.

Din probele coroborate administrate în cauza, respectiv înscrisurile depuse de reclamant si de pârâta comisia locala la solicitarea instantei, proba testimoniala, fiind audiati sub prestare de juramânt martorii PS (fila 91) si ST (fila 92) si proba cu expertiza tehnica judiciara, specialitatea topografie, întocmita în cauza de expert tehnic judiciar ing. Cucoara Cristian (filele 118-124), rezulta ca autorul MA a detinut terenul în suprafata de 2.400 m.p. în calitate de proprietar, terenul fiind situat în intravilanul com. M. Kogalniceanu fiind identificat sub numarul parcelar C în planul de lotizare al com. Ferdinand, actuala comuna Mihail Kogalniceanu, fiind situat în partea de S-V a localitatii, având o suprafata ce rezulta prin „vectorizarea planului de georeferentiat, precum si dimensiunile înscrise pe acesta de 2099 m.p., în prezent fiind concesionat” (conform concluziilor raportului de expertiza), iar din Registrele agricole tipul 1, vol. 09 depuse în copie si din adresa nr. R 7980/28.05.2008 emisa de Primaria com. M. Kogalniceanu, rezulta ca în parcela 73 sunt situate imobile (constructii de locuit) detinute de persoane fizice, înscrise între pozitia 069-089, în str. TV între 84-114.

Astfel, reclamantul a dovedit ca este persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2.400 m.p. teren intravilan ce a apartinut autorului sau MA, dar cum pe vechiul amplasament sunt amplasare în prezent constructii apartinând unor persoane fizice, reclamantul are dreptul potrivit disp. art. 24 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 rep., modif. si complet, si în conf. cu prev. art. 34 din Legea nr. 1/2000, la o suprafata de teren echivalenta din rezerva de teren (libera) aflata la dispozitia comisiei locale sau a unitatii administrativ-teritoriale, iar în cazul în care aceasta posibilitate de restituire nu este posibila lipsind rezervele de teren liber la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu, are dreptul la despagubiri pentru suprafata de 2.400 m.p. teren intravilan, conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005.

Din aceste motive, precum si pentru faptul ca în conf. cu prev. art. 5 lit. „h” din H.G. nr. 890/2005, comisia locala avea obligatia de a înainta propunerea de restituire sau dupa caz, de respingere a cererii de reconstituire, catre comisia judeteana, obligatie nerespectata de comisia locala, instanta va anula Decizia de respingere a cererii reclamantului comunicata prin adresa Comunei Mihai Kogalniceanu, aceasta decizie fiind nelegala si ne putând echivala cu solutionarea cererii de reconstituire în conditiile legilor fondului funciar si va admite în parte actiunea formulata de reclamant, în sensul ca va dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului în una din variantele posibile, respectiv în natura sau prin acordarea de despagubiri conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005 cu modificarile ulterioare si va obliga pârâtele sa întocmeasca actele necesare potrivit atributiilor ce revin fiecarei pârâte în parte, conf. disp. art. 5 si 6 din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu mentiunea ca în cauza nu sunt aplicabile disp. art. 27 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 18/1991 rep., modif. si complet. prin Legea nr. 247/2005 asa cum sustine reclamantul, terenurile prevazute de acest text de lege fiind acele terenuri care nu au fost preluate niciodata de C.A.P. sau de Stat prin acte translative de proprietate sau care nu au fost predate catre Stat, ramânând în continuare în posesia fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora (deci si în prezent), dar care proprietari (sau mostenitorii acestora), dintr-un motiv sau altul, nu detin titluri de proprietate ori aceste titluri au fost distruse, în aceasta situatie emiterea titlului de proprietate având caracter recognitiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte plângerea formulata de reclamantul MI, în contradictoriu cu pârâtii COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR A COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU, cu sediul în loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta, COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR CONSTANTA si PREFECTUL JUDETULUI CONSTANTA, ambele cu sediul în Constanta, B.dul Tomis, nr.51.

Anuleaza Decizia de respingere a cererii reclamantului de a se reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 2400 m.p., comunicata prin adresa nr. F/2006 a Comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului pentru terenul intravilan în suprafata de 2400 m.p., situat în comuna Mihail Kogalniceanu, în una din variantele posibile, respectiv în natura sau prin acordarea de despagubiri si sa întocmeasca actele necesare potrivit atributiilor ce revin fiecarei pârâte în parte conform disp. art. 5-6 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi 13.06.2008.

Etichete: