Top

Fond funciar

Dosar nr.614/829/2010

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.992

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 27.10.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare:

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” fond funciar”,formulată de reclamantul P.Gh. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Lg. 18/91 ___, Comisia Locală de Aplicare a Lg. 18/91 Podu Turcului şi Comisia Judeţeană de Aplicare a Lg. 18/91 Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul P.Gh., lipsă fiind pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor __, Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Procedura nelegal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

La întrebarea instanţei reclamantul P.Gh. arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul, având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în sensul rectificării titlului de proprietate nr.60896/29.02.1996, emis pe numele P.Gh.Gh. şi nu P. Gh.V. Gh., de asemenea înscrierea suprafeţei de 2600 mp. teren extravilan arabil în T.12 P.197/6 şi respectiv a suprafeţei de 1000 mp. teren intravilan categoria curţi-construcţii.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Prin cererea inregistrata la data de 17.05.2010 sub nr 614 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul P.Gh. a chemat in judecata Comisia locala de fond Funciar a com Podu Turcului si Comisia Judeteana Bacau solicitand instantei sa dispuna modificarea Titlului de proprietate nr ___ eliberat la data de 29.02.1996 pe numele sau in sensul radierii initialei “V” de la numele autorului si a suprafetei de 3600 mp categoria extravilan , arabil situata in Tarlaua 12, Parcela 197/6.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 614/829/2010.

Cauza este legal scutita de taxa de timbru.

In cauza a fost administrata proba cu acte .

Au fost atasate la dosarul cauzei copia titlului de proprietate a carei rectificare se solicita copia BI al reclamantului si contractul de vanzare cumparare insotit de o autorizatie de constructii.

Instanta a solicitat si au fost depuse relatii de la Comisia Locala de fond funciar a comunei Podu Turcului actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carei modificare se solicita precum si pozitia Comisiei Locale de fond funciar a com Podu Turcului privind modificarea titlului de proprietate in sensul solicitat de catre reclamant.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

In data de 29.02.1996 a fost eliberat pe numele reclamantului titlul de proprietate nr ____ pentru suprafata de 3600 mp teren arabil situat in com Glavanesti, jud Bacau.

Din continutul adresei cu nr 3216 intocmita la data de 19.07.2010 de catre Comisia Locala Podu Turcului sia planului parcelar atasate la filele 39-40 din dosar rezulta ca reclamantul este inscris cu suprafata 500 mp teren categoria curti –constructii situata in T 12, P 195 si cu suprafata de 3100 mp teren cu vie hibrida situat in T 12, P 192/2 extravilanul com Podu Turcului.

Astfel pentru categoria extravilan :

Reclamantul va figura cu suprafata de 3100 mp categoria de folosinta “vii “situata in Tarlaua 12, Parcela 192/2 .

Pentru categoria intravilan

Reclamantul va figura cu suprafata de 500 mp categoria “curti- constructii” situate in Tarlaua 12, Parcela 195.

La numele autorului, avand in vedere actele de stare civila ale reclamantului , instanta va dispune radierea initialei “V” .

Pentru aceste motive , vazand si dispozitiile art 55 din Leg 18/1991 , instanta urmeaza sa admita cererea reclamanei si sa dispuna rectificarea Titlului de proprietate nr 60896 eliberat la data de 29.02.1996 in sensul aratat anterior .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea reclamantului P.GH.GH., domiciliat în comuna ___, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâtele, Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului, Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor __ şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Dispune modificarea Titlului de proprietate ___ eliberat la data de 29.02.1996 în sensul următor:

La numele titularului va fi radiată iniţiala „V” astfel că în loc de „P: Gh.V. Gh.” va figura „P. Gh. Gh.”.

Suprafaţa de 500 mp. situată în categoria extravilan, T.12, P.197/6, va figura în intravilanul comunei Podu Turcului sub categoria de folosinţă de curţi-construcţii.

Suprafaţa de 3100 mp. teren extravilan, categoria arabil, va figura la categoria de folosinţă „vii” în T.12, P.192/2, în loc de T.12, P.197/6.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 27.20.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.5

18.11.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 27.10.2010 şi a devenit irevocabilă e la data de 11.02.2011.

Etichete: