Top

Fond funciar

Dosar nr.1400/829/2010

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.561

Sedinţă publică din 16.02.2011

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” fond funciar”,formulată de reclamantul P D.I., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Lg. 18/91 __ şi Comisia Judeţeană de Aplicare a Lg. 18/91 __.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul X, lipsă fiind pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor __, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___.

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Prezent în instanţă reclamantul depune la dosar adresa nr.3348 din 22.11.2010 emisă de Comisia Locală de Aplicare a Lg. 18/91 ___.

La interpelarea instanţei reclamantul arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul ___, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată în sensul modificării titlului de proprietate nr.174946/28.03.1996, prin înscrierea corectă a tarlalei, parcelei şi vecinătăţilor pentru suprafaţa de 5000 mp.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Prin cererea inregistrata la data de 14.10.2010 sub nr 1400 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul ___ a chemat in judecata Comisia locala de fond Funciar a com __ si Comisia Judeteana ___ solicitand instantei sa dispuna modificarea Titlului de proprietate nr ___ eliberat la data de 28.03.1996 pe numele sau in sensul corecte a a tarlalei, parcelei si vecinatatilor pentru suprafata de 5000 m p teren extravilan.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 1400/829/2010.

Cauza este legal scutita de taxa de timbru.

In cauza a fost administrata proba cu acte .

Au fost atasate la dosarul cauzei copia titlului de proprietate a carei rectificare se solicita si procesul verbal de punere in posesie atasate la filele 3-5 din dosar .

Instanta a solicitat si au fost depuse relatii de la Comisia Locala de fond funciar a comunei ___ actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carei modificare se solicita precum si pozitia Comisiei Locale de fond funciar a com Podu Turcului privind modificarea titlului de proprietate in sensul solicitat de catre reclamant.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

In data de 28.03.1996 a fost eliberat pe numele reclamantului Titlul de proprietate nr 174946 pentru suprafata de 5000 mp teren arabil extravilan situat in com Huruiesti , jud Bacau.

Din continutul adresei cu nr 3348 intocmita la data de 22.11.2010 de catre Comisia Locala a com ___ atasata la fila 20 din dosar rezulta ca reclamantul este inscris cu suprafata 5000 mp teren arabil categoria extravilan situata in T 56, P 1205/40 avand urmatorii vecini :la Nord Paiu Marita ;la est Paraul Galesti; la sud Bengalici Gheorghe;la est DE 1200.

Pentru aceste motive , vazand si dispozitiile art 55 din Leg 18/1991 , instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa dispuna rectificarea Titlului de proprietate nr ___ eliberat la data de 28.03.1996 in sensul aratat anterior .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamantul ___, domiciliat în comuna ___, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Lg. 18/91 __ şi Comisia Judeţeană de Aplicare a Lg. 18/91 Bacău.

Dispune modificarea Titlului de proprietate nr.174946 întocmit la data de 28.03.1996 în sensul următor:

În loc de T. 73, P.1717/43 suprafaţă de 5000 mp categoria teren arabil extravilan va figura în T. 56, P.1205/40 cu următoarele vecinătăţi: la Nord Paiu Marita; la est pârâul Galesti; la sud Bengalici Gheorghe; la est DE 1200.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16.02.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD

Ex.5

03.03.2011

Etichete: