Top

Competenta teritoriala – OG nr. 5/2001

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar civil nr. 6026/212/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 16263

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE : 25.09.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect somatie de plata, actiune formulata de creditoarea S.C. CRMT S.A., în contradictoriu cu debitoarea NV.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru creditoarea S.C. C R.M.T. S.A. reprezentant conventional – avocat substituent EP, conf. delegatiei de substituire a av. FO nr.10560/24.07.2008, lipsa fiind debitoarea NV.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

Reprezentanta creditoarei depune în sedinta cerere de micsorarea a câtimii obiectului cererii de emitere a ordonantei.

Instanta ia act de cererea formulata de creditoare. Pune în discutie exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta, invocata de catre debitoare prin întâmpinare.

Reprezentanta creditoarei solicita respingerea excptiei invocate, având în vedere disp. art.10 pct.1 si art.12 Cod pr.civ., Judecatoria Constanta fiind instanta locului executarii fie chiar si în parte a obligatiei, iar daca se accepta ca serviciile de telefonie mobila prestate de catre creditoare sunt disponibile si pe raza municipiului Constanta, atunci Constanta devine locul prevazut în contract pentru executarea fie chiar si în parte a obligatiei.

Instanta, în temeiul art.137 Cod pr.civ. ramâne în pronuntare asupra exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta, invocata de catre debitoare.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 26.03.2008, creditoarea S.C. CRMT S.A. a chemat in judecata pe debitoarea NV, solicitand emiterea unei ordonante care sa contina somarea debitoarei la plata sumelor de 230,66 lei reprezentând contravaloare servicii telefonie mobila, 640 lei reprezentând penalitati conventionale în cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere aferente pretului neachitat de 230,66 lei pentru perioada cuprinsa între scadenta fiecarei facturi si data de 29.02.2008, contravaloarea penalitatilor conventionale în cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere aferente debitului principal în cuantum de 230,66 lei, curse în continuare de la 01.03.2008 si pâna la data îndeplinirii obligatiei de plata, 198,46 lei reprezentand daune interese rezultate din incetarea contractului ininte de perioada initiala, 98,8 lei cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, creditoarea arata ca serviciile de telefonie mobila furnizate debitoarei au avut la baza contractul pentru servicii Cosmote prestate de CRMT SA încheiat la data de 15.04.2006, incheiat pe o perioada initiala de 12 luni. In temeiul contractului s-au prestat debitoarei servicii de telefonie mobila în contul carora s-au emis facturile fiscale anexate cererii în valoare totala de 230,66 lei, care au ramas neachitate pâna în prezent.

Potrivit art. 9.4 din conventia partilor pentru sumele neplatite la termen clientul va plati penalitati de 0,5 %, calculate la aceste sume datorate, pentru fiecare zi de întârziere incepand cu ziua urmatoare datei scadentei panala data achitarii integrale a sumei datorate. Totalul penalitatilor de întârziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

Potrivit art. 14.1: „Cosmote poate rezilia acest contract, fara preaviz, drept de compensatie sau despagubiri pentru abonat, in cazul in care acesta nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile contractuale”, articol completat cu dispozitiile art. 14.2: „incetarea contractului se va produce incepand cu data constatarii cazului, rezilierea operand de drept, fara punere in intarziere, fara nici o interventie din partea instantei sau alte formalitati prealabile. In termen de maxim 30 de zile de la data incetarii contractului, abonatul trebuie sa restituie toate sumele datorate catre Cosmote si eventualele costuri de incetare inainte de expirarea perioadei initiale”. In contractul pentru servicii Cosmote prestate de CRMT S.A. debitoarea a declarat ca a luat cunostinta de conditiile generale si le accepta. Atât pretul serviciilor cât si scadenta obligatiilor au fost însusite de debitoare prin semnarea contractului si acceptarea la plata a facturilor emise.

In drept, cererea se intemeiaza pe disp. OG 5/2001, art. 969, 1066 si urm C. civ. si pe disp. art. 379 si 274 C.pr.civ.

Actiunea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa timbru si 0,3 lei timbru judiciar.

In dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosarul cauzei, in copie: contractul pentru servicii Cosmote incheiat cu debitoarea la 15.04.2006, facturi fiscale, calculul penalitatilor de intarziere, dovada convocarii debitoarei la concilierea directa prealabila, calcul daune interese, factura fiscala seria CT XJE nr. 48323/12.11.2008 prin care se atesta plata onorariului avocat pentru 600 somatii de plata, extras de cont nr. 16/04.03.2008 prin care se atesta plata facturii.

Debitoarea, legal citat a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta si declinarea in favoarea instantei de la sediul social al creditoarei. Pe fondul cauzei solicita respingerea actiunii intrucat factura a fost achitata dupa primirea cererii de chemare in judecata, nu a solicitat rezilierea anticipata a contractuluzi pentru a putea fi obligata la plata daunelor interese, nu a primit convocarea la conciliere directa, neputand fi retinuta reaua-credinta.

Analizand actele si lucrarile dosarului, fata de exceptia necompetentei teritoriale, instanta retine urmatoarele:

Art. 2, alin.1 din OG 5/2001 stabileste ca cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei în prima instanta.

In cazul obligatiilor comerciale competenta este alternative, fie instanta in a carei raza se afla domiciliul paratului, astfel cum stabileste art. 5 Cpc, fie instanta in a carei raza se afla locul unde a luat nastere obligatia sau a locului platii.

Art. 12 Cpc acorda reclamantului posibilitatea alegerii între mai multe instante deopotriva competente.

In spete se constata ca Judecatoria Constanta nu este competenta sub nici un aspect din cele invocate. Astfel domiciliul debitorului este situat in mun. Bistrita Nasaud, acolo unde a luat nastere si obligatia de plata, respectiv locul incheierii contractului.

In privinta locului platii, instanta constata ca societatea creditoare are deschis cont la ING Bank Bucuresti, unde sumele cu titlu de debit urmeaza a fi virate, astfel ca introducerea actiunii la Judecatoria Constanta pentru motivul ca reprezentantul conventional al creditoarei are sediul in raza teritoriala a acestei instante nu este intemeiata. Faptul ca serviciile de telefonie mobila sunt prestate si pe teritoriul jud. Constanta nu are nici o relevanta in sustinerea competentei Judecatoriei Constanta din moment ce art. 10, pct.4 Cpc este neinterpretabil. Daca s-ar admite situatia contrara, actiunea ar putea fi introdusa si la instante straine, intrucat serviciile de telefonie mobile sunt prestate si in afara teritoriului tarii, fiind astfel eludate dispozitiile legale referitoare la competenta.

Pentru considerentele expuse anterior instanta urmeaza a admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta si a declina competenta de solutionare a cererii in favoarea Judecatoriei Bistrita Nasaud.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta.

Declina competenta de solutionare a cererii, formulata de creditoarea S.C. CRMT S.A., în contradictoriu cu debitoarea NV, în favoarea Judecatoriei Bistrita Nasaud.

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 25.09.2008.

Etichete: