Top

Competenta teritoriala – OG nr. 5/2001

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar civil nr. 6026/212/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 16263

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE : 25.09.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect somatie de plata, actiune formulata de creditoarea S.C. CRMT S.A., în contradictoriu cu debitoarea NV.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru creditoarea S.C. C R.M.T. S.A. reprezentant conventional – avocat substituent EP, conf. delegatiei de substituire a av. FO nr.10560/24.07.2008, lipsa fiind debitoarea NV.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

Reprezentanta creditoarei depune în sedinta cerere de micsorarea a câtimii obiectului cererii de emitere a ordonantei.

Instanta ia act de cererea formulata de creditoare. Pune în discutie exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta, invocata de catre debitoare prin întâmpinare.

Reprezentanta creditoarei solicita respingerea excptiei invocate, având în vedere disp. art.10 pct.1 si art.12 Cod pr.civ., Judecatoria Constanta fiind instanta locului executarii fie chiar si în parte a obligatiei, iar daca se accepta ca serviciile de telefonie mobila prestate de catre creditoare sunt disponibile si pe raza municipiului Constanta, atunci Constanta devine locul prevazut în contract pentru executarea fie chiar si în parte a obligatiei.

Instanta, în temeiul art.137 Cod pr.civ. ramâne în pronuntare asupra exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta, invocata de catre debitoare.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 26.03.2008, creditoarea S.C. CRMT S.A. a chemat in judecata pe debitoarea NV, solicitand emiterea unei ordonante care sa contina somarea debitoarei la plata sumelor de 230,66 lei reprezentând contravaloare servicii telefonie mobila, 640 lei reprezentând penalitati conventionale în cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere aferente pretului neachitat de 230,66 lei pentru perioada cuprinsa între scadenta fiecarei facturi si data de 29.02.2008, contravaloarea penalitatilor conventionale în cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere aferente debitului principal în cuantum de 230,66 lei, curse în continuare de la 01.03.2008 si pâna la data îndeplinirii obligatiei de plata, 198,46 lei reprezentand daune interese rezultate din incetarea contractului ininte de perioada initiala, 98,8 lei cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, creditoarea arata ca serviciile de telefonie mobila furnizate debitoarei au avut la baza contractul pentru servicii Cosmote prestate de CRMT SA încheiat la data de 15.04.2006, incheiat pe o perioada initiala de 12 luni. In temeiul contractului s-au prestat debitoarei servicii de telefonie mobila în contul carora s-au emis facturile fiscale anexate cererii în valoare totala de 230,66 lei, care au ramas neachitate pâna în prezent.

Potrivit art. 9.4 din conventia partilor pentru sumele neplatite la termen clientul va plati penalitati de 0,5 %, calculate la aceste sume datorate, pentru fiecare zi de întârziere incepand cu ziua urmatoare datei scadentei panala data achitarii integrale a sumei datorate. Totalul penalitatilor de întârziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

Potrivit art. 14.1: „Cosmote poate rezilia acest contract, fara preaviz, drept de compensatie sau despagubiri pentru abonat, in cazul in care acesta nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile contractuale”, articol completat cu dispozitiile art. 14.2: „incetarea contractului se va produce incepand cu data constatarii cazului, rezilierea operand de drept, fara punere in intarziere, fara nici o interventie din partea instantei sau alte formalitati prealabile. In termen de maxim 30 de zile de la data incetarii contractului, abonatul trebuie sa restituie toate sumele datorate catre Cosmote si eventualele costuri de incetare inainte de expirarea perioadei initiale”. In contractul pentru servicii Cosmote prestate de CRMT S.A. debitoarea a declarat ca a luat cunostinta de conditiile generale si le accepta. Atât pretul serviciilor cât si scadenta obligatiilor au fost însusite de debitoare prin semnarea contractului si acceptarea la plata a facturilor emise.

In drept, cererea se intemeiaza pe disp. OG 5/2001, art. 969, 1066 si urm C. civ. si pe disp. art. 379 si 274 C.pr.civ.

Actiunea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa timbru si 0,3 lei timbru judiciar.

In dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosarul cauzei, in copie: contractul pentru servicii Cosmote incheiat cu debitoarea la 15.04.2006, facturi fiscale, calculul penalitatilor de intarziere, dovada convocarii debitoarei la concilierea directa prealabila, calcul daune interese, factura fiscala seria CT XJE nr. 48323/12.11.2008 prin care se atesta plata onorariului avocat pentru 600 somatii de plata, extras de cont nr. 16/04.03.2008 prin care se atesta plata facturii.

Debitoarea, legal citat a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta si declinarea in favoarea instantei de la sediul social al creditoarei. Pe fondul cauzei solicita respingerea actiunii intrucat factura a fost achitata dupa primirea cererii de chemare in judecata, nu a solicitat rezilierea anticipata a contractuluzi pentru a putea fi obligata la plata daunelor interese, nu a primit convocarea la conciliere directa, neputand fi retinuta reaua-credinta.

Analizand actele si lucrarile dosarului, fata de exceptia necompetentei teritoriale, instanta retine urmatoarele:

Art. 2, alin.1 din OG 5/2001 stabileste ca cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei în prima instanta.

In cazul obligatiilor comerciale competenta este alternative, fie instanta in a carei raza se afla domiciliul paratului, astfel cum stabileste art. 5 Cpc, fie instanta in a carei raza se afla locul unde a luat nastere obligatia sau a locului platii.

Art. 12 Cpc acorda reclamantului posibilitatea alegerii între mai multe instante deopotriva competente.

In spete se constata ca Judecatoria Constanta nu este competenta sub nici un aspect din cele invocate. Astfel domiciliul debitorului este situat in mun. Bistrita Nasaud, acolo unde a luat nastere si obligatia de plata, respectiv locul incheierii contractului.

In privinta locului platii, instanta constata ca societatea creditoare are deschis cont la ING Bank Bucuresti, unde sumele cu titlu de debit urmeaza a fi virate, astfel ca introducerea actiunii la Judecatoria Constanta pentru motivul ca reprezentantul conventional al creditoarei are sediul in raza teritoriala a acestei instante nu este intemeiata. Faptul ca serviciile de telefonie mobila sunt prestate si pe teritoriul jud. Constanta nu are nici o relevanta in sustinerea competentei Judecatoriei Constanta din moment ce art. 10, pct.4 Cpc este neinterpretabil. Daca s-ar admite situatia contrara, actiunea ar putea fi introdusa si la instante straine, intrucat serviciile de telefonie mobile sunt prestate si in afara teritoriului tarii, fiind astfel eludate dispozitiile legale referitoare la competenta.

Pentru considerentele expuse anterior instanta urmeaza a admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta si a declina competenta de solutionare a cererii in favoarea Judecatoriei Bistrita Nasaud.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta.

Declina competenta de solutionare a cererii, formulata de creditoarea S.C. CRMT S.A., în contradictoriu cu debitoarea NV, în favoarea Judecatoriei Bistrita Nasaud.

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 25.09.2008.

Etichete:

Competenta teritoriala – OG nr. 5/2001

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 3788/212/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 10594

Sedinta publica de la 16.06.2008

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect somatie de plata ,actiune formulata de creditor SC CRMT SA în contradictoriu cu debitorul SC DC SRL.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta pentru creditoare avocat substituent EP, debitoarea fiind lipsa.

Procedura de citare cu partile este legal îndeplinita, conform disp.art.87 si urm.Cod pr.civ.

Prezenta actiune s-a timbrat cu suma de 39 ron taxa de timbru si timbru judiciar în suma de 0,3 ron, anulate si atasate la dosarul cauzei.

Instanta pune în discutie exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta .

Reprezentantul creditoarei solicita respingerea exceptiei ca neîntemeiata, având în vedere ca fata de disp.art 10 pct. 4 si art.12 Cod pr.civ. Judecatoria Constanta este competenta în solutionarea prezentului litigiu.

Instanta ramâne în pronuntare asupra exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta .

INSTANTA

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele :

Prin cererea de chemare in judecata, inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 3788/212/2008, reclamanta creditoare SC CRMT SA a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata SC DC Srl, emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei pentru urmatoarele sume :

– 324,71 lei – reprezentand pręt al serviciilor de telefonie mobila furnizate paratei si neachitate;

– 1.097,21 lei- penalitati conventionale in cuantum procentual de 0,5%aferente pretului neachitat calculate pana la data de 29.02.2008 curse in continuare pana la data indeplinrii obligatiei de plata,

– 367,76 lei reprezentand daune interese rezultate din incetarea contractului inainte de perioada initiala si cheltuieli de judecata.

Parata debitoare, legal citata a formulat in termen intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta , solicitand declinarea competentei in favoarea Judecatoriei Galati, aceasta fiind instanta competenta sa solutioneze cauza fata de disp.art. 7 C.pr.civ., sediul social al paratei aflandu-se la Galati.

In concordanta cu disp.art. 158 C.pr.civ care prevad ca atunci cand in fata instantei de judecata se pune in discutie competenta acesteia, ea este obligata sa stabileasca instanta competenta, si fata de disp. art.137 c.pr.civ. “ Instanta se va pronunta mai intii asupra exceptiilor de procedura precum si asupra celor de fond care fac de prisos in tot sau in parte cercetarea in fond a pricinii.”, instanta urmeaza a analiza si pronunta asupra exceptiei necompetentei materiale .

Reclamanta a solicitat respingerea exceptie fata de imprejurarea fiind vorba de o competenta alternativa , in raport de disp.art. 12 C.pr.civ., coroborate cu art. 10.pct.1 , reclamantul are alegerea competentei dintre doua sau mai multe instante deopotriva competente, iar Judecatoria Constanta este, alaturi de instanta de la sediul social al paratei competanta .

Asupra exceptiei necompetentei teritoriale:

Analizand obiectul cererii de chemare in judecata ( ca si pretentie concreta ), instanta constata ca el isi are izvorul in contractul de abonament pentru servicii Cosmote incheiat intre parti la data de 05.01.2006. Normele de competenta teritoriala sunt in genere norme de ordine privata de la care legea sau insasi partile pot deroga. Prin art. 10 Cpr.civ. legiuitorul a stabilit anumite situatii in care, pe langa instanta de la domiciliul sau , dupa caz, sediul paratului mai sunt competente si alte instante. Astfel, potrivit pct.1 in cererile privitoare la executarea , anularea , rezolutiunea sau rezilierea unui contract instanta locului prevazut in contract pentru executarea, fie chiar in parte a obligatiunii.

Acest caz de competenta teritoritoriala alternativa isi gaseste aplicabilitatea numai in situatia in care in conventie au stipulat un loc al executarii obligatiei. Analizand continutul contractului, instanta retine imprejurarea ca partile nu au prevazut in contract o clauza prin care sa se stipuleze locul unde obligatia urmeaza sa fie executata, ceea ce face ca aceasta prevedere sa nu-si mai gaseasca aplicabilitatea, competenta teritoriala urmand a se stabili potrivit regulilor de drept comun .

In baza art. 59 C.Comercial „orice obligatie comerciala, trebuie sa fie executata la locul aratat in contract, sau la locul care ar rezulta din natura operatiunii, ori din intentia partilor contractancte…”. Aceasta norma vine sa complineasca oarecum largirea ariei de cuprindere a situatiilor in care competenta teritoriala este alternativa. Analizand natura operatiunii- respectiv plata serviciilor prestate fata de aria geografica larga de cuprindere si specificul efectuarii platii contravalorii serviciilor prestate de reclamanta, care este unul dintre principalii furnizori de servicii de telefonie mobila, rezulta ca “ locul executarii obligatie” primeste o arie largita de aplicare, plata fiind in acest caz cherabila si nu portabila.

Cu toate aceste considerente, instanta apreciaza ca aceste prevederi legale nu-si gasesc aplicabilitatea pentru a determina o competenta alternative in favoarea Judecatoriei Constanta fata de prevederile art.22.3 din contractul de prestari servicii (care este potrivit principiului pacta sunt servanta- legea partilor) potrivit cu care “daca partile nu ajung la o intelegere amiabila, litigiu va fi solutionat de catre instantele competente avand competenta de la sediul social CRMT”. Prin cuprinderea in contract a unei asemenea clauze, partile au inteles sa faca aplicabila disp.art. 19 C.pr.civ. potrivit cu care Partile pot conveniprin inscris, ca pricinile privitoare la bunuri sa fie judecate de alte instantedecat aceleacare, potrivit legii au competenta teritoriala… In speta partile, prin accord liber exprimat, au optat asupra instantei competente din punct de vedere teritorial sa solutioneze eventualul litigiu anume : instanta competenta din punct de vedere material de la sediul social al CRMT. Sediul social al CRMT este in Bucuresti, (…), si prin urmare , potrivit vointei partilor instanta competenta din punct de vedere teritorial este Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. Reclamantul este adevarat ca potrivit art. 12 C.pr.civ. are alegerea intre mai multe instante deopotriva competente, dar acest drept de optiune nu este absolute, ci el trebuie sa fie circumscris unor limite si ingradiri legale sa chiar conventionale. Atata timp cat partile au convenit asupra unei instante competente din punct de vedere material sa solutioneze pricina – instanta de de la sediul social al prestatorului de servicii- , iar paratul a inteles sa invoce exceptia necompetentei teritoriale – exceptie relativa, instanta nu are cum sa cenzureze vointa partilor care si-a stabilit anterior nasterii litigiului instanta competenta din punct de vedere teritorial. Numai in situatia in care reclamantul ar fi ales o alta instanta decat cea convenita si competenta teritorial iar paratul nu ar fi invocat exceptia necompetentei ar fi putut face ab initio aplicarea disp.art. 12 C.pr.civ.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatorie Constanta si a declina competenta in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta.

Declina cauza avand ca obiect emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei formulata de reclamanta SC CRMT SA in contradictoriu cu parata SC DC Srl, spre solutionare instantei competente, respectiv Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Cu recurs in 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 16.06.2008

Etichete:

Competenta teritoriala – OG nr. 5/2001

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

DOSAR NR. 4431/212/2008

SENTINTA CIVILA NR.

SEDINTA PUBLICA DIN 23.06.2008

INSTANTA CONSTITUITA DIN

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect somatie de plata, actiune formulata de creditor SC RR SA( SC RR -CP SA) cu sediul in Bucuresti în contradictoriu cu debitor SC O SRL cu sediul in ALBA IULIA.

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura este legal îndeplinita.

Prezenta actiune este timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 39 lei ron si timbru judiciar in suma de 0,30 lei ron, anulate si atasate la dosarul cauzei.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei urmatoarele: procedura este legal îndeplinita, iar la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 19.06.2008 din partea debitoarei întâmpinare prin care se invoca exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta.

Instanta ramane in pronuntare asupra exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata sub nr. 4431/212/2008 din data de 10.03.2008, pe rolul Judecatoriei Constanta, creditoarea S.C. RR S.A. a solicitat emiterea unei somatii de plata, prin care debitoarea S.C. O SRL sa fie obligata la plata sumei de 76878,74 lei (ron), suma ce reprezinta contravaloarea marfurilor livrate catre debitoare, conform facturilor anexate la cerere. A mai solicitat creditoarea si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca intre cele doua societati au existat raporturi comerciale, care au constat in livrarea unor marfuri catre debitoare, pentru care au fost emise 14 facturi fiscale, facturi care au fost acceptate la plata de catre debitoare, prin semnare, dar care nu au fost achitate achitate integral pana in prezent. A mai aratat creditoarea ca creanta este certa, lichida si exigibila, rezultata din facturi. A mai precizat creditoarea ca a încercat solutionarea pe cale amiabila a litigiului, însa nu s-a ajuns la niciun rezultat. In drept, creditoarea a invocat dispozitiile O.G. 5/2001 si O.G.9/2000.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 39 RON si timbru judiciar de 0,3 RON.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar urmatoarele înscrisuri. Legal citata, debitoarea a formulat întâmpinare si a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, prin trecerea termenului general de prescriptie, de 3 ani. Analizând cu prioritate exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta , in solutionarea cauzei, instanta retine ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile din O.G.5/2001, care prevad in mod imperativ competenta teritoriala in solutionarea cauzei, a instantei de la domiciliul sau sediul debitorului.

Fata de aceasta reglementare legala, instanta apreciaza ca exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Constanta, invocata de catre debitoare, este fondata, motiv pentru care o va admite si, pe cale de consecinta, va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Alba Iulia, instanta competenta din punct de vedere teritorial. Dosarul cauzei va fi înaintat instantei competente- Judecatoria Alba Iulia – dupa ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTARASTE

Admite exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Constanta, în solutionarea cauzei, invocata de catre debitoare, în baza disp. art. 137 alin.1, 158 si 159 C.pr.civ., si art. 10 C.pr.civ., în consecinta,

Declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Alba Iulia.

Dosarul cauzei va fi înaintat instantei competente- Judecatoria Alba Iulia – dupa ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica din data de 23.06.2008.

Etichete: