Top

Uzucapiune şi accesiune

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr.6741/212/2008

Sentinta civila nr. 16 357

Sedinta publica din data de 26.09.2008

Pe rol solutionarea cererii de chemare în judecata formulata de catre reclamanta IA, în contradictoriu cu pârâtii COMUNA AGIGEA prin primar si CONSILIUL LOCAL AGIGEA cu sediul în localitatea Agigea, jud. Constanta

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 19.09.2008, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta sentinta, data la care, instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 26.09.2008 când, în temeiul dispozitiilor art. 256 alin. 1 C.pr.civ.,

I N S T A N T A,

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta cu numarul 6741/212/2008, reclamantul a solicitat instantei ca in contradictoriu cu paratii sa constate ca a dobândit prin uzucapiune dreptul de propietate asupra terenului stapanit iar ca efect al accesiunii imobiliare dreptul de proprietate asupra constructiei edificate pe acest teren. În motivarea in fapt a actiunii, reclamantul a aratat,in esenta,ca stapâneste terenul in litigiu de peste 30 de ani,exercitând o posesie utila si sub nume de proprietar,pe de o parte,iar pe de alta parte ca pe acest teren a edificat o constructie.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.1860 C.civ. În dovedirea actiunii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri,proba testimoniala si cea cu expertiza tehnica imobiliara.

Pârâtii nu au depus întâmpinare. Analizând probatoriul administrat în cauza, instanta constata ca actiunea este intemeiata,in sensul celor ce vor fi aratate in continuare.

Astfel,potrivit art.1890 C. civ., pentru a se putea dobândi proprietatea bunului prin uzucapiune, cel care invoca acest mod de dobândire a proprietatii trebuie sa îndeplineasca doua conditii: sa posede bunul în tot timpul prevazut de lege,anume 30 de ani si posesia sa sa fie utila, în sensul ca posesia nu trebuie sa fie afectata de vreunul din viciile discontinuitatii, violentei, clandestinitatii si echivocului.

Referitor la prima dintre conditiile enuntate anterior, instanta retine din declaratiile celor doi martori audiati în cauza ca reclamantul începând cu anul 1970 a exercitat acte materiale cu privire la terenul in litigiu,constând din edificarea unei constructii. În consecinta, fiind astfel dovedit în cauza elementul material al posesiei, instanta constata ca, drept urmare a aplicarii prezumtiei instituite de art.1854 C. civ.,care face din elementul material al posesiei dovada elementului intentional, prezumtie ce nu a fost rasturnata în cauza printr-o dovada contrara, reclamantul a probat exercitarea posesiei timp de 30 de ani. In privinta celei de a doua conditii a uzucapiunii de 30 de ani, instanta retine ca posesia este utila, fiind exercitata în mod continuu si public,astfel cum rezulta din declaratiile martorilor audiati,precum si în mod pasnic, nefiind administrate în cauza probe din care sa rezulte ca posesia a fost dobândita sau conservata prin acte de violenta. De asemenea, instanta constata ca posesia reclamantului a fost exercitata si fara echivoc.

În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite în cauza cele doua cerinte prevazute de art.1890 C.civ., instanta apreciaza ca întemeiata actiunea formulata de catre reclamant în privinta constatarii dreptului de proprietate asupra terenului astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul tehnic,conform caruia s-a constatat ca suprafata este de 463 m.p.

În ceea ce priveste al doilea capat de cerere, instanta retine ca potrivit prevederilor art.492 C.civ. „Orice constructie, plantatie sau lucru facut în pamânt sau asupra pamântului, sunt prezumate a fi facute de proprietarul acelui pamânt cu cheltuiala lui si ca sunt ale lui pâna ce se dovedeste din contra”. Acest text de lege instituie o prezumtie legala relativa, susceptibila de a fi rasturnata prin dovada contrara, potrivit careia o constructie edificata pe un teren se considera a fi fost ridicata de catre proprietarul terenului respectiv, în nume propriu si pe cheltuiala sa.

Astfel cum rezulta din întreg probatoriul administrat în cauza, instanta constata ca pe suprafata de teren în litigiu reclamantul a edificat o constructie.

Se constata astfel ca, referitor la constructia mentionata, asa cum a fost identificata prin acelasi raport de expertiza tehnica devin incidente dispozitiile art.492 C.civ. si, având în vedere ca prezumtia de proprietate asupra constructiei respective în favoarea reclamantului nu a fost rasturnata în cauza prin dovada contrara, instanta retine ca reclamantul a dobândit prin efectul accesiunii imobiliare si dreptul de proprietate asupra constructiei edificate.

În raport de toate aceste considerente,instanta va admite actiunea si va constata ca reclamantul a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului de aratat si prin accesiune imobiliara dreptul de proprietate asupra constructiei edificate pe acest teren.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de catre reclamanta IA, în contradictoriu cu pârâtii COMUNA AGIGEA prin primar si CONSILIUL LOCAL AGIGEA cu sediul în localitatea Agigea, jud. Constanta Constata ca reclamantul a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 463 mp situat în Agigea, Str. EC ,astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiza tehnica judiciara. Constata ca reclamantii au dobândit prin accesiune imobiliara dreptul de proprietate asupra constructiei edificate pe terenul anterior mentionat,descrisa în acelasi raport de expertiza tehnica judiciara.

Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi,26.09.2008.

Tags: