Top

Revendicare

SENTINTA CIVILA NR. 1322

La ordine venind pronuntarea cauzei civile care are ca obiect – revendicare privind pe reclamantul – pârât I.C.D. împotriva pârâtilor reclamanti P.P., P.P. si pârâtii P.G. si P.G..

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 18 iulie 1007 si au fost consemnate prin Încheierea de sedinta din acea data.

S-au declarat dezbaterile închise, dupa care.

I N S T A N T A

Dupa deliberare:

Constata ca prin actiunea înregistrata la aceasta instanta initial sub nr.1956/2004 reclamantul I. C.-D. a chemat în judecata pe pârâtii P.P., P.P. ,P.G. si P.G. pentru revendicarea unei suprafete de teren si demolare constructii.

În motivare a aratat ca este proprietarul suprafetei de 3600 m.p. de teren situat în intravilanul satului Sacalusesti în punctul „Molizi” cu vecinii: N- drum expl.S-DJ Sacalusesti-M-rea Agapia , E-P.G. si P.G. si V-P.P. si P.P., teren pe care l-a cumparat de la P. C., conform sentintei civile nr.244/2004 pron. de Judec. Tg.Neamt,ca acest teren în anul 1993 a facut obiectul unui schimb între P. Constantin si V. Constantin însa prin sentinta civila nr.753/2001 s-a constatat nulitatea a acestui contract de schimb si partile au fost repuse în situatia anterioara; ca pârâtii P. G. si P.G. care sunt vecini cu el si-au extins curtea si gradina spre vest pe terenul lui si ca îi ocupa o fâsie de teren cu lungimea de 200m si latimea de 1,5 m .,iar pârâtii P.P. si P. vecini cu el si-au extins constructiile spre est , ocupând în partea de la strada , prin construirea unui teren auto, iar la drum a construit un gard.

În dovedire a depus la dosar copii dupa sentintele mentionate si a solicitat efectuarea unei expertize tehnice.

Prin cerere reconventionala pârâtii P. au solicitat obligarea reclamantului-pârât la plata despagubirilor de 100.000.000 de lei contravaloarea garajului construit de el si constatarea nulitatii absolute a hotarârilor judecatoresti prin care s-a constatat vânzarea terenului si nulitatea absoluta a contractului de schimb al terenului, fara citarea sa.

În motivare a aratat ca el a construit garajul în baza autorizatiei de construire data de Consiliul local Agapia, pentru construirea unui grajd, în anul 1995 si a solicitatat citarea Consiliului local Agapia din acest motiv.

În dovedire au depus la dosar autorizatia de construire nr.31/1995,certificatul de urbanism, contract de vânzare-cumparare nr.9037 /1995, sentinte civile nr.713/2004 si nr.763/2001 pron. de Judec. Tg.Neamt , au solicitat interogatoriul reclamantului si proba cu martori.

Prin sentinta civila nr.409/2005 Judecatoria Tg.Neamt a admis actiunea reclamantului însa împotriva acesteia au facut recurs pârâtii si prin decizia nr.401/2005 Tribunalul a admis recursul s-a casat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare pentru solutionarea si a cererii reconventionale.

Cauza s-a reînregistrat cu nr.87/RJ/2006.

La rejudecare s-a dispus efectuarea s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru teren pentru identificarea si masurarea terenului revendicat, stabilirea faptului ocuparii terenului si una pentru constructii, pentru evaluarea constructiei aflate pe terenul reclamantului, s-au luat interogatorii.

Prin sentinta civila nr.1809/25 sept.2006 s-a admis actiunea reclamantului, au fost obligati pârâtii sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie terenul revendicat de acestia si reclamantul a fost obligat la despagubiri catre pârâtii-reclamanti P. constand în contravaloarea garajului facut de ei.

Cu privire la celalalt capat de cerere privind constatarea nulitatii absolute a celor doua hotarâri judecatoresti s-a constat ca cererea nu este admisibila, împotriva lor pârâtii având la dispozitie caile de atac prevazute de lege si ca cei chemati în judecata pentru a le fi opozabila hotarârea nu pot avea calitate procesuala în cauza.

Nu s-a mai dispus citarea Consiliului local Agapia si nici a lui BV. Constantin în la judecarea recursului si la rejudecare pentru lipsa calitatii procesuale.

Împotriva acestei sentinte partile au declarat recurs reclamantul criticând solutia pentru ca a fost obligat la despagubiri, pârâtii P. fiind constructori de rea-credinta, acestia au formulat recurs sustinând ca ei au fost constructori de buna credinta si prin urmare cine este proprietarul constructiei devine si proprietarul terenului de sub ea. Pârâtii P. C. si P. G. au aratat ca ei sunt proprietarii terenului pe care reclamantul l-a revendicat de la ei.

Prin decizia civila nr.511/RC/11 04 2007 Tribunalul Neamt a admis recursurile însa pe alt considerent, ca minuta nu a fost semnata de judecatorul care a solutionat cauza, pe toate paginile si nu este sigura autenticitatea ei si s-a trimis cauza spre rejudecare.

La rejudecare partile nu au solicitat alte probe înafara celor administrate pâna acum.

Analizând probele dosarului constata ca actiunea reclamantului –pârât I. C.-D. împotriva pârâtilor este întemeiata în ce priveste revendicarea terenului si în temeiul art.480 din codul civil va fi

admisa , pârâtii urmând a fi obligati sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie terenul ocupat de ei.

Reclamantul a dovedit cu actele depuse la dosar ca este proprietarul terenului în suprafata de 3600 m.p. situat în comuna Agapia judetul Neamt, în intravilanul satului Sacalusesti , în punctul Molizi, având vecini pe N-drum expl.S- Drum judetean, E- P. Ioan, V-A.C. conform sentintei civile nr.244/2004 pron. de aceasta instanta în constatrea vânzarii-cumpararii si expertiza tehnica efectuata în cauza a relevat cât teren ocupa fiecare pârât potrivit actelor de proprietate pe care le au partile. Terenul a facut obiectul unui contract de schimb, în anul 1997, între fostul proprietar al terenului, P. C. , de la care a cumparat reclamantul, si V. Constantin, tatal pârâtei P. P., însa prin sentinta civila nr.753/2001, anterior vânzarii catre reclamant, s-a constatat nulitatea acestui schimb de teren, iar proprietarii au reluat în stapânire terenurile. Pârâtii P. care au casa construita pe terenul primit ca zestre de la V., învecinat cu al reclamantului,s-au extins cu constructiile si au construit un garaj în anul 1995, pe o parcela din terenul reclamantului-pârât. Nu se poate spune ca ei au fost constructori de rea-credinta având în vedere întelegerea intervenita anterior privind schimbul de teren, pentru ca daca ar fi construit abuziv, proprietarul terenului ar fi cerut sistarea constructiei sau demolarea, nu ar fi ramas în pasivitate. Din aceste considerente si cererea reconventionala a pârâtilor P.P. si P.P. aceasta este întemeiata în parte, în ce priveste despagubirile pentru constructie, pentru ca ei nu pot deveni proprietarii terenului în împrejurarile aratate mai sus.Art.494 din codul civil prevede de asemenea la aliniatul ultim ca „daca plantatiile, cladirile si operele au fost facute de catre o a treia persoana de buna-credinta, proprietarul pamântului nu va putea cere ridicarea sus-ziselor plantatii , cladiri si lucrari, dar va avea dreptul sau de a înapoia valoarea materialelor si pretul muncii, sau de plati o suma de bani egala cu aceea a cresterii valorii fondului”.

Reclamantul-pârât va fi obligat în baza acestui text de lege sa plateasca contravaloarea constructiei aflate pe terenul sau pârâtilor P. ,astfel cum a fost stabilita la expertiza-8.150 lei,acestia din urma neputând fi obligati si la demolarea sau ridicarea constructiei.

În temeiul art.274 c.proc civ. partile vor fi obligate la plata cheltuielilor de judecata constând în taxa de timbru si onorariile pentru experti în masura admiterii fiecarei cereri în parte.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite în parte actiunea pentru revendicare teren si ridicare constructii formulata de reclamantul-pârât I. C.-D. domiciliat în Tg.Neamt, str. Stefan cel Mare bloc M*1 sc.C , ap. 30, judetul Neamt împotriva pârâtilor-reclamanti P.P. si P.P. domiciliati în satul Sacalusesti comuna Agapia judetul Neamt si pârâtii

4

P.G. si P.G. domiciliati în satul Sacalusesti comuna Agapia judetul Neamt.

Admite în parte cererea reconventionala a pârâtilor-reclamanti P.P. si P.P. si în consecinta:

Obliga pe pârâtii-reclamanti P.P. si P.P. sa lase reclamantului-Pârât I. C.-D. în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 3.082, 40 m.p. de teren situata în comuna Agapia punctul „Molizi” judetul Neamt , identificata în schita anexa la raportul de expertiza tehnica întocmit de expertul M.G. de coordonatele GDJEF.

Obliga pe pârâtii P. Petru si P.G. sa lase reclamantului-pârât I. C.-D. în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 517,60 m.p. de teren situat în comuna Agapia punctul „Molizi” judetul Neamt, identificata în schita anexa la raportul de expertiza tehnica întocmit de expertul tehnic în cadastru M.G. de coordonatele FEJEL.

Obliga pe reclamantul-pârât sa despagubeasca pe pârâtii-reclamanti P.P. si P.P. cu suma de 8.150 lei reprezentând contravaloarea garajului si magaziei anexa edificate de ei pe terenul acestuia.

Obliga pârâtii P. P. si P.P., P.G. si P.G. sa plateasca reclamantului-pârât 176 de lei cheltuieli de judecata, iar pe reclamantul-pârât sa plateasca pârâtilor P.P. si P.P. 872 de lei cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 25 iulie 2007.

Etichete: