Top

Uzucapiune

-sentinta civila nr. 214 din 22.01.2009 pronuntata in dosarul nr. 7264/279/2007

-uzucapiune

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt, la data de 06.12.2007, sub nr. 7264/279/2007, reclamantul V. P. a chemat în judecata pe pârâtul municipiul P. N., prin reprezentant legal – primarul, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, sa constate ca a dobândit un drept de proprietate asupra terenului în suprafata de 244 mp, situat în intravilanul municipiului P. N., str. xx, învecinat cu xx.

În motivarea cererii, legal timbrate, reclamantul a aratat ca, la data de 23.07.1971, în baza contractului de vânzare-cumparare, autentificat sub nr. 3201, a devenit proprietarul terenului în suprafata de 416 mp, situat în P. N., str. xx si a casei ce se afla construita pe acest teren. De la acea data, reclamantul a stapânit în mod public o suprafata totala de 666 mp (416+250 mp), pentru care a achitat impozitele legale.

Reclamantul a exercitat o posesie utila si neviciata pe o perioada mai mare de 30 de ani asupra suprafetei de teren – obiect al prezentului litigiu.

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 1890 si 1847 din Codul civil.

În cadrul probei cu înscrisuri, au fost depuse la dosar urmatoarele înscrisuri, în fotocopie: buletinul reclamantului, contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 3201/23.07.1971, schite, chitante fiscale, adresa nr. 9537 DI/14.12.2007, eliberata de Directia de Taxe si Impozite a municipiului P. N., adresa nr. 59945/16.11.2007, eliberata de Primaria municipiului P. N.

La data de 11.03.2008, pârâtul municipiul P. N., prin reprezentant legal – primarul a formulat întâmpinare – fila 65, prin care a aratat ca terenul în litigiu este proprietatea municipiului P. N., iar reclamantul trebuie sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru uzucapiunea de 30 de ani.

În dovedirea întâmpinarii, pârâtul a depus la dosarul cauzei, urmatoarele înscrisuri: titlul de proprietate nr. 1/3355/11.06.2003, cererea reclamantului de constituire a dreptului de proprietate, schita teren, Ordinul Prefectului nr. 109/21.05.2003.

La data de 13.03.2008, reclamantul a depus la dosarul cauzei precizari – fila 71, prin care a aratat ca atât municipiul P. N., prin primar cât si Consiliul local al municipiului P. N. se pretind a fi proprietarii terenului în litigiu.

La termenul de judecata din data de 13.03.2008, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului local al municipiului P. N.

La data de 18.03.2008, pârâtul a depus la dosarul cauzei o precizare – filele 78-80, prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamant ca nefondata; a aratat ca, prin Ordinul Prefectului nr. 109/21.05.2003, s-a atribuit în proprietatea reclamantului V. P., terenul în suprafata de 416 mp. În acelasi ordin, s-a consemnat ca diferenta de 206,43 mp este teren proprietatea municipalitatii. Prin urmare, posesia reclamantului asupra terenului în litigiu este precara.

Instanta a încuviintat proba cu expertiza tehnica în specialitatea topografie, precum si proba testimoniala.

La termenul de judecata din data de 16.10.2008, au fost audiati martorii P. S. si G. M., la termenul de judecata din data 20.11.2008, a fost audiata martora L. M. S., iar la termenul de judecata din data de 22.01.2009, a fost audiat martorul G. C., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar – filele 125-126, 131 si 138.

La data de 11.07.2008, s-a depus la dosarul cauzei raportul de expertiza în specialitatea topografie – filele 118-119.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Reclamantul V. P. a achizitionat terenul în suprafata de 416 mp, situat în P. N., str. xx si casa ce se afla construita pe acest teren la data de 23.07.1971, în baza contractului de vânzare-cumparare, autentificat sub nr. 3201. De la acea data, reclamantul a stapânit în mod public o suprafata totala de aproximativ 666 mp (416+250 mp), pentru care a achitat impozitele legale, conform chitantelor depuse la dosarul cauzei si a adresei nr. 9537 DI/14.12.2007, eliberata de Directia de Taxe si Impozite a municipiului P. N.

Prin urmare, reclamantul stapâneste din 1971, fara forme legale, terenul în suprafata de 244 mp, situat în intravilanul municipiului P. N., str. xx, învecinat cu xx si identificat în schita anexa la raportul de expertiza topografica de la fila 119, prin hasurare, între punctele 118-119-120-122-121, astfel cum rezulta din declaratiile martorilor audiati în cauza, respectiv P. S., G. M., L. M. S. si G. C. – filele 125-126, 131 si 138.

Afirmatia martorului G. C. conform careia terenul în litigiu este stapânit de catre reclamant cu acordul pârâtului este contrazisa de adresa nr. 59945/16.11.2007, eliberata de Primaria municipiului P. N. – fila 72, conform careia între partile de fata nu erau stabilite raporturi juridice referitoare la stapânirea suprafetei de teren din cauza; mai mult decât atât, la momentul emiterii acestei adrese, dreptul de proprietate al reclamantului asupra terenului în litigiu fusese deja dobândit prin uzucapiune.

Limitele suprafetei de teren în litigiu au ramas aceleasi de peste 30 de ani, conform raportului de expertiza în specialitatea topografie – filele 118-119 coroborat cu declaratiile martorilor audiati în cauza. Martorii audiati în cauza au mai aratat ca nu cunosc sa fi existat litigii cu privire la întinderea sau delimitarea acestui teren.

Desi pârâtul municipiul P. N., prin reprezentant legal – primarul a invocat faptul ca acest teren apartine municipalitatii, conform Ordinului Prefectului nr. 109/21.05.2003, instanta retine ca nu exista niciun impediment legal pentru ca un bun – proprietate privata al municipiului P. N. sa fie uzucapat, în conditiile în care se dovedeste o posesie utila si neviciata de peste 30 de ani, împrejurare de fapt dovedita si în cazul de fata.

Fata de aceste împrejurari, instanta apreciaza ca fiind întemeiata actiunea reclamantului, în cauza fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 1837 coroborat cu art. 1846 si urm. din Codul civil, în sensul ca reclamantul V. P. a exercitat o posesie utila si neviciata pe o perioada mai mare de 30 de ani asupra terenului în suprafata de 244 mp, situat în intravilanul municipiului P. N., str. xx, învecinat cu xx si identificat în schita anexa la raportul de expertiza topografica de la fila 119, prin hasurare, între punctele 118-119-120-122-121.

În consecinta, instanta va constata ca reclamantul V. P. a dobândit un drept de proprietate prin uzucapiune asupra terenului sus-mentionat.

În raport cu disp. art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta va obliga pe pârâtul municipiul P. N., prin reprezentant legal – primarul sa plateasca reclamantului V. P. suma de 888 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu expert).

Etichete: