Top

SENTINŢA CIVILĂ

Dosar civil nr. 6300/212/2007

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANŢA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.2893

Şedinţa publica din data de 17.02.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect fond funciar – anulare act, acţiune formulată de reclamanţii IM şi IS, în contradictoriu cu pârâţii AG, IŞ, şi CJPSDDPAT

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 10.02.2009 şi au fost consemnate în încheierea de amânarea pronunţării de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, instanţa, pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a dispus amânarea pronunţării la data de 17.02.2009.

INSTANŢA

Asupra cererii de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr. 6300/212/2007 pe rolul acestei instanţe, reclamanţii IM şi ID, au chemat în judecată pe pârâţii AG, IS şi CJPSDDPAT solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să se dispună anularea parţială a Titlului de proprietate nr. 51493/04.01.1994 emis pentru succesori lui IM , în ceea ce priveşte suprafaţa de 2770 m.p. teren situat în loc. Valu lui Traian, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanţii au arătat în esenţă că prin cererea ce formează obiectul dosarului civil nr. 2860/212/2007 al JC , au fost chemaţi în judecată de AG pentru ieşirea din indiviziune asupra terenului situat în extravilan şi asupra terenului situat în extravilan, terenuri atribuite prin titlul de proprietate nr. 51493/04.01.1994, cu această ocazie aflând că suprafaţa de 2770 m.p. teren din intravilan a fost reconstituită prin titlul de proprietate de pe urma autorului comun IM, ceea ce nu era posibil.

Au mai arătat reclamanţii că în anul 1955 a decedat autorul lor IM, fiind emis certificatul de moştenitor nr. 629/29.01.1969 din care rezultă că averea defunctului se compune din teren în suprafaţă de 5000 m.p. cu una casă cu două camere şi grajd, iar ca moştenitori erau menţionaţi cei patru copii, cu cote succesorale de 1, adică: IS (pârâtul 2 din prezenta cauză), AF (mama pârâtei 1), IM (tatăl reclamantului IM şi respectiv soţul reclamantei IS ) şi IM (fiu predecedat al autorului comun IM ).

Arată reclamanţii că suprafaţa de 5000 m.p. teren a fost împărţită în timp de moştenitorii autorului comun, iar IS şi-a construit o casă cu care apare înregistrată în evidenţele fiscale încă din 1986, AF (fostă I) şi-a construit de asemenea o casă, iar moştenitorii lui IM au vândut casa şi terenul în 1979 cu actul de înstrăinare nr. 721/26.01.1979.

Au mai menţionat reclamanţii că în data de 15.04.1992 a decedat I M – tatăl şi respectiv soţul reclamanţilor – iar de pe urma acestuia s-a emis certificatul de moştenitor nr. 1342/21.07.1992 în care s-a trecut conform relaţiilor obţinute de la Primăria com. Valu lui Traian şi suprafaţa de 2067 m.p. teren şi o casă compusă din 5 camere şi dependinţe.

Au mai arătat reclamanţii că nu cunosc în ce condiţii a fost emis titlul de proprietate contestat în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 2770 m.p. situat în intravilan, deoarece autorul lor comun a avut o suprafaţă de teren intravilan de 5000 m.p. care a fost împărţită între moştenitorii săi aşa cum s-a arătat mai sus, iar terenul intravilan ce a rămas tatălui/soţului reclamanţilor nu putea fi trecut în titlul de proprietate, deoarece acest teren se cuvine deţinătorilor casei de locuit conf. art. 8 din Legea nr. 42/1990 şi art. 23 din Legea nr. 18/1991, iar din suprafaţa de teren intravilan de 2770 m.p. înscrisă în titlul de proprietate nu poate face parte nici suprafaţa de 670 m.p. deoarece această suprafaţă i-a fost atribuit reclamantului IM conf. HCLM nr. 13/1994 şi procesului verbal de predare-primire din data de 02.09.1997.

În drept, au invocat prev. art. III din Legea nr. 169/1997, art. 23 din Legea nr. 18/1991 şi art. 644 C.civ. şi au solicitat judecata şi în lipsă.

În dovedire, au solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor, expertiză judiciară şi martori.

În şedinţa publică din data de 28.05.2007, instanţa a calificat acţiunea ca fiind o acţiune prin care reclamanţii au înţeles să solicite constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 51493/04.01.1994.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare conf. art. 115 – 118 C.pr.civ.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată şi reţine următoarele:

În data de 04.01.1994, a fost emis Titlul de proprietate nr. 51493/04.01.1994 (fila 6 din dosar), pe numele moştenitorilorAP ,IS şi IM, de pe urma defunctului IM , pentru suprafaţa de 4,21 ha teren, din care suprafaţa de 3,933 ha teren extravilan şi suprafaţa de 2770 m.p. teren situat în intravilan.

Suprafaţa de 2770 m.p. teren situat în intravilan este situată în parcela 113 a comunei Valu lui Traian şi este compusă din suprafaţa de 670 m.p. teren arabil cu vecini: N- DC; E- parcela 112; S- OP şi V-FR , suprafaţa de 1900 m.p. teren arabil cu vecini: N- DC; E-JN ; S- DC şi V- intravilan, precum şi suprafaţa de 200 m.p. teren curţi-construcţii cu vecini: N- DC; E-JN ; S- DC şi V- intravilan.

Autorul comun IM , decedat la data de 09.01.1955, conform certificatului de moştenitor nr. 626/29.01.1969 emis de fostul Notariat de Stat Judeţean Constanţa, coroborat şi cu certificatul nr. 9/207/19.05.1947 emis de Primăria com. Valu lui Traian şi adeverinţa nr. 4399/04.04.2007 emisă de Primăria com. Valu lui Traian (filele 7; 13 şi 32 din dosar) cât şi cu celelalte probe administrate în cauză, a deţinut în timpul vieţii suprafaţa de 5 ha teren arabil şi 5000 m.p. teren intravilan (între anii 1971 – 1975, terenul intravilan înscris în Registrul agricol, vol. VI, poz. 196 fiind de numai 4100 m.p. – fila 13).

Conform certificatului de moştenitor nr. 629/29.01.1969 (fila 7) averea defunctului era compusă din teren în suprafaţă de 5000 m.p. cu una casă cu două camere şi grajd, iar moştenitori au fost menţionaţi cei patru copii, cu cote succesorale de 1, adică: IS (pârâtul 2 din prezenta cauză), AF (mama pârâtei 1), IM (tatăl reclamantului IM şi respectiv soţul reclamantei IS ) şi IM (fiu predecedat al autorului comun IM ).

În timp, înainte de anul 1990, între moştenitorii autorului comun IM, decedat la data de 09.01.1955, terenul situat în intravilan a fost partajat voluntar, fiecare construindu-şi câte o casă şi stăpânind, în fapt şi separat, anumite suprafeţe de teren, pentru care unii moştenitori au obţinut deja titluri de proprietate, şi anume hotărâri judecătoreşti prin care s-a constat că a intervenit prescripţia achizitivă.

Suprafaţa de 670 m.p. teren intravilan a fost atribuită reclamantului IM în cu conf. H.C.L.M. nr. 16/1992 şi cu procesul verbal de predare-primire din data de 02.09.1997 ( filele 171 şi 9 din dosar) şi aşa cum se reţine şi în raportul de expertiză tehnică judiciară imobiliară întocmit în cauză de expert MV (la pct. 2 din „concluzii”), în mod greşit a fost inclusă în titlul de proprietate contestat, deoarece această suprafaţă de teren a fost constituită direct în proprietatea reclamantului IM şi nu trebuia inclusă în titlul de proprietate prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor deţinute de autorul comun IM

De asemenea, întreaga suprafaţă de teren intravilan de 2770 m.p. teren situată în com. Valu lui Traian în mod nelegal a fost inclusă în Titlul de proprietate nr. 51493/04.01.1994 (fila 6 din dosar), deoarece reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului comun IM nu puteau să vizeze decât terenul situat în extravilan, iar pentru terenul situat în intravilan şi care a fost deja partajat în fapt şi voluntar între moştenitorii acestuia înainte de anul 1990, conform realităţii faptice existente în prezent, fiecare dintre proprietarii locuinţelor construite în mod individual trebuiau să solicite emiterea ordinului prefectului conf. art. 36 din Legea nr. 18/1991 sau obţinerea unui titlu de proprietate separat pentru terenul aferent casei de locuit, anexe şi gradină, conf. art. 23 din aceeaşi lege, or pe calea constatării dreptului de proprietate prin uzucapiune, cale aleasă deja de unii din moştenitori.

Suprafaţa de teren situată în intravilan nu trebuia înscrisă în titlul de proprietate şi pentru că de la data decesului autorului comun (09.01.1955) şi până în prezent a suferit anumite transformări (constând în partajarea voluntară între moştenitori, construirea unor locuinţe individuale pe anumite suprafeţe de teren determinate individual în fapt, măsurătorile din anul 1955 nu mai corespund cu cele din prezent când aparatură tehnică este de o mai mare precizie, reamenajarea teritoriului şi a nomenclatoarelor stradale, vânzarea unor locuinţe şi a terenului aferent de către unii moştenitori – ca de exemplu vânzarea dispusă de IS , moştenitoarea defunctului IM care la rândul său a fost moştenitorul autorului comun IM şi care a obţinut terenul pe care a construit locuinţa înstrăinată de la tatăl său IM – act de vânzare cumpărare nr. 721/26.01.1976 aflat la fila 14 din dosar, etc.), or în atare situaţie nu putea fi inclusă în titlul de proprietate şi suprafaţa de 2770 m.p. teren intravilan deţinută exclusiv de reclamanţi ca fiind aferentă casei de locuit a acestora, deoarece astfel, ar intra în mod inechitabil în masa partajabilă de pe urma autorului comun IM (cu privire la teren) şi această diferenţă de teren ce a fost anterior partajată voluntar între moştenitori.

Reconstituirea dreptului de proprietate se poate dispune conf. art. 8, 9, 11 şi 13 (fost art. 12 anterior) din Legea nr. 18/1991 numai cu privire la terenurile ce nu s-au găsit în patrimoniul defunctului – fost proprietar deposedat de terenuri – la data deschiderii succesiunii, nu şi pentru terenul ce a existat la data deschiderii succesiunii şi a fost partajat între moştenitori, deoarece după acest moment s-ar putea pune în discuţie doar acele terenuri care au fost preluate – de Stat sau de cooperativele agricole de producţie – direct de la moştenitori, care ar fi devenit personal „foşti proprietari deposedaţi”, iar reconstituirea dreptului de proprietate ar fi trebuit să se facă individual pentru suprafaţa preluată de la aceştia.

Terenul situat în intravilan, în suprafaţă de 2770 m.p., nu a fost preluat niciodată de Stat sau CAP de la autorul comun IM ci a fost transmis moştenitorilor acestuia, motiv pentru care nu putea face obiectul Legii nr. 18/1991, adică al reconstituirii dreptului de proprietate.

Pentru aceste motive, instanţa constatând că suprafaţa de 2770 m.p. teren intravilan a fost înscrisă cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 în Titlul de proprietate nr. 51493/04.01.1994, va admite acţiunea şi va constata nulitatea absolută parţială a acestui titlu de proprietate, respectiv numai cu privire la suprafaţa de 2770 m.p. teren situat în intravilan, parcela 113 a comunei Valu lui Traian, compusă din suprafaţa de 670 m.p. teren arabil (cu vecini: N- DC; E- parcela 112; S- OP şi V-FR ), suprafaţa de 1900 m.p. teren arabil (cu vecini: N- DC; E-JN ; S- DC şi V- intravilan), precum şi suprafaţa de 200 m.p. teren curţi-construcţii (cu vecini: N- DC; E-JN ; S- DC şi V- intravilan).

În conf. cu prev. art. 274 C.pr.civ., instanţa va obliga pârâţii ca părţi căzute în pretenţii, să plătească reclamanţilor suma de 1600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu expert (600 lei) şi onorariu avocat (1000 lei).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanţii IM şi IS , in contradictoriu cu pârâţii AG, IS, şi CJPSDDPATC .

Constată nulitatea absolută parţială a Titlului de proprietate nr. 51493/580/04.01.1994, cod 63125, emis pe numele AP , IS şi IM , în calitate de moştenitori ai defunctului IM , respectiv numai pentru suprafaţa de 2770 m.p. teren intravilan situat în parcela 113 compus dintr-o parcelă de 670 m.p., una de 1900 m.p. şi una de 200 m.p. (în total 2770 m.p.).

Obligă pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 1600 lei reprezentând cheltuieli de judecată-onorariu expert (600 lei) şi onorariu avocat (1000 lei).

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 17.02.2009.

Etichete: