Top

Revendicare imobiliară

Dosar nr. 806/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 385/2011

Şedinţa publică de la 27.01.2011

Pe rol pronunţarea judecarea cauzei civile având ca obiect „revendicare imobiliară” formulată de reclamanţii _____ în contradictoriu cu pârâţii ____.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 20.01.2011 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 275/829/2006 (315/2006), reclamanţii ___au chemat în judecată pe pârâţii ___, pentru revendicarea suprafeţei de 3638 mp aflaţi în grădina pârâtei ___.

Cu adresa nr. 275/829/2006 din 24.08.2009, Tribunalul Bacău trimite spre rejudecarea dosarul nr. 275/829/2006 al Judecătoriei Podu Turcului, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 427/24.10.2007, împotriva căreia reclamantele _____ au formulat recurs. Prin decizia nr. 397/15.04.2009 Tribunalul Bacău admite recursul, casează sentinţa civilă şi trimite cauza spre rejudecare, cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 806/829/2009, având ca obiect revendicare imobiliară formulată de reclamanţii ——, în contradictoriu cu ____. Prin d.c 397/15.04.2009, Tribunalul Bacău a admis recursul, a casat în totalitate sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, cu indicaţia de a se efectua o expertiză privind terenurile cuprinse n TP 123065/16.09.1998, t 118/13 p 22 şi TP 501835/30.10.2008, t 118/13 p 18, 19, 20, 21 şi 17.

Prin încheierea de şedinţă din 07.10.2010 reclamanta __ a solicitat proba cu acte ataşate la dosar şi identificarea suprafeţei de 1200 mp situată pe latura de Nord a proprietăţii reclamanţilor, suprafaţă care se află cuprinsă în titlu de proprietate nr. ___/30.10.2008, depus la fila 41 dosar recurs, dispusă în T118/13, P17, 20 şi 19, iar pârâta ___ a solicitat proba cu actele depuse la dosar şi expertiză topografică, precizând că toată suprafaţa sa de teren se află în intravilan, înscrisă în TP 123065/1998, fila 34 dosar iniţial, se învecinează cu terenul reclamantelor, este delimitată cu gard care are o vechime de aproximativ 100 de ani, 106 ani, fapt ce-l poate dovedi cu martori.

Instanţa a admis probatoriu solicitat de părţi, în cauză s-au depus la dosar înscrisuri, s-a efectuat expertiza topo cadastru (filele 85-88) şi s-a audiat martorul G. I. (fila 23).

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamanţii sunt proprietarii suprafeţelor de teren situate în intravilanul satului Chetreni, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, T118/13, P17, 20 şi 19, potrivit titlului de proprietate 501835/30.10.2008, fila 41 dosar recurs, eliberat pe numele lor ca moştenitori ai defunctei G. F..

Reclamanţii, în precizările la acţiune făcute în cursul procesului, au arătat că pârâta I. G. ocupă din suprafaţa de teren din intravilan o suprafaţă de 1200 mp, situată în partea de nord.

Pârâta I. G. este proprietara suprafeţei de 5200 mp situată în T118/13, P 22, cuprinsă în TP 123065/16 septembrie 1998, fila 34 dosar iniţial.

Instanţa, având în vedere prevederile art. 315 C.pr.civ, privind obligativitatea administrării unor probe, a dispus efectuarea unei expertize cu următoarele obiective:

1. identificarea cu schiţă şi vecinătăţi a suprafeţelor de teren aflate în intravilanul comunei Motoşeni, judeţul Bacău, înscrise în ambele titluri de proprietate ale părţilor şi autorilor lor, respectiv, nr. 501835/30.10.2008, depus la fila 41 dosar recurs, T118/13, P17, 20 şi 19, şi nr. 123065/16 septembrie 1998, fila 34 dosar iniţial, T118/13, P 22.

2. identificarea suprafeţei de teren de 1200 mp şi figurarea pe schiţă, suprafaţă revendicată de către reclamantă, indicată ca poziţie pe latura de Nord a suprafeţelor din T118/13, P 17, 19, 20 din T. P. nr.501835/30.10.2008, depus la fila 41 dosar recurs şi evaluarea acestei suprafeţe de teren;

3.să se precizeze dacă suprafeţele identificate la punctul 1. se suprapun, şi în caz afirmativ să se figureze pe schiţă;

4.să se precizeze dacă suprafeţele de la punctul 1., au figurat la rolul autorilor părţilor pe aceste amplasamente;

5. să se precizeze dacă suprafeţele de la punctul 1., sunt delimitate, în caz afirmativ să se descrie împrejmuirea şi vechimea acesteia.

Raportul de expertiză a fost efectuat în cauză şi ataşat la dosar la filele 76 – 84. Din concluziile raportului de expertiză instanţa reţine că terenul reclamanţilor cuprins în T. P. nr.501835/30.10.2008, emis pe numele moştenitorilor defunctului x, nu se suprapune peste terenul pârâtei în suprafaţă de 5200 mp, cu numerotarea topografică T 118/13, P22 din TP 123065/16.09.1998, emis pe numele autorului pârâtei, T.. V-.

În cauză a fost audiat şi un martor, a cărui declaraţie se află ataşată la dosar la fila 23. Acesta, este vecin, o persoană în vârstă de 85 de ani, şi a arătat că proprietăţile celor două părţi au fost delimitate de gard, al cărui amplasament nu a fost schimbat niciodată.

Din schiţa anexă la raportul de expertiză, fila 79, instanţa reţine că reclamanţii deţin întreaga suprafaţă de teren (figurată cu galben), pe care o au înscrisă în titlul de proprietate. Trenul acestora este îngrădit parţial pe aliniamentul 1-8-15, ceea ce înseamnă că este delimitat faţă de celălalt vecin.

Întrucât reclamanţii nu au făcut dovada că pârâtele ___le ocupă suprafaţa de teren pretinsă, pentru care au acte de proprietate, instanţa constată că nu sunt încălcate prevederile art. 480 Cod civil, astfel că va respinge acţiunea, considerând-o nefondată.

Constatând culpa procesuală a reclamanţilor, instanţa, în temeiul art. 274 C.pr.civ, urmează a dispune obligarea acestora la plata către pârâta I. G. a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 1250 de lei, constând în plata onorariului de expert, cu chitanţele ataşate la fila 44 şi 49, şi a onorariului de avocat, achitat cu chitanţa din 20.01.2011.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea civilă având ca obiect revendicare, formulată de reclamanţii _____în contradictoriu cu pârâtele ______, ca nefondată.

Obligă reclamanţii să plătească pârâtei ___ suma de 650 de lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: