Top

Conditii de admisibilitate ale cererii de ordonanta presedintiala întemeiata pe dispozitiile art. 133 din L. nr. 31/1990 republicata si modificata

Prin sentinta comerciala nr. 1269/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala a fost admisa exceptia inadmisibilitatii si a fost respinsa în consecinta cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul RC, prin care acesta a solicitat , în baza art. 133 din Legea nr. 31/1990 , suspendarea Hotarârii Generale a Actionarilor din cadrul pârâtei SC C SA din data de 23.05.2009 .
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca reclamantul RC este actionar al societatii pârâte SC C SA Pascani , detinând un numar de 1464 actiuni , dupa cum rezulta din art. 6 din actul constitutiv al societatii si a facut dovada promovarii actiunii în anulare în ce priveste hotarârea AGA din data de 23.05.2009 adoptata de pârâta si a carei suspendare o solicita în cauza de fata .
Motivele reclamantului se refera la faptul ca în cadrul Adunarii Generale din data de 23.05.2009 s-a votat grevarea patrimoniului pârâtei fara a fi mentionate date suplimentare privitoare la garantiile pe care societatea le constituie în favoarea bancilor , date care nu au fost mentionate în convocator , reclamantul fiind în imposibilitate de a analiza daca pârâta este supusa vreunui risc .
S-a aratat ca exista posibilitatea pierderii imobilelor aflate în patrimoniul societatii cu consecinta prejudicierii acesteia si a actionarilor .
De asemenea , accesarea unui credit de 850.00 lei si garantarea acestuia cu întreg patrimoniul societatii comerciale , în conditiile în care societatea are contractate credite de aproape 600.000 lei duce la încalcarea art. 1 din Legea 31/1990 si la falimentarea societatii .
Instanta mai constata ca dispozitiile art. 133 Legea 31/1990 dau posibilitatea reclamantului , actionar al pârâtei , de a solicita, odata cu intentarea actiunii în anulare, suspendarea executarii hotarârii atacate, pe cale de ordonanta presedintiala, motiv pentru care se impune a se verifica în cauza îndeplinirea conditiilor de admisibilitate prevazute de art. 581 C.p.civ. , respectiv urgenta, neprejudecarea fondului si caracterul provizoriu al masurii ce se solicita a fi luata .
Instanta retine ca prin hotarârea Adunarii Generale a actionarilor pârâtei din data de 23.05.2009 s-au aprobat raportul de gestiune , bilantul contabil si raportul cenzorilor pentru anul 2008 , s-a revocat Consiliul de Administratie , s-a aprobat un nou Consiliu de Administratie , s-au revocat trei membri ai comisiei de cenzori si s-au aprobat noi membri , s-a prelungit mandatul pentru doi cenzori si s-a aprobat un plafon maxim de creditare cu bancile comerciale de 850.000 lei , fiind împuterniciti directorul economic si directorul general sa reprezinte societatea în relatiile cu bancile si sa angajeze patrimoniul societatii .
În cauza reclamantul a solicitat luarea unei masuri provizorii , însa nu a dovedit conditia urgentei , cerinta esentiala , legiuitorul impunând prin art. 581 al. 1 C.p.civ. luarea masurilor vremelnice „în cazuri grabnice si pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere , pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara”.
Raportat la sustinerile reclamantului , instanta constata ca aprobarea unui plafon maxim de creditare cu bancile comerciale de 850.000 lei si împuternicirea directorului economic si a directorului general sa reprezinte societatea în relatiile cu bancile si sa angajeze patrimoniul societatii reprezinta o masura cu caracter general si nedeterminat în ce priveste punerea sa în aplicare .
Reclamantul nu a prezentat dovezi în sensul ca aducerea la îndeplinire a acestei masuri ar cauza un prejudiciu iremediabil societatii si actionarilor care sa determine suspendarea hotarârii AGA din data de 23.05.2009.
De asemenea , în lipsa unor elemente concrete în sensul ca masura aprobata ar pune de îndata societatea pârâta în imposibilitate de a-si continua activitatea sau ar duce la diminuarea dividendelor cuvenite reclamantului , în conditiile în care cuantumul acestora nu este prestabilit si reprezinta o cota-parte dintr-un profit determinat , nu se poate concluziona ca masura solicitata de reclamant este justificata .
Reclamantul a mai facut referire la alte credite contractate de societate în valoare de 600.000 lei , însa nici acest aspect nu a fost dovedit , cum nu s-a dovedit nici faptul ca aprobarea unui plafon maxim de creditare si împuternicirea reprezentantilor legali sa angajeze patrimoniul societatii ar produce reclamantului pagube cu caracter iminent.
Instanta mai are în vedere ca celelalte masuri adoptate de Adunarea Generala prin hotarârea din data de 23.05.2009 au fost aduse la îndeplinire , dupa cum rezulta din înscrisurile aflate la filele10-13 , 25-42 dosar , nemaiputându-se ridica problema suspendarii unor masuri deja executate , ci doar , în cazuri justificate, a anularii acestora pe calea dreptului comun .
În ce priveste conditia neprejudecarii fondului , instanta constata ca sustinerile reclamantului referitoare la modalitatea si continutul convocarii adunarii generale, la fraudarea drepturilor sale pentru motivele precizate reprezinta aparari de fond ce pot fi analizate numai în cadrul actiunii în anularea hotarârii pretins vatamatoare , retinerea acestora în cauza de fata fiind contrara conditiei neprejudecarii fondului .
Astfel , în situatia în care pe calea ordonantei presedintiale s-ar prejudeca fondul, atunci s-ar anticipa solutia asupra hotarârii instantei de drept comun, procedura speciala impunând examinarea sumara a litigiului dedus judecatii , aceasta însa numai în masura în care nu se rezolva litigiul în fond .

Etichete: