Top

Contract de locatiune. Tacita relocatiune. Dispozitiile art. 1438 Cod civil nu opereaza în situatia în care locatorul a denuntat locatiunea. Efectuarea unor lucrari de reparatii si investitii. Consecinte.

Potrivit art. 1438 Cod civil, „Când s-a notificat concediul, locatarul chiar daca ar fi continuat a se servi de obiectul închiriat sau arendat, nu poate opune relocatiunea facuta”.

Prin cererea înregistrata la 14 ianuarie 2004 la Tribunalul Constanta, reclamanta S.C. „C.S. 2000” S.A., a chemat în judecata pe pârâta S.C. „B.I.” S.R.L., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna evacuarea pârâtei din Hotelul si Restaurantul Turist, motivat de faptul ca nu mai detine nici un titlu locativ.

Prin sentinta civila nr. 2548/COM/25.03.2004, Tribunalul Constanta a admis cererea reclamantei si a dispus evacuarea pârâtei din imobilele Hotel si Restaurant Turist, situate în Eforie Sud.

În pronuntarea acestei hotarâri, instanta de fond a retinut ca activele în litigiu au facut obiectul contractului de locatie de gestiune nr. 6481/1993 încheiat între cele doua parti.

Prin Protocolul de predare-primire nr. 2930/13.11.2000, urmare a divizarii S.C. „C.S.” S.A., activele în litigiu au fost transmise în proprietatea S.C. „C.S. 2000” S.A., asupra careia a operat si transmiterea calitatii de parte în contractul de locatie a gestiunii.

Întrucât termenul pentru care a fost locatie a expirat la 31.12.2002, obligatia locatarului era de a preda bunul ce a facut obiectul locatiunii.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel în termen pârâta, criticând-o ca fiind netemeinica si nelegala, sustinând urmatoarele:

– gresit instanta de fond a admis actiunea, cât timp în cauza a operat tacita locatiune si pentru anul 2003;

– prin notificarea nr. 2353/20.08.2003 a solicitat reclamantei prelungirea contractului de închiriere pâna la solutionarea tuturor litigiilor existente în legatura cu acest activ;

– în perioada 1993–2003 au fost efectuate lucrari de investitii si reparatii capitale, ce nu au fost incluse în pretul locatiei, care îi dau dreptul la instituirea unui drept de retentie.

Apelul este nefondat.

Conform contractului de locatie de gestiune nr. 6481/18.08.1993 si a actelor aditionale succesive, apelanta a folosit activul în litigiu, termenul locatie fiind pâna la 31.12.2002.

Locatiunea facuta pentru un timp determinat înceteaza de la sine cu trecerea termenului, fara sa fie necesara o prealabila înstiintare, locatarul având obligatia sa elibereze spatiul ocupat.

Tacita relocatiune nu a operat în cauza, caci, potrivit art. 1438 Cod civil, reclamanta a denuntat locatiunea, asa cum rezulta din adresele nr. 192/10.04.2003, nr.253/15.05.2003.

Actiunea reclamantei are ca obiect evacuare pentru lipsa titlu locativ, în conditiile în care, în prezent, aceasta se legitimeaza procesual, detinând activul în urma divizarii S.C. „C.S.” S.A., neavând nici o relevanta ca pe rolul instantelor exista mai multe litigii în curs de judecata, având printre altele, ca obiect, dispozitiile Legii nr. 10/2001, cât timp nu s-a pronuntat o hotarâre irevocabila.

Invocarea efectuarii lucrarilor de reparatii si investitii nu are consecinte cu privire la existenta titlului locativ pentru a paraliza actiunea reclamantei, în conditiile în care apelanta nu dovedeste la acest moment existenta unei creante certe, lichide si exigibile, care ar justifica, eventual, instituirea sechestrului asigurator ca masura de indisponibilizare a bunurilor, care însa nu i-ar conferi si un drept de folosinta al activului.

În raport de aceste considerente, curtea a retinut ca apelul este nefondat, urmând ca, în temeiul art. 296 Cod procedura civila sa fie respins.

Decizia civila nr. 228/COM/1.07.2004

Etichete: