Top

Încalcarea art. 6 paragraful 3 C.E.D.O. si art. 2 din Protocolul 7 al C.E.D.O. inculpatul fiind de beneficiul unui proces echitabil.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta ca prin sentinta penala nr. 382/11.04.2008 a Judecatoriei Constanta, pronuntata în dosarul nr. 3820/212/2007, a fost condamnat inculpatul L.A., recidivist, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat.

În baza art.61 C.pen. s-a revocat liberarea conditionata privind restul de 847 zile inchisoare ramas neexecutat din pedeapsa de 5 ani si sase luni închisoare aplicata inculpatului L.A. prin sentinta penala nr 1696/07.09.2005 a Judecatoriei Constanta si s-a contopit restul de 847 zile ramase neexecutate cu pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul urmând sa execute în final pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

În baza art 71 c.pen au fost interzise inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a doua si lit.b, c.pen., pe durata executarii pedepsei.

Au fost respinse pretentiile civile formulate de partea vatamata M.I., ca nefondate.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

În noaptea de 30.04/1.05.2006, cunoscînd ca muncitorii care lucrau la imobil sunt liberi, inculpatul s-a deplasat la imobilul aflat în constructie si a demontat un numar de 5 usi termopan, decis sa le valorifice, împreuna cu alte trei usi care nu erau montate.

În dimineata urmatoare se arata ca inculpatul s-a deplasat în municipiul Constanta, unde a luat legatura cu martorul C.A.G., caruia i-a oferit spre vânzare usile din termopan, fara a-i aduce la cunostinta provenienta ilicita.

Se mai precizeaza ca, în aceeasi zi, C.A.G., însotit de R.A., B.I. si S.G. a venit la Navodari cu un mijloc de transport si au preluat cele opt usi termopan, inculpatul primind suma de 300 lei, urmând a intra ulterior în posesia restului de 400 lei, asa cum convenise cu martorul C.A.G.

Pe parcursul urmaririi penale au fost administrate urmatoarele mijloace de proba: proces verbal de constatare a locului si plansa foto anexa, raportul de constatare tehnico-stiintifica dactiloscopica, actele întocmite în considerarea recuperarii prejudiciului, declaratiile martorilor C.A.G., R.A. si B.I. împreuna cu declaratiile inculpatului.

Prejudiciul a fost partial recuperat, astfel ca partea vatamata M.I. s-a constituit parte civila în faza urmaririi penale cu suma de 2.000 lei.

În drept, fapta inculpatului L.A. care, în noaptea de 31.04./01.05.2006, a sustras opt usi termopan, apartinând partii vatamate M.I., cauzând acestuia un prejudiciu, întruneste elementele contitutive ale infractiunii de furt calificat, prevazute si sanctionata de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit.g, i C.pen., cu aplicarea art.37 lit.b C.pen., referitor la starea de recidiva a inculpatului.

La stabilirea si individualizarea pedepsei ce o va aplica inculpatului instanta va avea în vedere criteriile prevazute de art. 72 C.penal, respectiv dispozitiile partii generale a Codului penal, limitele de pedeapsa prevazute de partea speciala, gradul de pericol social care rezulta din modalitatea, din împrejurarile de comitere a faptei – de a sustrage opt usi termopan, apartinând partii vatamate M.I., cauzând acestuia un prejudiciu- precum si de persoana inculpatului, care a fost sincer în faza urmaririi penale, însa s-a sustras prezentarii materialului de urmarire penala, nu s-a prezentat la judecarea cauzei si faptul ca are numeroase condamnari pentru infractiuni similare.

Pentru aceste considerente instanta urmeaza a aplica inculpatului L.A. o pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare.

Împotriva sentintei penale a declarat apel inculpatul, solicitând admiterea acestuia, apreciind ca sunt îndeplinite conditiile art. 365 Cod proc.pen., în sensul ca este apel peste termen.

La termenul de judecata din 22.04.2009, cînd avocatul inculpatului a invocat dispozitiile legale de mai sus, Tribunalul a pus în discutie, din oficiu, tardivitatea caii de atac.

De precizat ca, initial, L.A: s-a adresat Judecatoriei Constanta prin cererea de contestatie la executare înregistrata la 26.11.2008, iar prin sentinta penala nr.24/8.01.2009 (în dosar nr.26541/212/2008), a fost declinata competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanta, apreciindu-se ca pot fi îndeplinite cerintele art.364 sau art. 365 Cod proc.pen., respectiv repunerea în termenul de apel sau apelul peste termen.

Inculpatul a precizat de altfel ca a înteles sa formuleze apel împotriva hotarârii de condamnare, asa fiind calificata cererea sa.

Prin decizia penala nr. 205 din 22 aprilie 2009, pronuntata în dosarul penal nr. 1981/118/2009, Tribunalul Constanta a dispus, în baza art.379 pct.1 lit. a C. Pr. Pen. respingerea ca tardiva apelului formulat de apelantul – inculpat L. A., în prezent detinut în Penitenciarul Poarta Alba împotriva sentintei penale nr. 382/11.04.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 3820/212/2007.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de apel a retinut urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 382/11.04.2008 a Judecatoriei Constanta, L.A. a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru savârsirea în stare de recidiva postcondamnatorie a infractiunii de furt calificat. Constatîndu-se ca a ramas definitiva aceasta hotarâre, Judecatoria Constanta a emis mandatul de executare a pedepsei nr. 635/7.05.2008. Cel în cauza a fost depistat si încarcerat la data de 29.09.2008 în arestul I.P.J. Constanta iar ulterior a fost depus în Penitenciarul Poarta Alba (la data de 13.10.2008).

Cererea formulata a fost înregistrata la Judecatoria Constanta la data de 26.11.2008.

În dispozitiile art.365 Cod proc.pen., sunt prevazute conditiile exercitarii apelului peste termen, în sensul ca partea care a lipsit atît la judecata cît si la pronuntare, poate declara apel si peste termen, dar nu mai tîrziu de 10 zile de la data, dupa caz, a începerii executarii pedepsei sau a începerii executarii dispozitiilor privind despagubirile civile. Apelul peste termen nu suspenda executarea. Instanta de apel poate suspenda executarea hotarârii atacate.

Inculpatul a lipsit atît la judecata, respectiv la toate termenele la prima instanta, cît si la pronuntare, copia dispozitivului sentintei fiindu-i comunicata la data de 23.04.2008., la domiciliu (orasul Navodari, str. T.) si prin afisare la Consiliul Local al orasului Navodari, judetul Constanta.

Din compararea datelor mentionate si anume 23.04.2008 – data comunicarii sentintei penale nr. 382/11.04.2008 a Judecatoriei Constanta, 26.11.2008 – data înregistrarii cererii la Judecatoria Constanta, neavînd relevanta ca a fost gresit îndreptata – iar încarcerarea inculpatului pentru pedeapsa de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta atacata, a avut loc la 29.09.2008, se constata ca nu sunt îndeplinite cerintele prevederilor art. 365 Cod proc.pen., respectiv calea de atac exercitata nu poate fi calificata ca fiind un apel peste termen.

Potrivit art. 363 Cod proc.pen., termenul general de apel este de 10 zile si curge pentru partile care au lipsit atît la dezbateri cît si la pronuntare, precum si pentru inculpatul detinut, de la comunicarea copiei de pe dispozitiv.

În cazul în care comunicarea copiei de pe dispozitiv s-a facut la adresa cunoscuta în dosar ca fiind adresa (adresele) unde locuieste inculpatul, dupa comunicarea astfel facuta, întrucît a lipsit de la dezbateri si pronuntare, dupa trecerea a mai mult de 10 zile de la comunicarea realizata, asa cum am aratat mai sus, apelul este considerat ca fiind tardiv.

În aceasta situatie se afla L.A., care a lipsit de la judecata si pronuntare si a fost citat la adresa indicata ca fiind domiciliul stabil, fara a mentiona în cursul urmaririi penale si o alta adresa la care ar fi locuit în fapt chiar si fara forme legale, ipoteza în care, instanta, conform art. 177 Cod proc.pen., era obligata sa-l citeze. Acesta a precizat ca locuia la o adresa din Constanta (Aleea T.), însa numai dupa formularea caii de atac, împrejurare ce nu poate fi retinuta în apararea sa si nici sustinerea ca ar fi contactat telefonic Politia Navodari si nu i s-a comunicat nimic, aflînd de condamnare doar în ziua în care a fost încarcerat.

În termen legal, împotriva deciziei penale nr. 205 din 22.04.2009 a Tribunalului Constanta pronuntata în dosarul penal nr. 1981/118/2009 a declarat recurs inculpatul L.A., criticând – o pentru nelegalitate, sustinând ca, în raport de împrejurarea ca nu a fost prezent la nici un termen de judecata în prima instanta si nu i-a fost comunicata hotarârea la adresa indicata în cursul urmaririi penale, apelul declarat este în termen.

Recurentul prin aparator din oficiu, solicita admiterea recursului, casarea hotarârii recurate si trimiterea spre rejudecare la instanta de apel.

Verificând decizia penala recurata, actele si lucrarile dosarului in raport de criticile aduse si din oficiu, Curtea constata ca recursul declarat de inculpatul L.A. este întemeiat, urmând a fi admis pentru considerentele ce vor fi analizate.

Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului rezulta ca, inculpatul L.A. nu a fost prezent la termenul din 11.04.2008 când Judecatoria Constanta a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 5 ani închisoare prin sentinta penala nr. 382/2008.

Constându-se ca a ramas definitiva aceasta hotarâre, Judecatoria Constanta a emis mandatul de executare a pedepsei nr. 635/ din 7.05.3008, inculpatul fiind depistat si încarcerat la data de 29.09.2008 in Arestul IPJ Constanta, iar la 13.10.2008, fiind predat Penitenciarului Poarta Alba.

Potrivit art. 360 cod pr. penala, instanta comunica copii de pe dispozitivul hotarârii, atunci când partile au lipsit de la judecata, cât si la pronuntare.

Conform alin. 2 al aceluiasi articol, inculpatului detinut sau aflat intr-una din situatiile prev. de art. 171 alin. 2 cod pr. penala, care a lipsit de la pronuntarea hotarârii, i se comunica copia dispozitivului hotarârii, copie care se comunica si administratiei locului de detinere când este cazul.

Alineatul 3 stabileste ca, dupa redactarea hotarârii, inculpatilor prevazuti in alineatul precedent li se comunica copii de pe acestea.

În cauza, la dosar nu exista dovada ca inculpatului L.A. i s-a comunicat hotarârea primei instante în conditiile legii, conform dispozitiei legale mai sus enuntate precum si dupa încarcerare.

Într-o atare situatie, inculpatul a fost lipsit de beneficiul unui proces echitabil in sensul art. 6 paragraful 3 CEDO care se completeaza cu dreptul inculpatului la acces la doua grade de jurisdictie, astfel cum statueaza art. 2 din Protocolul 7 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, potrivit caruia, „orice persoana declarata vinovata de o infractiune de catre un tribunal, are dreptul sa creara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condamnarii de catre o jurisdictie superioara. Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt reglementate de lege”.

Dreptul la acces la doua grade de jurisdictie trebuie sa fie un drept concret si efectiv în sensul ca, exercitiul acestuia sa nu fie afectat de existenta unor obstacole sau impedimente de drept sau de fapt, asa cum rezulta din dosarul cauzei si care nu îi sunt imputabile inculpatului, precum si concret.

Curtea de Apel Constanta, în baza art.38515 pct.2 lit.”c” cu ref. la art. 3859 pct.10 cod procedura penala, a admis recursul penal declarat de inculpatul L.A.– detinut în Penitenciarul Poarta Alba, deciziei penale nr. 205 din data de 22 aprilie 2009, pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.1981/11872009.

A casat hotarârea atacata si a dispus rejudecarea de catre Tribunalul Constanta a apelului.

A anulat formele de executare, urmând ca recurentul sa fie pus de îndata în libertate daca nu este retinut sau arestat în alta cauza.

Etichete: