Top

Privatizare. Vânzare de active. Licitaţie.

Neprezentarea tuturor documentelor impuse de procedura licitaţiei pentru vânzare de active, statuată prin norme metodologice şi prin regulamentul de licitaţie, atrage eliminarea participantului, care nu poate susţine concludenţa celorlalte acte depuse odată cu oferta.

Reclamanta S.C. E S.A. Bucureşti a depus, la 08.10.2001, o acţiune în anularea rezultatelor licitaţiei publice deschise, organizate de pârâta S.C. NEPTUN OLIMP S.A. la 5.10.2001, pentru activele ,,Minigolf Romanţa’’, ,,Teren tenis Romanţa’’, ,,Minigolf Midia’’ şi ,,Teren tenis Midia’’, situate în staţiunea Neptun.

Printr-un capăt de cerere accesoriu s-a solicitat anularea eventualelor acte subsecvente şi obligarea pârâtei să reia această licitaţie.

În motivarea acţiunii s-a arătat că pârâta se află pe lista anexă a O.U.G. nr. 7/2001 aprobată prin Legea nr. 276/2001, S.C. NEPTUN OLIMP fiind una dintre societăţile la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni.

În aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 52/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism şi a Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin H.G nr. 441/ 2001, societatea pârâtă a decis vânzarea mai multor active, prin licitaţie publică deschisă cu strigare.

Societatea reclamantă a achiziţionat dosarele de prezentare şi s-a înscris la licitaţiile privind cele patru active, a achitat taxele corespunzătoare şi garanţia de participare şi a depus documentaţia solicitată.

Cu toate acestea, reclamanta nu s-a regăsit pe lista cu ofertanţii acceptaţi, fiind informată de către comisia de licitaţie că nu a prezentat documentaţia completă din Regulament, pentru a îndeplini cerinţele de participare; motivul invocat a fost absenţa a patru certificate de atestare fiscală.

Reclamanta a susţinut că în acest mod pârâta a confundat cerinţele participării la licitaţia de active cu cele mai stricte, referitoare la vânzarea de acţiuni.

S-a mai susţinut că dispoziţiile legale speciale, cuprinse în actele normative menţionate, se completează cu dreptul comun în materie, reprezentat de prevederile O.U.G. nr. 88/1997, astfel că emiterea pe piaţă a unei oferte de a vinde nu poate fi urmată de o retragere nejustificată.

În raport de susţineri, coroborate cu dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa a reţinut următoarele considerente :

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobate prin H.G.nr.450/1999, prevăd la pct. 3.22 (modificat prin H.G. nr. 443/ 3.05.2001), că dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari se face prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

În Regulamentul pentru organizarea licitaţiei publice deschise cu strigare pentru vânzarea de active cu plata integrală întocmit de societatea pârâtă este reluat la pct. 13, textul sus-citat, la care însă s-a adăugat cerinţa prezentării şi a ordinelor de plată prin care s-a efectuat plata obligaţiilor înscrise în certificat.

În speţă, reclamanta a depus doar certificatul de atestare fiscală, în care se menţionează că societatea nu are datorii la bugetul de stat, conform balanţei de verificare întocmită la 30.06.2001. Acest înscris nu constituie însă, un act suficient în aprecierea lipsei obligaţiilor bugetare, reclamanta neprezentând şi ordinele de plată pentru plăţile efectuate către creditorii bugetari, alţii decât statul.

Faţă de dispoziţiile menţionate, participantul reclamant nu a probat achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, în modalitatea solicitată de regulamentul de licitaţie şi deci nu a îndeplinit cerinţele de eligibilitate pentru participarea la licitaţie.

(sentinţa civilă nr. 1031 COM/ 26.02.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: Licitaţia s-a desfăşurat sub imperiul prevederilor H.G. nr. 450/1999, modificate prin H.G. nr. 443/03.05.2001, ca norme de drept comun aplicabile şi în privinţa organizării licitaţiilor de active în turism, astfel cum prevede H.G. nr. 441/2001.

Chestiunea de fond supusă judecăţii, interesantă din punctul de vedere al interpretării normelor aplicabile, este dacă societatea care vinde activele are posibilitatea de a impune, prin regulamentul propriu de licitaţie, alte cerinţe de eligibilitate decât cele strict menţionate prin actul normativ care guvernează în această materie.

În speţă, societatea pârâtă a cuprins în regulamentul de licitaţie dispoziţiile prevăzute în vechea formă a art. 3.22. la care face trimitere art. 4.6. din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 450/1999 ( referitoare la prezentarea, în oferta de vânzare de active, a documentelor de participare la licitaţie prevăzute de art. 3.22., apreciate ca necesare în raport de valoarea activului) cu toate că la data organizării licitaţiei, H.G. nr. 443/2001 pretindea dovada achitării obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

Etichete: