Top

Privatizare. Vânzare de acţiuni. Nulitatea licitaţiei

Nedepunerea, cu cel puţin o zi anterior datei de organizare a licitaţiei privind vânzarea de acţiuni, a documentaţiei complete cerute de art. 3.22. din Normele metodologice emise în aplicarea O.U.G. nr. 88/ 1997, aprobate prin H.G. nr. 450/ 1999, exclude completarea – în chiar ziua licitaţiei – a documentului.

Reclamanta S.C. M S.R.L. Constanţa, prin reprezentant legal, a solicitat ca în contradictoriu cu F.P.S. Bucureşti şi F.P.S. – Direcţia Teritorială Constanţa să se dispună anularea licitaţiei cu strigare organizate la 05.02.2000 pentru vânzarea pachetului de acţiuni al statului deţinute la S.C. T S.A., cu suportarea de către pârâţi a contravalorii actualizate a cheltuielilor efectuate cu ocazia participării la licitaţie.

Considerentele acţiunii s-au raportat la încălcarea prevederilor privind desfăşurarea licitaţiei, la primirea unei documentaţii incomplete, care a condus la eliminarea societăţii reclamante din licitaţie.

În raport de susţinerile părţilor, instanţa reţine următoarele aspecte :

Societatea S.C. M S.R.L. a prezentat documentaţia de participare la licitaţie, menţionând actele depuse. La data stabilită pentru validarea ofertelor şi adjudecarea pachetului de acţiuni, pârâtul F.P.S. – Direcţia Teritorială Constanţa a înlăturat societatea reclamantă, pe considerentul inexistenţei unui act menţionat în dosarul de prezentare pus la dispoziţia participanţilor, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere privind solvenţa societăţii.

Reclamanta nu a contestat inexistenţa înscrisului, dar l-a considerat neesenţial în analiza ofertelor şi a solicitat comisiei permisiunea de a-l completa la aceeaşi dată, până la începerea licitaţiei; organizatorul a refuzat însă să-i acorde participantului această posibilitate şi a dispus adjudecarea pachetului de acţiuni către un terţ.

Conform art. 14 alin. 3 din O.U.G. nr. 88/ 1997 modificată prin Legea nr. 99/ 1999, vânzarea va fi precedată de întocmirea unui dosar de prezentare, al cărui conţinut este reglementat de norme metodologice.

Art. 3.22. din Normele metodologice emise în aplicarea O.U.G. nr. 88/ 1997, aprobate prin H.G. nr. 450/ 1999, prevede expres actele pe care participanţii la licitaţie urmează să le depună odată cu oferta lor. Unul dintre acestea este declaraţia pe proprie răspundere că societatea participantă nu este în reorganizare judiciară sau în faliment.

Documentaţia cerută se depune, conform art. 3.39., cu cel puţin o zi anterior datei de organizare a licitaţiei, la sediul instituţiei publice implicate. În aceste condiţii, susţinerile reclamantei privind nelegalitatea măsurii comisiei de licitaţie de a nu-i permite completarea – în chiar ziua licitaţiei – a documentului, sunt nefondate.

Au fost înlăturate şi susţinerile conform cărora actul a lipsit din caietul de licitaţie achiziţionat, întrucât formularul tipizat al acestuia este menţionat atât în secţiunea referitoare la documentele de participare, cât şi în Normele metodologice, el putând fi depus pe baza acestora din urmă.

În absenţa unor probe care să ateste organizarea şi derularea nelegală a licitaţiei, acţiunea în nulitate urmează a fi respinsă.

(sentinţa civilă nr. 2788 COM/ 10.11.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 498/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr. 1532/2003 a C.S.J. – secţia comercială)

Etichete: