Top

Modificarea actelor constitutive. Constatare judecătorească. Admisibilitate

Constatarea pe cale judecătorească a situaţiei societăţii, conform voinţei exprimate de asociaţi, pe considerentul că administratorul refuză în mod nejustificat să îşi exercite obligaţiile legale, constituie o acţiune inadmisibilă.

Modificarea actelor constitutive ale societăţii comerciale urmează regimul juridic stabilit prin Legea nr. 31/1990 şi prin O.U.G. nr. 76/ 2001, fără ca acestea să poată face obiectul unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 111 cod proc.civilă.

Reclamanta S.C. CC S.R.L. Constanţa a chemat în judecată pe pârâtul PM şi a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate modificările intervenite în statutul societăţii, în sensul stabilirii unei durate nelimitate a persoanei juridice şi al obţinerii de către pârât a calităţii de unic asociat şi de administrator, ca efect al cesiunii părţilor sociale de către ceilalţi asociaţi.

Prin adunarea generală a asociaţilor din data de 12.01.2001 s-a hotărât ca pârâtul să îndeplinească atribuţiile de administrator. În aceeaşi şedinţă s-a statuat asupra perioadei nelimitate de funcţionare a societăţii comerciale, dar şi asupra retragerii asociatelor PM şi CA, cu cesionarea părţilor sociale către pârât.

Temeiul acţiunii îl constituie constatarea pe cale judecătorească a situaţiei societăţii, conform voinţei exprimate de asociaţi la 12.01.2001, întrucât administratorul refuză în mod nejustificat să îşi exercite obligaţiile legale.

Acţiunea este inadmisibilă.

Modificarea actelor constitutive ale societăţii comerciale urmează regimul juridic stabilit prin Legea nr. 31/1990 şi prin O.U.G. nr. 76/ 2001, fără ca acestea să poată face obiectul unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 111 cod proc.civilă.

Susţinerile conform cărora administratorul nu îşi îndeplineşte în mod culpabil obligaţiile legale nu constituie o justificare a promovării prezentei cereri.

(sentinţa civilă nr. 8537 COM/ 06.12.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 432/ 2003 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Notă: Înainte de intrarea în dezbaterea admisibilităţii acţiunii s-ar fi impus lămurirea, ca o chestiune prealabilă, a modului în care societatea comercială – având ca unic asociat şi administrator pe pârât – sesizează instanţa. Stabilirea calităţii părţilor şi clarificarea aspectelor legate de reprezentarea societăţii în proces – pe baza unui contract de asistenţă juridică – ar fi putut permite identificarea unor elemente de natură să conducă la o soluţionare pe excepţie a acţiunii.

Etichete: