Top

Comercial : Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor. Intervenţii în interes propriu şi în interesul debitoarei formulată de alţi doi asociaţi al debitoarei

Prin cererea înregistrată la nr. X/X/2009, debitoarea SC C.A. SRL prin administratorul său S.M.S. a solicitat să fie supusă dispoziţiilor Legii nr.85/2006. În motivarea cererii s-a învederat instanţei că până la data de X/2009 societatea comercială nu a înregistrat restanţe de plată însă după această dată între asociaţi au intervenit neînţelegeri grave ce au dus la imposibilitatea desfăşurării activităţii pentru care societatea a fost autorizată să funcţioneze. Se mai arată că acest fapt a dus la apariţia stării de insolvenţă, iar societatea comercială nu a mai putut fi refinanţată , aflându-se în imposibilitatea achitării obligaţiilor financiare şi fiscale. În dovedirea cererii s-au depus la dosar înscrisurile prevăzute de art.28 din Legea nr.85/2006. În cauză SC I. SRL , în calitate de asociat al debitoarei SC C.A. SRL, a formulat cerere de intervenţie în interes propriu prin care a solicitat încuviinţarea de principiu a cererii şi respingerea acţiunii prin care s-a cerut deschiderea procedurii insolvenţei. S-a arătat că prin deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr.85/2006 ar fi prejudiciat în calitatea de acţionar cu o cotă de 50% din părţile sociale ale SC C.A. SRL şi că de principiu nu este de acord cu instituirea unei astfel de proceduri. Pe de altă parte potrivit actului constitutiv pentru a se putea decide asupra iniţierii cererii de faliment este necesară întrunirea adunării generale a asociaţilor şi emiterea unei hotărâri în acest sens. Se mai susţine de către intervenientă că administratorul neasociat S.M.Ş. are un mandat limitat şi că nu poate reprezenta societatea cu privire la o astfel de cerere. De asemenea , SC S SRL, în calitate de asociat al SC C.A. SRL a formulat cerere de intervenţie în interes propriu şi în interesul debitoarei, arătând că este de acord cu cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, solicitând şi dizolvarea societăţii comerciale debitoare precum şi respingerea cererii de intervenţie formulată de SC I SRL. În motivarea cererii s-a arătat că administratorul societăţii a formulat această cerere forţat fiind de situaţia financiară nefavorabilă a debitoarei şi de neînţelegerile grave intervenite între cele două asociate. Se susţine însă că asociata SC I SRL a efectuat acţiuni frauduloase, constând în sustragerea din averea debitoare a unor mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii de producţie şi a întocmit în fals unele procese verbale . Prin sentinţa nr. X/2010 , s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoare , s-a admis cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC I SRL şi s-a respins cererea de intervenţie în interes propriu şi în interesul debitoarei formulată de SC S SRL. Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut : Societatea comercială C.A. SRL s-a înfiinţat în anul X având ca asociaţi pe SC I SRL şi SC S SRL, ambele cu câte o cotă de participare la beneficii de 50% şi cu câte un număr de 10 părţi sociale, fiind desemnat ca administrator neasociat numitul S.M.Ş. Între cei doi asociaţi persoane juridice au intervenit neînţelegeri confirmate de fiecare dintre aceştia, aşa cum rezultă din cuprinsul celor două cereri de intervenţie formulate. Astfel, pe de o parte SC I SRL se consideră prejudiciată considerând că are un drept de creanţă pentru o sumă importantă şi că cererea privind deschiderea procedurii insolvenţei nu se poate formula decât în baza unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor. Pe de altă parte, asociata SC S SRL susţine că ajungerea debitoarei într-o stare financiară nefavorabilă se datorează atitudinii celuilalt asociat, solicitând dizolvarea SC C.A. SRL în temeiul art. 227 lit. „b”, „e” şi „f” din Legea nr. 31/1990, invocând neînţelegerile grave dintre asociaţi. Tribunalul va reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 11.6 lit.”i” din actul constitutiv al SC C.A. SRL, adunarea generală a asociaţilor decide asupra iniţierii oricărei cereri de faliment sau proceduri de insolvenţă. În consecinţă cererea formulată de administratorul neasociat nu poate fi primită chiar dacă aceasta a invocat obligativitatea formulării unei astfel de acţiuni întemeiată pe dispoziţiile art. 27 din Legea nr.85/2006 conform cărora debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. Cum în cauză actul constitutiv al SC C.A. SRL constituie legea părţilor se impune ca pentru promovarea unei acţiuni întemeiată pe dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 85/2006 să existe o hotărâre a adunării generale a asociaţilor în acest sens. Este evident că în cauză există neînţelegeri între cei doi asociaţi, însă dizolvarea SC C.A. SRL nu se poate dispune pe calea prezentei acţiuni ci printr-o acţiune separată, de drept comun, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, ocazie cu care părţile pot cere şi lichidarea societăţii şi rezolvarea situaţiei patrimoniale între acestea.

Etichete: