Top

Cerere de deschidere a procedurii. Formularea ei faţă de o sucursală.

Sucursala nu poate participa în nume propriu la circuitul juridic, actele care concură la desfăşurarea activităţii sale fiind încheiate de către reprezentanţii desemnaţi de societatea–mamă, în limitele împuternicirii acordate.

Nefiind persoană juridică, sucursalei nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

S.C. V S.R.L. Constanţa, prin reprezentant legal, a solicitat Tribunalului Constanţa – secţia comercială deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. SR S.R.L. – Eforie Nord, în vederea recuperării unei creanţe de 557.116.039 lei.

Reclamanta a arătat că suma pretinsă cu titlu de creanţă este datorată de debitoarea sa în urma livrărilor de mărfuri efectuate către aceasta.

Conform adresei emise de Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, societatea cu răspundere limitată faţă de care s-a solicitat deschiderea procedurii are constituită în Eforie Nord o sucursală, sediul social fiind însă menţionat în Bucureşti.

Sucursala, potrivit art. 43 din Legea nr. 31/1990, este un dezmembrământ al societăţii, fără personalitate juridică, integrată organic entităţii fondatoare şi dependentă juridic şi economic de aceasta din urmă; obiectul de activitate al sucursalei este, la rândul său, circumscris celui al societăţii-mamă.

În absenţa personalităţii juridice, sucursala nu poate participa în nume propriu la circuitul juridic, actele care concură la desfăşurarea activităţii sale fiind încheiate de către reprezentanţii desemnaţi de societatea–mamă, în limitele împuternicirii acordate.

În aceste condiţii, dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 64/1995 nu sunt aplicabile sucursalei, ci doar comercianţilor – persoane fizice şi juridice, deci a acelor entităţi care au deplină personalitate juridică şi aptitudinea de a răspunde, în nume propriu, pentru obligaţiile asumate.

(sentinţa civilă nr. 1007 COM/ 25.02.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: