Top

Aplicarea O.G. nr. 38/ 2002. Cerere formulată anterior intrării în vigoare a noului act normativ.( I )

Potrivit art. 29 alin.1 din Legea nr. 64/ 1995 modificată prin O.G. nr. 38/ 2002, creanţa invocată de titularul acţiunii trebuie să îndeplinească cerinţa unui cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro.

Incidenţa acestui text se raportează şi acţiunilor înregistrate pe rolul instanţei anterior intrării în vigoare a noului act normativ, întrucât derogarea de la principiul aplicării imediate a legii noi, cu supravieţuirea legii vechi, s-a instituit numai în ce priveşte procedurile deschise la acea dată. (cu notă critică)

Creditoarea S.C. M S.A., ca titulară a unei creanţe certe, lichide şi exigibile, a solicitat instanţei – anterior intrării în vigoare a O.G. nr. 38/2002 – deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de debitoarea S.C. FM S.R.L. Constanţa.

S-a susţinut că societatea ce urmează a fi supusă acestei proceduri nu a mai efectuat nici o plată timp de 30 de zile, datorită lipsei disponibilităţilor băneşti.

Potrivit art. 29 alin.1 din Legea nr. 64/ 1995 modificată prin O.G. nr. 38/ 2002, creanţa invocată de titularul acţiunii trebuie să îndeplinească cerinţa unui cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro.

Instanţa a reţinut incidenţa acestui text asupra prezentei acţiuni, cu consecinţa respingerii ei pentru afirmarea unei creanţe mai mici decât celei statuate ca limită inferioară în noul act normativ.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a avut în vedere următoarele considerente :

Art. IV alin. 1 din Capitolul V ,,Dispoziţii tranzitorii şi finale’’ al O.G. nr. 38/ 2002 stabileşte că procedurile deschise până la data intrării în vigoare a ordonanţei (2.08.2002) vor continua să fie administrate şi lichidate, conform prevederilor legale în vigoare anterioare modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 64/ 1995.

Aşadar, s-a instituit o derogare de la principiul aplicării imediate a legii noi, hotărându-se supravieţuirea legii vechi, dar numai în ce priveşte procedurile deschise la data intrării în vigoare a noului act normativ.

Norma care reglementează ultraactivitatea legii anterioare se raportează, însă, exclusiv la procedurile iniţiate sub imperiul ei, astfel că tuturor cererilor formulate de creditori şi înregistrate pe rolul instanţelor, mai înainte de intrarea în vigoare a O.G. nr. 38/ 2002, le este incidentă noua reglementare, de imediată aplicare.

În consecinţă, cererea creditorului – deşi înregistrată pe rolul instanţei mai înainte de 02.08.2002 – urmează a fi analizată din perspectiva întrunirii cumulative a noilor condiţii impuse creanţei titularului acţiunii.

Ori, în speţă, creanţa declarată faţă de debitor are un cuantum mai mic decât cel reglementat prin textul modificat al art. 29 alin. 1 din lege.

(sentinţa civilă nr. 8418 COM/ 04.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: În opinia exprimată în speţă se apreciază că pentru cererea de deschidere a procedurii, nesupuse analizei judecătorului sindic până la data intrării în vigoare a O.G. nr. 38/2002, cât şi pentru soluţionarea eventualei contestaţii a debitorului, operează retroactivitatea legii noi. Considerentele reţinute sunt cele legate de interpretarea dispoziţiilor art. IV alin. 1 din Capitolul V, în sensul că doar procedurile deschise sunt supuse legii anterioare, în timp ce condiţiile de sesizare a instanţei sunt guvernate de noua reglementare.

Prin urmare, potrivit acestei opinii, cererea putea fi pe deplin admisibilă la momentul sesizării instanţei (anterior datei de 02.08.2002), întrucât îndeplinea cerinţele impuse de Legea nr. 64/1995, pentru ca intrarea în vigoare a noii reglementări până la primul termen de judecată să o declare inadmisibilă, pentru neîndeplinirea noilor condiţii cuprinse în O.G. nr. 38/2002. Un asemenea raţionament nu poate fi acceptat.

a se vedea infra 5.9., pentru un punct de vedere contrar.

Etichete: