Top

Cerere de deschidere a procedurii.Invocarea unui caz legal de întrerupere a cursului prescripţiei extinctive.

Iniţierea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului presupune existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile faţă de comerciantul debitor.

Împrejurarea sesizării organelor de cercetare penală cu o plângere împotriva administratorului societăţii debitoare nu este de natură să suspende ori să întrerupă cursul prescripţiei extinctive, dacă titlul obţinut nu a fost valorificat în termenul reglementat de art. 6 din Decretul nr. 167/1958.

Cu ocazia soluţionării cererii formulate de societatea bancară, de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. IP S.R.L., s-a ridicat din oficiu excepţia prescrierii dreptului de a cere executarea silită a creanţei.

Creditoarea a solicitat să se constate că datoria debitoarei – izvorâtă dintr-un contract de credit bancar – nu poate fi apreciată ca prescrisă, câtă vreme în perioada scadenţei a fost depusă o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, faţă de administratorul societăţii aflate în încetare de plăţi; măsura neînceperii urmăririi penale a fost dispusă la 25.02.1999, iar acţiunea întemeiată pe prevederile Legii nr. 64/ 1995 a fost depusă la 23.09.1999.

Titlul executoriu deţinut de reclamantă, pentru această creanţă, este materializat prin sentinţa civilă nr. 10848/ 24.10.1994 a Judecătoriei Constanţa.

Creditoarea a invocat suspendarea cursului prescripţiei conform art. 16 din Decretul nr. 167/1958, prin formularea plângerii penale împotriva administratorului societăţii.

Textul menţionat precizează, însă, în alin. 2 că prescripţia nu se întrerupe dacă a intervenit încetarea procesului, dacă acţiunea de chemare în judecată sau de executare silită a fost respinsă, anulată ori dacă s-a perimat.

În aceste condiţii, se va reţine că dreptul de acţiune al creditoarei s-a împlinit în cursul anului 1998, în timp ce prezenta cerere a fost formulată la 23.09.1999, situaţie care atrage intervenţia prescripţiei extinctive.

(sentinţa civilă nr. 700 COM/ 06.03.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: În raport de considerentele invocate de creditor, trebuia analizat şi dacă formularea unei plângeri penale constituia sau nu un caz reglementat de actul normativ menţionat, pentru suspendarea (ori întreruperea) cursului prescripţiei.

Întrucât actul normativ nu reglementează expres o asemenea situaţie, sesizarea organelor de cercetare penală nu întrerupe şi nici nu suspendă cursul prescripţiei.

Etichete: