Top

Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Caracterul cert şi exigibil al creanţei. Daune interese.

Neplata la scadenţă a sumei datorate nu îl îndreptăţeşte pe creditor să pretindă direct, în cadrul procedurii speciale a reorganizării judiciare şi a falimentului, daune interese.

Chiar dacă legea reorganizării judiciare şi a falimentului nu condiţionează sesizarea tribunalului în această materie de existenţa unui titlu executor, ea impune cerinţa caracterului cert al sumei pretinse, tocmai pentru a elimina posibilitatea parcurgerii – într-o etapă prealabilă deschiderii procedurii – a unui adevărat litigiu în fond cu privire la existenţa raportului obligaţional.

S.C. CARMECO S.A. Constanţa a solicitat Tribunalului Constanţa – secţia comercială deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment faţă de debitoarea sa S.C. SELECT COMALIMENT S.R.L. Năvodari, în vederea recuperării unei creanţe de 14.761.693 lei.

Creditoarea a arătat că datorită neîndeplinirii de către pârâtă a obligaţiilor contractuale asumate (în speţă, plata contravalorii produselor livrate), aceasta a fost obligată prin hotărârea judecătorească, la 5.588.034 lei şi la cheltuielile de judecată ocazionate de proces.

Neachitarea benevolă a creanţei după obţinerea titlului executor a determinat calcularea, de către creditoare, a valorii reactualizate a sumei datorate, în raport de rata inflaţiei, aplicându-se în acest mod o majorare de 8.963.659 lei.

Debitoarea a formulat contestaţie în termenul reglementat de art. 31 alin. 3 din Legea nr. 64/1995 republicată, susţinând că suma pretinsă nu are caracter cert, întrucât debitul pentru care creditorul său a obţinut titlul a fost achitat.

Aspectul achitării sumei de 5.588.034 lei, menţionate prin titlu executor, a fost ulterior confirmat de societatea creditoare, însă s-a apreciat că procedura poate continua în măsura în care nu a fost acoperit integral prejudiciul suportat prin executarea cu întârziere a obligaţiilor contractuale.

Contestaţia debitoarei este întemeiată, fiind avute în vedere următoarele considerente:

Creditorul care iniţiază procedura reglementată de Legea nr. 64/1995 trebuie să probeze câteva aspecte, legate de caracterul cert şi exigibil al creanţei sale, calitatea sa de titular al unei obligaţii comerciale asumate de debitorul său, precum şi insolvenţa comerciantului supus acestei proceduri.

În cauză, însă, creanţa invocată de creditoare (anume, valoarea rezultată prin actualizarea creanţei iniţiale, în raport de rata inflaţiei) nu are caracter cert.

Neplata la scadenţă a sumei datorate nu îl îndreptăţeşte pe creditor să pretindă direct, în cadrul acestei proceduri speciale, daune interese.

Este adevărat că legea reorganizării judiciare şi a falimentului nu condiţionează sesizarea tribunalului în această materie de existenţa unui titlu executor, însă ea impune cerinţa caracterului cert al sumei pretinse, tocmai pentru a elimina posibilitatea parcurgerii – într-o etapă prealabilă deschiderii procedurii – a unui adevărat litigiu în fond cu privire la existenţa raportului obligaţional.

În aceste condiţii, prezentarea modului în care au fost calculate daunele interese nu acoperă cerinţa legii, astfel că va fi admisă contestaţia debitoarei, cu consecinţa respingerii cererii creditoarei.

(sentinţa civilă nr. 1573 COM/ 18.03.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: