Top

Contraventii – Legea nr. 333/2003

JUDECATORIA CONSTANTA – SECTIA CIVILA

DOSAR CIVIL NR. 2316/212/2008

SENTINTA CIVILA NR. 11394
Sedinta publica din 23.06.2008


Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de catre petentul FCC, cu domiciliul în Hârsova, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CONSTANTA – POST POLITIE TN MIDIA, cu sediul în Midia, judetul Constanta.
La apelul nominal facut în sedinta publica, se prezinta pentru petent avocat substituent Dobarleanu Nicoleta, conform delegatiei de substituire a doamnelor avocat Popi Carmen si Doina Becut depusa la dosar, lipsa fiind intimatul.
Procedura este legal îndeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
Aparatorul petentului solicita a se reveni cu privire la audierea martorului.
Nemaifiind alte probe de administrat sau cereri de formulata în cauza, instanta acorda cuvântul pe fond.
Aparatorul petentului solicita admiterea plângerii astfel cum a fost formulata.
Depune la dosar un text de lege privind raspunderea contraventionala.
Arata ca, petentul era un simplu angajat, nu avea calitate de asociat sau administrator, iar textul de lege stabileste ca singura persoana care poate fi sanctionata, este o persoana juridica si nu un simplu angajat.
În temeiul disp. art. 150 C.pr.civ., instanta constata încheiate dezbaterile si ramâne în pronuntare.

INSTANTA,

Prin plângerea contraventionala adresata Judecatoriei Constanta la data de 13.02.2008 si înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2316/212/2008 petentul FCC a solicitat în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, Post Politie TN Midia anularea procesului verbal de contraventie seria AY, nr. 1449539 încheiat la data de 14.01.2008.
În fapt, petentul arata ca procesul verbal contestat este lovit de nulitate pentru urmatoarele motive:
– numele tatalui petentului a fost consemnat în mod gresit Necula în loc de Neculae
– agentul constatator a completat rubricatia destinata societatilor comerciale, acestea completându-se doar atunci când se sanctioneaza o persoana juridica.
Petentul arata ca, în conformitate cu prevederile Legii 333/ 2003, atestarea personalului angajat se efectueaza dupa obtinerea avizelor si a scolarizarii, iar responsabilitatea pe linia obtinerii atestatelor revine Serviciului Resurse Umane si nu Serviciului Operativ. Se arata ca el nu are calitatea de conducator al societatii specializate de paza, conducerea fiind reprezentata de Directorul General si Directorul Adjunct.
Petentul mai precizeaza ca fapta retinuta în sarcina sa nu corespunde încadrarii juridice efectuata de catre agentul constatator, textul legal indicat de catre acesta neavând nici o legatura cu fapta retinuta.
Se mai arata ca în mod gresit au fost consemnata adresa unde îsi are resedinta, aceasta fiind valabila doar pâna la 01.03.2007.
Petentul arata ca s-a consemnat în mod gresit de catre agentul constatator ca a fost prezent la întocmirea procesului verbal de contraventie si ca nu au fost consemnate datele personale ale martorului asistent. Petentul apreciaza, de asemenea, ca ar fi trebuit sa i se ofere ocazia de a-si expune opinia în ceea ce priveste sanctiunea contraventionala aplicata.
Se mai precizeaza faptul ca procesul verbal de contraventie a fost comunicat petentului la 17 zile de la data întocmirii lui.
Plângerea nu este întemeiata în drept.
În sustinerea plângerii au fost depuse la dosar urmatoarele înscrisuri: dovada comunicarii procesului verbal catre petent, procesul verbal de contraventie seria AY, nr. 1449539.
Intimatul, desi legal citat, nu a formulat întâmpinare, iar reprezentantul sau nu a fost prezent în instanta.
S-au depus la dosar de catre intimat raportul întocmit de catre agentul constatator si declaratia data de martorul asistent CD.
La termenul din 21.04.2008 petentul a formulat precizari, completând motivarea în fapt si în drept a plângerii contraventionale.
În fapt, petentul arata ca a fost sanctionat contraventional cu suma de 3.500 lei pentru savârsirea faptei prevazute de art. 60 lit. d din Legea 333/2003, text care face referire la conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca persoanele care îndeplinesc atributii de paza si protectie.
Petentul învedereaza ca art. 37 din acelasi act normativ stabileste ca raspunderea pentru selectia, atestarea, angajarea si pregatirea personalului revine angajatorului, si nu unei persoane fizice.
În drept, petentul a invocat dispozitiile art. 16 din O.G. 2/2001.
În sustinerea plângerii s-a depus la dosar copie de pe contractele individuale de munca ale numitilor PG, PT, CS.
Prin încheierea de sedinta din 21.04.2008 instanta a admis exceptia de conexitate invocata de catre petent si a dispus conexarea dosarului cu nr. 2586/212/2008 la prezentul dosar.
La pronuntarea acestei solutii instanta a avut în vedere faptul ca exista identitate de obiect, parti si cauza între cele doua dosare, în ambele solicitându-se anularea procesului verbal de contraventie seria AY, nr. 1449539.
În temeiul dispozitiilor art. 167 C.p. civ. instanta a încuviintat petentului administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind ca aceasta este pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.
Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de contraventie seria AY, nr. 1449539 întocmit la data de 14.01.2008 de Postul de Politie TN Midia petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 3.500 lei pentru savârsirea faptei prevazute de art. 60 lit. d din Legea 333/2003.
S-a retinut în sarcina petentului ca, în calitate de director operativ al S.C. OP S.R.L.Constanta a folosit în serviciul de paza la terminalul Midia Petromar agenti de paza neatestati profesional.
Analizând procesul verbal contestat, prin prisma motivelor de nulitate prevazute de art. 16 si 17 din O.G. 2/2001, instanta constata ca acesta este în mod legal întocmit, în cauza nefiind incident nici un motiv de nulitate.
Instanta nu retine drept motiv de nulitate eroarea cuprinsa în procesul verbal de contraventie cu privire la prenumele tatalui petentului. Chiar daca art. 16 din O.G. 2/2001 impun obligatia de a consemna în procesul verbal de contraventie datele personale din actul de identitate al contravenientului, nementionarea acestor date sau mentionarea lor gresita constituie doar o cauza de nulitate relativa a procesului verbal de contraventie, aceasta intervenind doar în ipoteza în care petentul face dovada unei vatamari ce nu ar putea fi înlaturata decât prin anularea actului.
Cum o astfel de dovada nu a fost facuta, instanta apreciaza ca motivul de nulitate invocat de catre petent nu este întemeiat.
În ceea ce priveste cel de-al doilea motiv de nulitate invocat de catre petent, respectiv completarea rubricatiei destinata societatilor comerciale, instanta apreciaza ca este neîntemeiat.
Din analiza procesului verbal de contraventie, instanta retine ca agentul constatator a completat în mod corect doar datele din actul de identitate al petentului, lasând necompletate rubricile ce fac referire la elementele de identificare ale unei societati comerciale. Mentionarea calitatii pe care o are persoana sanctionata contraventional nu poate sa atraga sanctiunea nulitatii procesului verbal de contraventie, chiar art. 16 al. 1 din O.G. 2/2001 impunând obligativitatea mentionarii în cuprinsul procesului verbal de contraventie a ocupatiei si a locului de munca al contravenientului.
În ceea ce priveste criticile referitoare la întocmirea procesului verbal de contraventie în absenta persoanei sanctionate contraventional si nementionarea datelor de identificare ale martorului asistent, instanta urmeaza sa le respinga ca neîntemeiate.
Potrivit art. 19 din O.G. 2/2001 în cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze se va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor, caz în care procesul verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.
Din analiza procesului verbal contestat, instanta constata ca au fost respectate dispozitiile art. 19 din O.G. 2/2001, agentul constatator consemnând ca petentul este prezent la întocmirea procesului verbal de contraventie si ca refuza sa semneze, motiv pentru care s-a procedat la semnarea procesului verbal de contraventie de catre martorul asistent CD, datele de identitate ale acestuia fiind consemnate în mod corespunzator în cuprinsul procesului verbal de contraventie.
Instanta nu retine sustinerile petentului potrivit carora nu a fost prezent la întocmirea procesului verbal de contraventie, acestea nefiind dovedite.
Petentul indica drept motiv de nulitate al procesului verbal de contraventie si faptul ca nu si-a exprimat opinia în legatura cu sanctiunea aplicata. Retinând din critica formulata, faptul ca nu i s-ar fi respectat dreptul de a formula obiectiuni, instanta apreciaza ca motivul de nulitate nu este întemeiat, petentul nefacând dovada faptului ca nu i s-a adus la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni si nici ca obiectiunile pe care le-ar fi formulat nu au fost consemnate.
Exercitarea dreptului de a formula obiectiuni este o posibilitate, un mijloc de aparare pe care legea îl pune la dispozitia persoanei sanctionata contraventional, iar neexercitarea acestui drept de catre contravenient nu poate fi considerata un motiv de nulitate al procesului verbal de contraventie.
Apreciind ca procesul verbal de contraventie este legal întocmit din punct de vedere al conditiilor de forma impuse de art. 16 si urm. din O.G. 2/2001, instanta urmeaza a analiza în ce masura acesta este si temeinic întocmit.
Potrivit art. 60 lit. d din Legea 333/ 2003 constituie contraventie încadrarea sau mentinerea în functie a personalului de paza de orice fel cu încalcarea dispozitiilor art. 20 al. 10, art. 22 al. 1 si 4 si art. 39 din lege.
Potrivit art. 39 din lege persoana care urmeaza sa îndeplineasca atributii de paza sau protectie trebuie sa îndeplineasca o serie de conditii, între care si aceea de a fi atestat profesional, potrivit prevederilor legii.
Potrivit art. 41 din Legea 333/ 2003 atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se face dupa obtinerea avizului din partea organelor de politie si absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Româna, Serviciul de Protectie si Paza, corpurile gardienilor publici sau societatile specializate de paza si protectie, precum si de alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate aceasta prestatie, avizate de Ministerul de Interne.
Cursurile de calificare se desfasoara pe baza unei tematici specifice, avizata, dupa caz, de Inspectoratul General al Politiei Române, Comandamentul National al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protectie si Paza, si se finalizeaza prin examinarea absolventilor de catre o comisie din care fac parte reprezentanti ai politiei sau jandarmeriei si ai autoritatii publice care raspunde de ocuparea si formarea profesionala.
Aliniatul 3 al articolului stabileste ca dupa sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, absolventului i se elibereaza de catre Inspectoratul General al Politiei Române atestatul în baza caruia va putea exercita profesia de agent de paza sau garda de corp.
Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 39 si a avizului politiei.
Personalul de paza si garda de corp, care îndeplineste conditiile prevazute la art. 39, se verifica si se avizeaza, în termen de 30 de zile de la data solicitarii, de catre unitatea de politie competenta teritorial.
Solicitarea avizarii se face de catre conducatorul unitatii care organizeaza cursurile de calificare sau, dupa caz, al celei unde este angajat personalul de paza sau garda de corp.
Este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut avizul politiei.
Din analiza dispozitiilor legale care reglementeaza conditiile în care se efectueaza angajarea personalului de paza, instanta retine ca nu revine conducatorului unitatii unde este angajat personalul de paza obligatia de a solicita eliberarea atestatului profesional, acesta având doar obligatia de a solicita organelor de politie competente doar avizul necesar în vederea efectuarii cursurilor de formare profesionala, a sustinerii examenului si eventual pentru eliberarea atestatului profesional.
Potrivit art. 37 din acelasi act normativ raspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregatirii, echiparea si dotarea personalului de paza si garda de corp revine angajatorului.
Încadrarea în functie a personalului de paza neatestat este o fapta care prin natura sa se savârseste doar de catre angajator, doar societatea comerciala care a încheiat contractele de munca cu persoanele neatestate profesional putând fi trase la raspundere contraventionala pentru nerespectarea dispozitiilor art. 39 din Legea 333/ 2003.
Raportând situatia de fapt retinuta în procesul verbal de contraventie la prevederile legale mentionate, instanta apreciaza ca agentul constatator a aplicat în mod gresit sanctiunea contraventionala unei persoane fizice, subiectul activ al contraventiei savârsite neputând fi în cazul de fata decât societatea comerciala care a angajat agenti de paza neatestati profesional.
Pentru considerentele de fapt si de drept retinute, instanta, în temeiul dispozitiilor art. 34 din O.G. 2/ 2001 urmeaza sa admita plângerea contraventionala formulata de catre petent si sa anuleze procesul verbal de contraventie contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite plângerea contraventionala formulata de petentul FCC, cu domiciliul în Hârsova.
Anuleaza procesul verbal de contraventie seria AY, nr. 449539 întocmit la data de 14.01.2008 de Postul de Politie Transporturi Midia.
Exonereaza petentul de plata amenzii.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica, azi 23.06.2008.

Etichete: ,