Top

Revendicarea imobilelor preluate abuziv

DOSAR CIVIL NR. 8836/212/2007

JUDECATORIA CONSTANTA –  SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR.1044
SEDINTA PUBLICA DIN 19.01.2009

Pe rol, solutionarea cauzei civile având ca obiect revendicare imobiliara, actiune formulata de reclamantii CA si RS în contradictoriu cu pârâtii ORASUL EFORIE PRIN PRIMAR cu sediul in Eforie, jud. Constanta, CONSILIUL LOCAL EFORIE cu sediul in Eforie, jud. Constanta si ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47.
Dezbaterile asupra fondului au avut loc în sedinta publica din data de 12.01.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta de la acea data ce face corp comun cu prezenta incheiere, când instanta pentru a da posibilitatea reclamantilor prin aparator de a depune concluzii scrise, a amânat pronuntarea pentru data 19.01.2009, cand,

INSTANTA

Deliberând asupra prezentei actiuni civile, constata:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr.8836/212/2007, reclamantii CA si RS au solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâtii orasul Eforie prin Primar, Consiliul local Eforie, ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna obligarea pârâtilor sa lase reclamantei în deplina proprietate si posesie suprafata de teren de 300 mp, situata în orasul Eforie Sud, lotul 469 din parcelarea Tuzla-Techirghiol, jud.Constanta. În subsidiar s-a solicitat restituirea unui teren în compensare de aceeasi valoare, ori restituirea prin compensare prin echivalent banesc.
În motivarea cererii se arata ca imobilul din litigiu a fost proprietatea bunicului reclamantilor, numitul CM, în baza Deciziei ministeriale nr.1593/1926 eliberându-se titlul nr.492. Bunicul a decedat în anul 1939, mostenitorii legali ai acestuia fiind parintii reclamantilor, CIP si CAA, care au decedat în anii 1978, respectiv 1988.
Se învedereaza instantei faptul ca terenul a fost preluat abuziv de catre stat, iar reclamantii, desi nu avut posesia imobilului, au achitat taxele si impozitele aferente, în calitate de proprietari.
În drept, au fost invocate disp.art.480 si art.481 C.civil.
Ulterior, reclamantii si-au modificat actiunea, în sensul ca au solicitat judecarea cererii, în contradictoriu cu pârâta Administratia Nationala a Penitenciarelor.
Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila.
În cauza au fost administrate: proba cu înscrisuri si cu expertiza tehnica de specialitate.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:
La data de 03.09.1926 a fost emis titlul de proprietate nr.492 de catre Ministerul Agriculturii si al Domeniilor, pe numele lui CM, având ca obiect „locul de casa nr.496 în suprafata de 300 mp din mosia statului Tula Techirghiol judetul Constanta”. În cuprinsul acestui înscris se mentioneaza ca titlul a fost emis în baza deciziei ministeriale nr.1593/1926.
Prin actele de stare civila, certificatul de mostenitor nr.309/1991, nr.20/2003 si nr.18140/1939 (filel 4 – 18 ), depuse la dosarul cauzei, reclamantii fac dovada existentei relatiilor de rudenie mentionate în cererea de chemare în judecata, respectiv a calitatii acestora de mostenitori legali ai numitului CM.
Conform adresei nr.1983/1991 emisa de Consiliul local Eforie, lotul 469 nu are constructii si nu figureaza trecut în proprietatea statului printr-un act normativ.
La fila 26 din dosar a fost depusa adresa nr.18275/2006, emisa de Consiliul local Eforie, prin care se atesta faptul ca lotul nr.469 se afla în incinta Complexului Flamingo, nu face parte din domeniul public al orasului si nu face obiectul vreunui contract de concesiune.
Prin HG nr.1104/2001, Complexul Flamingo situat în Eforie Sud str.Inginerilor nr. 2, calificat ca fiind proprietate publica a statului, se transmite din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Justitiei si a Ministerului Public.
Prin HG nr.1918/2006, Complexul Flamingo Eforie Sud, care cuprinde si imobilul din litigiu, se transmite din administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Ministerului Justitiei si a Ministerului Public, în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
Conform adresei nr.862/2006 emisa de Consiliul local Eforie catre Directia de administrare a domeniului public si privat, în registrele matricole începând cu anul 1940, lotul nr.469 se regaseste înscris pe numele proprietarului Cristea Mihail, în baza titlului de proprietate nr.492/.09.1926. În acest înscris ce cuprinde situatia juridica a imobilului din litigiu, sunt mentionate matricolele nr.443/194, nr.1244/1942-1950, nr.1815/1958, nr.1102/1994 si nr.1636 (fila 33).
De asemenea, la dosar a fost depus certificatul fiscal nr.11943/2006, Primaria orasului Eforie atesta ca pentru terenul din litigiu, având ca titular pe defunctul Cristea Mihail, sunt achitate creantele bugetare catre bugetul local.
Imobilul ce face obiectul prezentului litigiu a fost identificat prin raportul de expertiza si planul de situatie anexat, întocmite de ing.exp.teh. AS (fila 126).
În considerarea dispozitiilor art.137 C.p.c., instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiei invocate prin întâmpinare.
Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Administratia Nationale a Penitenciarelor
Prin întâmpinare se sustine, în motivarea acestei exceptii, ca ANP nu are calitate de proprietar al imobilului din litigiu, fiind doar administratorul terenului revendicat.
Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana pârâtului si cel obligat în raportul juridic dedus judecatii.
Actiunea în revendicare reprezinta actiunea prin care proprietarul unui bun solicita posesorului neproprietar lasarea bunului în deplina proprietate si posesie.
În consecinta, se retine ca reclamantii au formulat prezenta actiune în revendicare, în calitatea lor de titulari ai dreptului de proprietate, îndreptându-se împotriva persoanelor care exercita posesia asupra bunului litigios.
Din aceasta perspectiva rezulta ca reclamantii pot justifica existenta unei identitati între pârâta si persoana obligata din raportul juridic dedus judecatii.
Pentru aceste motive, instanta urmeaza sa respinga exceptia pusa în discutie.
Asupra fondului cauzei
Instanta constata ca actiunea reclamantilor este întemeiata si urmeaza sa o admita.
Din analiza coroborata a probelor administrate, se constata ca reclamantii au facut dovada calitatii de proprietari asupra imobilului situat în orasul Eforie Sud, lotul 469 din parcelarea Tuzla-Techirghiol, jud.Constanta, dreptul fiind transmis pe calea succesiunii legale.
Se retine ca imobilul din litigiu s-a aflat în patrimoniul defunctului CM, fiind transmis pe calea succesiunii legale în patrimoniul reclamantilor, fara a intra în proprietatea statului. Nu s-a putut face dovada emiterii unui act normativ în temeiul caruia imobilul ar fi fost trecut în proprietatea statului, în mod legal ori abuziv.
Apararea formulata prin întâmpinarea ANP, referitoare la faptul ca imobilul litigios face parte din domeniul public al statului nu este sustinuta prin probele administrate. Împrejurarea ca – în diferite acte normative, respectiv hotarâri de Guvern – se face vorbire despre transmiterea bunului de la un administrator la altul si despre faptul ca acest bun face parte din proprietatea publica a statului, nu poate face dovada modalitatii în care s-a dobândit aceasta calitate.
Dreptul de proprietate este un drept real opozabil tuturor celorlalte persoane, care sunt obligate sa nu faca nimic care ar stânjeni exercitiul atributelor pe care le confera un asemenea drept titularului sau.
În prezenta cauza, instanta constata existenta unei încalcari abuzive, de catre pârâti, a obligatiilor ce le revin si care sunt izvorâte din raportul juridic dintre parti.
Prerogativele dreptului de proprietate justifica actiunea reclamantilor de a solicita pârâtilor ca prin comportamentul lor sa nu tulbure exercitarea posesiei asupra bunului ce face obiectul proprietatii.
Pentru argumentele expuse, precum si în considerarea disp.art.480 C.civil, instanta va admite actiunea, cu consecinta obligarii pârâtilor sa restituie în natura si sa lase reclamantilor în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de 300 mp, situat în orasul Eforie Sud, lotul 469 din parcelarea Tuzla-Techirghiol, jud.Constanta, asa cum a fost identificat prin raportul de expertiza si planul de situatie anexat, întocmite de ing.exp.teh. AS.
Întrucât nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, instanta urmeaza sa ia act de acest aspect.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Administratia Nationala a Penitenciarelor.
Admite actiunea precizata, formulata de reclamantii CA si RS în contradictoriu cu pârâtii Orasul Eforie prin Primar cu sediul in Eforie, jud. Constanta, Consiliul local Eforie cu sediul in Eforie, jud. Constanta si Administratia Nationala a Penitenciarelor cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47.
Obliga pârâtii sa restituie în natura si sa lase reclamantilor în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de 300 mp, situat în Eforie Sud, jud.Constanta, lotul 469 din planul de parcelare Tuzla – Techirghiol, (identificat în incinta Complexului Flamingo), cu urmatoarele vecinatati: la Nord – lot 466, platforma din beton pe lungimea de 20 ml; la Sud – lot 470, platforma din beton pe lungimea de 20 ml,; la Est – platforma din beton pe lungimea de 15 ml, înspre loturile 453 si 454; la Vest – lot 468, platforma din beton pe lungimea de 15 ml, asa cum a fost identificat prin raportul de expertiza si planul de situatie anexat, întocmite de ing.exp.teh. AS.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica azi, 19.01.2009.

Etichete: