Top

Anulare act

Dosar nr. 1097/89/2008
TRIBUNALUL VASLUI
SECŢIA CIVILĂ
SENTINŢA CIVILĂ Nr. 112/CA
Şedinţa publică de la 23 Aprilie 2009
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE LAURA-MONICA BALAN
Grefier TATIANA BODESCU

S-a luat în examinare, judecarea cauzei civile în contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta SC U SRL Negreşti, cu sediul în, cu puncte de lucru, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean Vaslui şi Comisia Paritară Vaslui, ambele cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, având ca obiect-acţiune în anulare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-au verificat actele şi lucrările de la dosar, după care;

Dezbaterile din prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din 13 aprilie 2009, fiind consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când având nevoie de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea cauzei astăzi 16 aprilie 2009, iar ulterior la data de 23 aprilie 2009, când deliberând s-a dat sentinţa de faţă.

INSTANŢA:

Asupra acţiunii civile de faţă, instanţa retine următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1097/89/2008, reclamanta S.C”U” SRL Negreşti a chemat în judecată pârâtul Consiliul judeţean Vaslui, solicitând anularea parţială a hotărârii nr. 39 din 14.03.2008 prin care a fost aprobat programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1.07.2008- 30.06.2011, prevăzut în anexa 1.

În motivarea în fapt a acţiunii, reclamanta a învederat că prin hotărârea nr. 39 din 14.03.2008, adoptată de către pârâtul consiliul judeţean Vaslui s-a aprobat programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1.07.2008- 30.06.2011. Prin acest program s-a stabilit că serviciu de transport public judeţean de persoane în judeţul Vaslui se va putea efectua cu autobuze sau cu microbuze , contrar prevederilor art. 34 ind. 2 din OG nr. 109/2005 prin care s-a stabilit faptul că transporturile rutiere de persoane pe traseele judeţene si interjudeţene se realizează cu autobuze interurbane si autocare.

De asemenea, reclamanta arată faptul că prin adoptarea Legii nr. 92/ 2007 privind serviciile de transport public local de călători, cât si prin Ordinul nr. 353/2007 al MIRA, legiuitorul a particularizat dispoziţiile OG nr. 109/2005 stabilind faptul că serviciul de transport public local de persoane , cât si serviciul de transport public judeţean de persoane se vor efectua de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat doar cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou.

Susţine reclamanta că prin hotărârea adoptată s-au încălcat prevederile legale în materie întrucât prin acest act administrative s-a stabilit că serviciul de transport judeţean de persoane poate fi efectuat si cu microbuze.

În plus, prin aceiaşi hotărâre se încalcă si prevederile Hot nr. 21/7.02.2008 a Consiliului judeţean Vaslui, prin care a fost aprobat caietul de sarcini, deoarece , având în vedere că microbuzele nu au locuri special amenajate pentru persoanele cu handicap , în special cele cu deficienţe locomotorii şi nici nu sunt prevăzute cu spaţii necesare depozitării bagajelor călătorilor şi este interzisă deplasarea călătorilor în picioare.

Prin punerea în executare a programului de transport judeţean în această formă se aduc grave şi serioase prejudicii sie în calitate de operator de transport, cât si ale celorlalţi operatori de transport , dar si ale persoanelor care vor beneficia de aceste servicii de transport.

În dovedire , reclamanta a depus Hotărârea nr. 39/ 14.03.2008 cu anexa 1, plângerea prealabilă nr. 2838/ 4.04.2008, hotărârea nr. 21/ 7.02.2008, expunerile de motive, calendarul privind atribuirea traseelor, regulamentul privind efectuarea serviciului de transport rutier judeţean public de persoane prin curse regulate, caietul de sarcini – anexa nr. 2 la hot nr. 21, Ordinul MAI nr. 174/ 2007, licenta seria LTP nr. 1006306/ 6.02.2007.

La termenul de judecată din data de 8.09.2009, reclamanta, în temeiul prevederilor art. 132 Cpc, si-a completat acţiunea în sensul că a solicitat si anularea Hotărârilor nr. 1/9.05.2008 si nr. 27 14.05.2008 emise de Comisia paritară pentru atribuirea traseelor pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate( constituită prin HOT nr. 8/2008 a Consiliului judeţean Vaslui), hotărâri prin care s-au atribuit operatorilor de transport rutier prevăzuţi la anexa nr. 1. traseele judeţene cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008- 2011, licitate în sistem electronic în şedinţa din data de 30.04.2008 , licitaţie organizată de către Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale.

În motivare, reclamanta a învederat că aceste două hotărâri sunt vădit nelegale deoarece au fost emise în aplicarea Hot nr. 39/14.03.2008, act administrative nelegal pentru considerentele învederate mai sus, , ceea ce atrage, în mod automat , si nulitatea lor.

În dovedire, reclamanta a depus, Hotărârile nr. 1 si 2 /2008 ale Comisiei paritare din cadrul Consiliului judeţean Vaslui, plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 5501/19.06.2008, adresa nr. 5501/ 10.07.2008 a Consiliului Judeţean Vaslui.

Cererea a fost timbrată cu 8 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 timbru judiciar.

Legal citat, pârâtul Consiliul judeţean Vaslui a depus întâmpinare, în cuprinsul căreia a solicitat respingerea acţiunii. Învederează pârâtul că deşi în Legea nr. 92/ 2007 se prevede că transporturile rutiere se efectuează cu autobuze, definiţia acestui termen este reglementată de prevederile art. 3 al. 1 pct. 3 din OUG nr. 195/2005 privind transporturile rutiere, din cuprinsul cărora reiese faptul că microbuzul, ca si autovehicul, face parte din categoria mai mare a autobuzului, fiind un autobuz cu o capacitate de până la 22 de locuri, drept pentru care actele administrative atacate sunt date cu respectarea legii.

În dovedire, pârâtul a depus mai multe înscrisuri, respectiv adresele nr. 8183/2.10.2008 si nr. 4233/19.11.2008 emise de Consiliul Judeţean Vaslui, adresa nr. 4233/ 19.11.2008 a Primăriei com. Lipovăţ, adresa nr. 2855/3.12.2008 a Primăriei com Soleşti, adresa nr. 2562/2.10.2008 a Primăriei com. Deleni.

Legal citată, pârâta Comisia paritară din cadrul Consiliul judeţean Vaslui a depus întâmpinare în cuprinsul căreia a solicitat respingerea acţiunii pe considerentul serviciul public judeţean de persoane poate fi efectuat si prin folosirea de microbuze în condiţiile în care din interpretarea prevederilor legale mai sus arătate reiese faptul că noţiunea de autobus include si noţiunea de microbuz. Mai mult, nici un text de lege nu interzice folosirea microbuzelor la efectuarea transportului judeţean.

Reclamanta si pârâtul Consiliul Judeţean Vaslui au depus concluzii scrise.

Examinând actele si lucrările dosarului , având în vedere obiectul acţiunii, precum si dispoziţiile legale incidente în speţă, instanţa retine următoarea situaţie de fapt si de drept:

Prin Hotărârea nr. 39, adoptată la data de 14.03.2008 de către pârâtul Consiliul judeţean Vaslui, acest pârât, în exercitarea atribuţiilor conferite de

prevederile art. 2 pct. 35 din OUG nr. 109/2005, a aprobat Programul de transport public judeţean de transport persoane prin curse regulate pentru perioada 1.07.2008- 30.06.2011, stablindu-se că transportul public judeţean de persoane poate fi realizat prin folosirea ca mijloace de transport atât a autobuzelor, cît si a microbuzelor.

Anterior, prin Hot nr. 21/ 2008, acest pârât aprobase caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate în jud. Vaslui, prin care sunt stabilite condiţiile care trebuie indeplinte de către operatorii de transport pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean în regim de siguranţă, confort si continuitate.

La data de 30.o4.2008, s-a desfăşurat la nivel naţional şedinţa de atribuire electronică a traseelor judeţene stabilite pe raza judeţului Vaslui, şedinţă de atribuire la care au participat si operatorii de transport care au propus utilizarea la efectuarea serviciului de transport judeţean a microbuzelor, având în vedere tocmai Hotărârea nr. 39/ 2008 a pârâtului Consiliul judeţean Vaslui.

La data de 9.05. 2009, având în vedere rezultatele şedinţei electronice de atribuire , pârâta Comisia paritară pentru atribuirea traseelor pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate din cadrul Consiliului judeţean Vaslui, în aplicarea prevederilor art. 4 al1, art. 37 al. 10 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, art. 21 al. 2 din Ordinul nr. 353/2007 al MIRA, dar si prevederile Hot nr. 21/2008 si Hot nr. 39/2008 ale Consiliului judeţean Vaslui, a emis Hotărârea nr. 1/ 9.05.2008 privind atribuirea traseelor pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprinse în Programul de transport public judeţean prin curse regulate pentru perioada 2008- 2011, atribuind traseele judeţene din Programul de transport judeţean de persoane, licitate în sistem electronic la data de 30.04.2008, operatorilor de transport prevăzuţi în anexa 1 a acestei hotărâri.

La data de 14.05.2008, pârâta Comisia paritară emite Hot nr. 2/2008, prin care, în aplicarea prevederilor legale mai sus arătate, avându-se în vedere si procesele verbale nr. 1 si 2 din 13.05.2008, abrogând anexele 1 si 2 ale Hot nr. 1/2008 a Comisiei paritare, a atribuit traseele judeţene de transport public judeţean de persoane prin curse regulate cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008- 2011, licitate în sistem electronic în şedinţa din data de 30.04.2008, operatorilor de transport rutier prevăzuţi în anexa 1, şi a stabilit, totodată, că traseele neatribuite prevăzute la anexa 2, vor fi scoase la licitaţia electronică la nivel naţional organizată de Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale din data de 30.05.2008.

În ceea ce priveşte regimul juridic al transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, instanţa retine că acesta, la data adoptării actelor administrative a căror anulare se cere, era reglementat, în principal, de prevederile OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aşa cum a fost aceasta adoptată si modificată prin Legea nr. 102/2006. Cu mici modificări, constând în abrogarea unor articole, aceste prevederile legale sunt în vigoare si în prezent. Spre deosebire, Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, cum arată si titlul , are drept obiect de reglementare transportul public de persoane, având însă şi unele prevederi referitoare la transportul judeţean de persoane prin curse regulate.,

Potrivit prevederilor art. 32 din OUG nr. 109/ 14.07.2005 privind transporturile rutiere , aşa cum a fost aceasta modificată prin Legea nr. 102/2006 pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă, care constituie sediul juridic al materiei referitoare la transportul public judeţean, transportul rutier public judeţean se efectuează de către operatori de transport rutier numai cu autobuze..

Pe de altă parte, conform prevederilor art. 34 al. 3 si 4 din acelaşi act normativ transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean si interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport , valabile pentru o perioada de 3 ani, care se aprobă printr-o hotărâre a consiliului judeţean.

În fine, potrivit prevederilor art. 34 ind.2 al. 2 din OUG nr. 109/2005, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 102/2006, pentru transportul rutier de persoane pentru trasee judeţene si interjudeţene se utilizează autobuze interurbane si autocare.

În atare condiţii, esenţial este în cauză a se stabili dacă microbuzele, ca si mijloacele de transport utilizate la transportul public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional , fac sau nu parte din categoria mijloacelor de transport a autobuzelor, spre a fi permisă folosirea acestora la efectuarea serviciilor de transport judeţean de persoane.

Noţiunile de autobuz si microbuz sunt definite tot de prevederile OUG nr. 109/2005 , la articolul 3.

Astfel, potrivit art. 3 al. 1 pct. 4 din acest act normativ, autobuzul este autovehiculul cu cel puţin 4 roţi si cu o viteză maximă constructivă de 25km/h, conceput si construit pentru transportul pe scaune şi în picioare si care are mai mult de 9 locuri pe scaune , inclusiv locul conducătorului auto.

Apoi, conform prevederilor art. 3 al. 1 pct. 27, aşa cum era acesta în vigoare în luna martie 2008, când a fost adoptată Hotărârea nr. 39/2008 a Consiliului judeţean Vaslui, ( punct care actualmente a fost abrogate OUG nr. 74/2008, publicată în Monitorul Oficial ) microbuzul ( autobuz mai mic) este autobuzul care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, în afara locului conducătorului auto .

Este , astfel, evident faptul că microbuzele sunt autobuze, care au o capacitate de transport de cel puţin 9 locuri si de cel mult 22 locuri , în afara locului conducătorului auto.

Relevante în ceea ce priveşte problema de drept incidentă în cauză sunt si dispoziţiile Cap 3 din Ordinul nr. 211 din 2003 pentru aprobarea Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România – RNTR 2, modificat, capitol care defineşte categoriile de folosinţă ale vehiculelor rutiere.

Astfel, potrivit acestor reglementări legale, automobilele sunt împărţite în două mari categorii: autoturismele, care au cel mult 9 locuri pe scaune( inclusiv conducătorul auto), care, prin construcţie si echipare, este destinat transportului de persoane, bagajelor si / sau bunurilor acestora , putând să tracteze si o remorcă, si autobuzele, care sunt definite ca automobilele destinate, prin construcţie, transportului a mai mult de 9 pasageri ( inclusiv conducătorul), pe scaune sau în picioare şi, după caz, a bagajelor acestora.

Din această mare categorie a autobuzelor, ca si vehicule care transportă mai mult de 9 pasageri, potrivit Cap 3, pct. 1.1.2.1 din Ordinul nr. 211/2003, ca si subcategorie, alături de alte subcategorii, fac parte si microbuzele, care sunt definite a fi autobuzele destinate, prin construcţie , transportului de pasageri , având o capacitate de transport de cel mult 22 pasageri pe locuri, în afara conducătorului auto.

Raportat la toate cele expuse anterior, instanţa retine faptul că microbuzul este realmente un autobuz, cu o capacitate de transport de cel puţin 9 locuri si de cel mult 22 de locuri , fără conducătorul auto, fiind una dintre categoriile de autobuze care pot fi folosite la efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane.

Instanţa constată, astfel, că noţiunea de autobuz este o noţiune care o include pe cea de microbuz, care este un autobuz cu o capacitate mai mică, f şi retine că ori de câte ori legea foloseşte noţiunea de autobuz se referă inclusiv la microbuz, cum e si cazul prevederilor art. 32 din OUG nr. 109/2005 .

Dacă s-ar accepta interpretarea dată de către reclamantă, care acreditează ideea că microbuzele si autobuzele sunt două noţiuni care se exclude reciproc, cu sferă diferită de aplicare, s-ar ajunge la situaţia că microbuzele, deşi sunt autobuze cu o capacitate mai mică şi deşi sunt recunoaşte de legiuitor a fi mijloacele de transport public de persoane, ar fi practice excluse din rândul mijloacelor de transport, care pot fi utilizate la efectuarea transportului public de persoane, local şi judeţean din moment ce art. 32 din OUG nr. 109/ 2005 si art. 4 lit. d din Legea nr. 92/2007 statuează că transportul public de persoane prin curse regulate, local si judeţean, se efectuează cu autobuze.

Prin urmare, apreciază instanţa că microbuzele, ca si autobuze cu a capacitate de transport pasageri de cel puţin 9 locuri si de cel mult 22 de locuri, pot fi folosite la efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, ca de altfel si la efectuarea serviciului de transport public local de persoane, împrejurare faţă de care actele administrative atacate, respectiv Hot nr. 39/2008 a pârâtului Consiliul judeţean Vaslui , precum si Hot 1 si 2/2008 a Comisiei paritare din cadrul Consiliului judeţean Vaslui sunt legale, necontravenind prevederilor legale în materie enumerate anterior.

În fine, instanţa retine faptul că reclamanta justifică existenţa unui interes legitim în înţelesul prevederilor art. 1 al. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ în ceea ce priveşte anularea hotărârilor mai sus arătate deoarece , în calitate de operator de transport, care are un parc auto compus numai din autobuze clasice, nedeţinând microbuze, a participat la licitaţia organizată la data de 30.04. 2008 pentru atribuirea a două trasee judeţe , în speţă traseul 050 Bârlad – Zorleni şi traseul 051 Bârlad – Popeni , şi a concurat cu alţi operatori de transport, printre care si operatorii de transport câştigători, care deţin în parcul auto si microbuze, ca si specie de autobuze, care, de altfel, au si câştigat.

Instanţa arată că reclamanta nu ar fi justificat existenţa unui interes legitim doar în situaţia în care, pentru atribuirea celor două trasee, ar fi concurat cu operatori de transport care ar fi avut un parc auto compus exclusive din autobuze, aşa cum susţine reclamanta că are, stare de fapt necontestată de pârâţi. Nu ar fi justificat un interes reclamanta nici în ipoteza în care operatorul care a câştigat licitaţia ar fi avut un arc auto compus exclusiv din autobuze clasice.

Raportat la toate cele expuse anterior, instanţa va respinge acţiunea formulată de către reclamanta S.C” U”SRL Negreşti, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge ca neîntemeiată, acţiunea formulată de către reclamanta S.C.”U” S.R.L. Negreşti, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean Vaslui, şi Comisia paritară de atribuire a traseelor din cadrul Consiliul Judeţean Vaslui, ambele cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, jud. Vaslui.

Definitivă.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică ,azi, 23 Aprilie 2009.

Etichete: , ,