Top

Anulare act – contencios administrativ

Dosar nr. 3566/89/2008
TRIBUNALUL VASLUI
SECŢIA CIVILĂ
SENTINŢA CIVILĂ Nr. 110/CA
Şedinţa publică de la 13 Aprilie 2009
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE LAURA-MONICA BALAN
Grefier TATIANA BODESCU

S-a luat în examinare judecarea cauzei în contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta cu sediul şi intervenient în nume propriu Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, în contradictoriu cu pârâţii Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Traian, bl. 245, sc. D, ap.3, parter, jud. Vaslui şi Autoritatea Rutieră Română – Filiala Bacău, cu sediul în Bacău, B-dul Ştefan cel Mare, bl. 27, sc. B, ap.3, judeţul Bacău, având ca obiect anulare act emis de autorităţi publice locale.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-a prezentat consilier juridic FL pentru pârâtele Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui şi Autoritatea Rutieră Română – Filiala Bacău, cu împuternicire la dosar, lipsă fiind reclamanta SC A SA – şi intervenient în nume propriu Consiliul Judeţean Vaslui.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că dosarul se află la al V-lea termen de judecată; reclamanta a depus prin serviciul registratură la data de 10 aprilie 2009, răspuns la excepţiile invocate; nu s-a solicitat judecata cauzei în lipsă.

S-au verificat actele şi lucrările de la dosar, după care;

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui, excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a pârâtei Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui, invocate prin întâmpinare şi excepţia invocată din oficiu privind lipsa capacităţii procesuale de folosinţă a ARR- Filiala Bacău.

Reprezentata pârâţilor având cuvântul, cu privire la excepţia invocată din oficiu privind lipsa capacităţii procesuale de folosinţă a ARR- Filiala Bacău, raportat la faptul că nu există Filiala Bacău, solicită admiterea acesteia ca fiind întemeiată, întrucât aşa cum a mai arătat în completare la întâmpinare la filele 52-55 dosar, a învederat faptul că în conformitate cu prevederile HG nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române -ARR cu modificările ulterioare, doar Autoritatea Rutieră Română -ARR este instituţie publică cu personalitate juridică, fiind organismul tehnic specializat privind transportul rutier, al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Învederează faptul că Autoritatea Rutieră Română –ARR- instituţie publică centrală, are pentru îndeplinirea atribuţiilor sale în teritoriu, agenţii care nu au personalitate juridică şi pe cale de consecinţă nu pot sta în instanţă în nume propriu.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui, de asemenea învederează faptul că în conformitate cu prevederile HG nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române -ARR cu modificările ulterioare, conform art. 7 Autoritatea Rutieră Română –ARR, reiterează practic că are în subordine agenţii care nu au personalitate juridică şi pe cale de consecinţă nu pot sta în instanţă în nume propriu, acestea fiind simple compartimente funcţionale în subordinea directorului general adjunct. Având în vedere că această calitate procesuală este o condiţie de admisibilitate a acţiunii, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui, aşa cum a fost formulată.

Raportat la excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a pârâtei Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Vaslui, învederează faptul că în conformitate cu dispoziţiile art. 26 lit. ,,e” din Decretul nr. 31/1954, Agenţia Vaslui nu este o instituţie de sine stătătoare neavând un patrimoniu propriu şi un scop propriu care să dea sens celorlalte două elemente constitutive ale persoanei juridice. Raportat la acestea solicită admiterea excepţiei aşa cum a fost formulată.

Instanţa cu privire la excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a ARR- Filiala Bacău, raportat la împrejurarea că nu există nici o persoană juridică înfiinţată prin lege care să fie Filiala Bacău a Autorităţii Rutiere Române –ARR şi nu există nici un compartiment administrativ care să funcţioneze ca şi filială a Autorităţii Rutiere Române –ARR în judeţul Bacău, admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a ARR- Filiala Bacău.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi a excepţiei lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a pârâtei Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui, instanţa constată că realmente Agenţia Vaslui din cadrul Autorităţii Rutiere Române nu are personalitate juridică dar, din punctul de vedere al dreptului administrativ, relevantă este capacitatea unei structuri funcţionale de a emite acte administrative. Întrucât Agenţia Vaslui din cadrul Autorităţii Rutiere Române, are capacitatea administrativă ca şi autoritate publică de nivel judeţean în înţelesul prevederilor art. 2 alin.1 lit. ,,b” din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, de a emite acte administrative în regim de putere publică pentru satisfacere a unui interes public, instanţa respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi a excepţiei lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a pârâtei Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui.

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia lipsei procedurii prealabile.

Reprezentanta pârâtelor având cuvântul, arată că întrucât reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile, nu a exercitat recursul prealabil şi nu a solicitat anularea ori revocarea deciziei, solicită admiterea excepţiei şi respingerea acţiunii formulată de către reclamanta SC ,,A” SA Bârlad, ca fiind inadmisibilă. Cu cheltuieli de judecată în sumă de 1812,4 lei. Depune la dosarul prezentei cauze în xerocopii Ordin de deplasare nr. 942/12.01.2009; factura fiscală nr. 3796/21.01.2009; 2 exemplare foaie de parcurs nr. 047438/20.01.2009; Ordin de deplasare nr.67305/26.11.2008; factură fiscală nr. 4575271/08.12.2008; bilet de călătorie nr. 0014602; 2 exemplare Ordin de deplasare nr. 1791/19.01.2009; Ordin de deplasare nr. 1789/19.01.2009; în original Ordin de deplasare nr. 942/12.01.2009 şi factură fiscală nr. 4575598/26.01.2009; factura fiscală nr. 4575597/25.01.2009; Ordin de deplasare nr. 9763/06.04.2009; factura fiscală nr. 4576274/13.04.2009; în original Ordin de deplasare nr. 7364/12.03.2009 şi decontul; copie factură fiscală nr. 4576093/23.03.2009; bilet de călătorie nr. 0026861/23.03.2009; Ordin de deplasare nr. 4525/16.02.2009; factura fiscală nr. 4575846/23.02.2009 şi bilet de călătorie nr. 0022712/23.02.2009.

Instanţa, declară dezbaterile închise şi lasă cauza în pronunţare pe excepţie şi pe fond, după care s-a trecut la deliberare conform art. 256Cod procedură civilă, dându-se sentinţa de faţă .

INSTANŢA:

Asupra cererii de faţă,

Prin cererea de chemare în judecată depusă la data de 10.11.2008 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. 3566/89/2008, reclamanta S.C”A S.A Bârlad a solicitat chemarea în judecată a pârâtei Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. 3410/ 28.10.2008 emisă de către Agenţia Vaslui din cadrul Autorităţii Rutiere Române, prin care s-a retras reclamantei licenţa de traseu pentru servicii regulate seria LT, nr. 0175308.

În motivarea acţiunii, reclamanta a învederat faptul că hotărârea atacată este nelegală deoarece este nemotivată si se întemeiază exclusiv pe adresele Consiliului Judeţean Vaslui.

În plus, învederează reclamanta, parata, la rândul său, nu si-a respectat obligaţiile care-i reveneau, respectiv nu a reparat infrastructura rutieră, care este impracticabilă.

Acţiunea reclamantei a fost legal timbrată cu suma de 4 lei taxă judiciară de timbru, conform prevederilor art. 3 lit.m din Legea nr. 146/1997 si cu 3 lei timbru judiciar.

Legal citată, prin întâmpinare, pârâta Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui a invocat excepţiile lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu si lipsei calităţii procesuale pasive a Agenţiei ARR Vaslui pe considerentul că Agenţia Vaslui, conform Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 cu modificările si completările ulterioare, nu are personalitate juridică, fiind doar un compartiment funcţional în subordinea directorului general adjunct al ARR si, prin urmare, nu poate sta în judecată în nume propriu , cu atât mai mult cu cât nu are nici organe proprii de conducere.

Totodată, pârâta a invocat si excepţia lipsei procedurii prealabile raportat la împrejurarea că reclamanta, anterior formulării prezentei acţiuni, nu s-a adresat cu plângere prealabilă emitentului actului administrativ contestat prin care să solicite anularea sau revocarea actului administrativ contestat.

Pe fondul cauzei, pârâta a învederat faptul că acţiunea reclamantei este neîntemeiată raportat la împrejurarea că actul administrativ atacat , respectiv decizia prin care s-a retras licenţa de traseu pentru servicii regulate seria LT, nr. 0175308, privind traseul Vaslui – Floreşti, este legal si temeinic, fiind emis în conformitate cu prevederile art. 28 al.1 lit.c pct. i din Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

La termenul din data de 8.12.2008, la cererea pârâtei , s-a introdus în cauză, în calitate de intervenient în interes propriu , Consiliul Judeţean Vaslui.

Totodată, prin înscrisul depus la data de 26.01.2009, în termenul procedural prev. de art. 132 Cpc, reclamanta si-a completat acţiunea, solicitând chemarea în judecată si a Filialei Bacău a Autorităţii Rutiere Române. De această completare instanţa a luat act la termenul de judecată din data de 23.03.2009.

La termenul de judecată din data de 13.04.2009, după punerea în discuţia contradictorie a părţilor, instanţa a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive si lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a pârâtei ARR- Agenţia Vaslui deoarece, chiar dacă Agenţia Vaslui nu are personalitate juridică, din punctul de vedere al dreptului administrativ , relevantă este capacitatea unei structuri funcţionale de a emite acte administrative, iar pârâta are capacitatea de a emite acte administrative în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public.

La acelaşi termen de judecată a fost admisă si excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a Filialei Bacău din cadrul ARR, excepţie invocată din oficiu pe considerentul că , în structura Autorităţii Rutiere Române nu există o Filială Bacău, fie ca persoană juridică de sine stătătoare, fie ca si compartiment administrativ de specialitate .

Totodată, la acelaşi termen de judecată s-a pus în discuţie excepţia lipsei procedurii prealabile , instanţa rămânând în pronunţare cu privire la această excepţie.

În temeiul prevederilor art. 137 din Codul de procedură civilă, instanţa va analiza excepţia lipsei procedurii prealabile a acţiunii formulate de către reclamanta S.C” A” S.A

Conform prevederilor art. 7al.1 si 7 din Legea nr. 554/2004, care reglementează recursul graţios obligatoriu, înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana căreia îi este adresat actul administrativ considerat nelegal şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim , trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte, a actului. Numai după ce emitentul actului răspunde petentului sau numai după ce, în termenul legal, emitentul actului administrativ nu soluţionează plângerea, persoana vătămată se poate adresa instanţei de contencios administrativ.

În speţă , actul administrativ atacat este decizia nr. 3410/28.10.2008 prin care Autoritatea Rutieră Română- Agentia Vaslui a dispus retragerea licenţei de traseu pentru servicii regulate seria LT, nr. 0175308, privind traseul Vaslui – Floreşti .

Reclamanta , în virtutea obligaţiei care-i incumbă în temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile. Ba mai mult, prin înscrisul depus la data de 10.04.2009 , recunoaşte că nu a parcurs o asemenea procedură.

În atare condiţii, având în vedere faptul că potrivit prevederilor art. 109 al.2 Cpc coroborate cu prevederile art. 7din Legea nr. 554/2004, procedura prealabilă administrativă este reglementată ca o condiţie de exercitare a dreptului la acţiune în contenciosul administrativ , a cărei neîndeplinire în termenele si în condiţiile prevăzute de lege atrage inadmisibilitatea acţiunii, instanţa va admite excepţia lipsei procedurii prealabile anterioarei formulării cererii de chemare în judecată şi va respinge acţiunea formulată de către reclamanta S.C „ A” S.A ca inadmisibilă.

Având în vedere că reclamanta a căzut în pretenţii, în temeiul prevederilor art. 274 Cpc, instanţa va obliga reclamanta la plata către pârâta a sumei de 1335, 40 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând cheltuielile de transport si cazare efectuate de către consilierul juridic care a reprezentat pârâta în prezentul litigiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă RĂ Ş TE :

Admite excepţia lipsei procedurii prealabile, invocată de către pârâta Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui şi, în consecinţă,

Respinge acţiunea formulată de către reclamanta SC ,,A” S.A. Bârlad, cu sediul social în în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Traian, bl. 245, sc. D, ap.3, parter, jud. Vaslui şi cu intervenientul în nume propriu Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, jud. Vaslui, ca inadmisibilă.

Obligă reclamanta să achite pârâtei suma de 1335,40 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică , azi, 13 Aprilie 2009.

Etichete: , , ,