Top

Transferul de proceduri în materie penală. Condiţii.

Potrivit dispoziţiilor art. 110 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională, modificată şi completată, transferul de proceduri în materie penală poate fi solicitat în cazul în care statul solicitat are competenţă de jurisdicţie în cauză iar extrădarea nu poate fi cerută ori, în cazul în care s-a solicitat extrădarea, cererea a fost respinsă.

( Curtea de Apel Suceava – d.p. nr.397/10.09.2007)

Prin încheierea nr. 218 din 25.07.2007 dată de Tribunalul Suceava – secţia penală în dosar 4596/86/2007, a fost respinsă ca nefondată cererea de transfer de procedură penală către autorităţile judiciare competente ale Republicii Italia, formulată de Ministerul Public – DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, în cauza privind pe inculpaţii:

1. K.A., născut la data de 16.08.1967 în Albania, a infracţiunilor de „constituire de grup infracţional organizat”, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi „trafic de persoane” prev. de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001.

2. K.D., cetăţean albanez, a infracţiunilor de „constituire de grup infracţional organizat”, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi „trafic de persoane” prev. de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

3. şi făptuitorul F.S., cetăţean albanez, a infracţiunilor de „constituire de grup infracţional organizat”, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 29/2003 şi „trafic de persoane” prev. de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 110 din Legea 302/2004 pentru a opera transferul de procedură penală către statul italian, era necesar ca autorităţile române să formuleze o cerere de extrădare, precum şi existenţa unui mandat european de arestare.

S-a mai motivat că în speţa de faţă este aplicabil art. 166 din Legea 302/2004 potrivit căruia „autorităţile judiciare române pot, fără o cerere prealabilă, să transmită autorităţilor competente ale unui stat străin informaţiile obţinute în cadrul unei anchete…”.

Împotriva încheierii a declarat recurs Ministerul Public – DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, care a criticat-o ca nelegală, motivând că s-a făcut o apreciere eronată a situaţiei de către instanţa de fond, care în mod greşit a respins cererea de transfer, întrucât sunt îndeplinite cerinţele art. 110 din Legea 302/2004, iar în plus potrivit Convenţiei încheiate între România şi Republica Italiană extrădarea nu poate fi onorată întrucât infracţiunile sunt comise pe teritoriul statului solicitat, respectiv Italia.

Examinând recursul se constată că este întemeiat, fiind dat motivul de casare prev. de art. 3859 pct. 18 Cod procedură penală – eroare gravă de fapt având drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri greşite.

Potrivit art. 110 din Legea 302/2004, cu modificările şi completările la zi, transferul procedurii penale poate fi solicitat numai dacă:

– statul solicitat are competenţă de jurisdicţie în cauză

– extrădarea nu poate fi solicitată, ori în cazul în care s-a solicitat extrădarea, cererea a fost respinsă.

În cauză prima condiţie, respectiv statul solicitat să aibă competenţa de jurisdicţie, este îndeplinită deoarece legea penală italiană incriminează traficul de persoane, iar faptele au fost comise pe teritoriul statului italian.

Potrivit convenţiei între România şi Republica Italiană, ratificată prin Decretul nr. 288/1973, publicat în Monitorul Oficial nr. 77 din 02.06.1973 (fila 22 – 25 dosar fond) în capitolul II art. 31 al 1 se prevede că părţile contractante se angajează să-şi extrădeze reciproc persoanele aflate pe teritoriul propriu dar numai în condiţiile din prezentul capitol, în art. 32 sunt inserate o serie de excepţii, iar în art. 33 al. 1 din acelaşi capitol se stipulează expres că extrădarea nu poate fi acordată dacă infracţiunea pentru care este cerută a fost comisă pe teritoriul părţii contractante solicitate – Italia.

Ori în speţă infracţiunile au fost comise pe teritoriul statului italian, ceea ce face ca extrădarea să nu poată fi solicitată, fiind astfel îndeplinită şi cea de a doua condiţie cerută de art. 110 din Legea 302/2004.

Referitor la susţinerile primei instanţe precum că pentru a dispune transferul de procedură penală era necesară existenţa unui mandat european de arestare, este de observat că Legea 302/2004 reglementează transferul de procedură în Titlul II şi în nici unul dintre articolele acestui capitol nu prevede o astfel de condiţie.

În ce privesc principiile realităţii şi universalităţii prev. de art. 5 şi 6 care nu sunt aplicabile în cauză, este de observat că potrivit art. 7 din acelaşi cod, respectivele dispoziţii se aplică doar dacă nu se dispune altfel printr-o convenţie, iar conform art. 111 alin. 1 Lg. nr. 302/2004, transferul de procedură penală se solicită de către organul de urmărire penală competent, autorităţile române fiind competente să efectueze urmărirea în cazul infracţiunilor de trafic de persoane. În plus, prezenta procedură penală a fost declanşată în ipoteza cazului de conexitate privitor la infracţiuni ce au fost comise de mai multe persoane, în speţă cetăţeni români şi albanezi, dintre care primii au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 20D/P/2004, iar faţă de ultimul s-a dispus disjungerea cauzei tocmai pentru a se putea obţine transferul de procedură către autorităţile judiciare italiene.

Prevederile art. 166 din Legea nr. 302/2004, nu pot fi aplicabile deoarece ele se referă la transmiterea spontană de informaţii care să permită statului solicitat „să iniţieze o procedură penală” şi nicidecum să continue o procedură penală ce a fost începută, aşa cum e cazul în situaţia de faţă.

Ca urmare, considerând că în speţă sunt întrunite condiţiile cerute de art. 110 din Legea 302/2004, în baza art. 38515 pct. 2 lit. d Cod procedură penală Curtea a admis recursul declarat de DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, a casat încheierea nr. 218 din 25.07.2007 a Tribunalului Suceava, şi a admis cererea de transfer de procedură penală către autorităţile competente ale Republicii Italia.

Etichete: