Top

Cerere de obligare a OCPI la intabularea dreptului de proprietate al reclamanţilor întemeiată pe dispoziţiile art. 1075 Cod civil. Precizarea obiectului cererii în recurs. Consecinţe.

Prin sentinţa civilă nr. 1566 din 16.03.2009, Judecătoria Botoşani a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani, a admis excepţia inadmisibilităţii cererii şi, în consecinţă, a respins cererea având ca obiect „obligaţie de a face” formulată de reclamanţii I.Ş. şi I.E. în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani, ca inadmisibilă.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că obiectul cererii cu care a fost investită este „obligaţia de a face” întemeiată pe art. 1075 Cod civil, constând în obligarea Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani la intabularea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 2970,22 m.p teren situat în strada Tomis, nr. 16, Botoşani. A reţinut prima instanţă că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Botoşani nu are calitate procesuală pasivă doar în plângerile formulate în temeiul Legii nr. 7/1996, ori prezenta cerere este întemeiată pe dreptul comun şi Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Botoşani are calitate procesuală pasivă, motiv pentru care a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ridicate de pârât şi a reţinut ca fiind dată excepţia inadmisibilităţii acţiunii.
Referitor la această excepţie, prima instanţă a reţinut că Legea nr. 7/1996 cuprinde reglementări privitoare la înscrierea dreptului de proprietate în Cartea funciară, iar reclamanţii nu pot invoca aplicarea dispoziţiilor 1075 din Codul civil pentru intabularea drepturilor de proprietate dobândite.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, reclamanţii I.Ş. şi I.E., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând că instanţa de fond a încălcat dispoziţiile art. 1075 Cod civil; cu toate că a respins acţiunea pe excepţia de inadmisibilitate, din cuprinsul motivării rezultă că s-a pronunţat pe fondul cererii. Au mai arătat că cererea de intabulare, comparată cu încheierile date de către intimată şi cu dovezile depuse la dosar, sunt total contradictorii cu motivarea instanţei de fond, motiv pentru care este greşită reţinerea excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii.
Prin decizia civilă nr. 128 A din 22 iunie 2009, Tribunalul Botoşani a respins ca nefondat apelul reclamanţilor.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel a reţinut că în dezvoltarea motivelor de apel, reclamanţii şi-au argumentat în principal nemulţumirea legată de faptul că cererea lor de obligare a Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani la intabularea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă de 2.790,20 m.p. într-un singur trup, a fost respinsă de către instanţa de fond ca inadmisibilă, când, de fapt, a reţinut că cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996 poate fi soluţionată favorabil, ceea ce echivalează cu o soluţionare în fond a cererii.
Instanţa de fond a reţinut în mod corect că, dată fiind hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani nu are calitatea procesuală pasivă în plângerile formulate împotriva încheierilor de carte funciară, dar la insistenţa reclamanţilor de a se judeca în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani pentru intabularea dreptului de proprietate a apreciat că acesta are calitate procesuală pasivă, în raport şi de temeiul de drept al acţiunii, respectiv dispoziţiile art. 1075 Cod civil, pe care reclamanţii şi-au întemeiat cererea. Ca atare, în raport de cadrul procesual stabilit de părţi, respectiv „obligaţie de a face” de drept comun şi în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani, în mod corect a constatat prima instanţă că cererea este inadmisibilă, întrucât calea de atac împotriva încheierii de carte funciară este plângerea întemeiată pe dispoziţiile art. 50 aliniat 2 din Legea nr. 7/1996 şi nu procedura de drept comun.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii, care au susţinut că în mod greşit instanţele de fond au soluţionat cauza considerând că au fost investite cu o acţiune având ca obiect o „obligaţie de a face”, prin care au solicitat obligarea Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani să dispună intabularea suprafeţei totale de 2970,22 mp teren situat în str. Tomis nr. 16 Botoşani. De fapt, ei au înţeles să formuleze o plângere împotriva încheierii nr. 97 din 25 ianuarie 2008, pronunţată de pârât, prin care i-a fost respinsă cererea de intabulare a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 165,22 mp. Despre existenţa acestei încheieri reclamanţii au aflat în jurul datei de 15.06.2008, când le-a fost comunicată de către inginer C.P.
Analizând recursul, ale cărui motive se încadrează în dispoziţiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedură civilă, instanţa îl constată neîntemeiat.
Deşi prin cererea de recurs reclamanţii au susţinut că obiectul prezentului litigiu îl constituie plângerea pe care au înţeles să o formuleze împotriva încheierii nr. 97 din 25 ianuarie 2008 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani, prin care a fost respinsă cererea de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu, instanţa constată că aceştia şi-au precizat în mod expres obiectul acţiunii la fond.
Astfel, la termenul de judecată din 3 februarie 2009 (fila 76 dosar Judecătoria Botoşani), reclamanţii prin apărătorul angajat au precizat în mod expres că au formulat acţiunea în temeiul dispoziţiilor art. 1075 Cod civil, având drept obiect o „obligaţie de a face”, iar nu pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996, în raport de care a fost invocată lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului.
Aceste susţineri au fost reiterate prin cererea de apel (recurs), ce a fost soluţionată de către Tribunalul Botoşani, reclamanţii insistând că au formulat acţiune având ca obiect „obligaţie de a face”, întemeiată pe dispoziţiile art. 1075 din Codul civil.
Cum, în conformitate cu dispoziţiile art. 316 rap. la art. 294 alin 1 din Codul de procedură civilă, reclamanţii nu pot să modifice obiectul acţiunii astfel cum a fost acesta în mod repetat precizat în faţa instanţelor de fond, Curtea constată că ambele instanţe s-au pronunţat asupra acţiunii formulate de reclamanţi în raport de precizarea expresă a lor privind obiectul şi temeiul juridic al acesteia.
Trebuie menţionat că acţiunea a fost formulată de către reclamanţi la data de 4.07.2008, după data la care au invocat că li s-ar fi comunicat de către ing. C.P. încheierea nr. 97/25 ianuarie 2008, prin care li s-a respins solicitarea adresată Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani, privind intabularea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 165,22 mp, astfel că aveau posibilitatea, la momentul respectiv, să conteste în conformitate cu dispoziţiile Legii 7/1996 această încheiere.

Etichete: