Top

Admisibilitatea recursului când instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut. Art.304 pct.6 cod procedură civilă.

Prin sentinţa civilă nr.1098 din 20 febr.2006 pronunţată în cauza ce formează obiectul dosarului nr.13444/2005, Judecătoria Brăila a respins plângerea formulată de reclamanta SC Hercules SA Brăila în contradictoriu cu pârâţii Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila şi SC Cerealcom SA Brăila.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că prin încheierea nr.10846/8 iunie 2005 dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SA Brăila, s-a dispus notarea unui drept de folosinţă pentru SC Cerealcom SA Brăila, în baza HGR nr.535/2000 şi a contractului de închiriere nr.9420/1999 prelungit până la 30 noiembrie 2005 prin actul adiţional nr.9/2004.

Prin încheierea nr.17222/14 sept.2005 dată în dosarul nr.17222/2005 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila, s-a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra construcţiilor notate de la C 92 la C 124 în cartea funciară nedefinitivă 18128 a localităţii Brăila, cu număr cadastral provizoriu 2966/1 situat în Brăila, zona portuară P-6.

Din memoriul tehnic justificativ pentru completare carte funciară a rezultat că în baza documentaţiei topocadastrale avizată de OJGCC Brăila sub nr.3306 din 24 mai 2000 a fost înscris în cartea funciară în favoarea SC Cerealcom SA care deţine construcţii situate pe teritoriul Statului Român în Parcela Port, primind număr cadastral provizoriu 2966.

Această documentaţie a fost actualizată prin documentaţia cadastrală avizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila, nr.4316/15 iunie 2005 prin care au fost înscrise platformele aparţinând SC Hercules SA Brăila.

In vechea documentaţie a fost omisă înscrierea unor construcţii speciale deţinute de SC Cerealcom SA motiv pentru care prin memoriul formulat şi documentaţia întocmită s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate al SC Cerealcom SA Brăila, pentru 7 construcţii notate pe plan de la C 136 – la C 142.

Prin înscrierea acestor construcţii a fost necesară diminuarea suprafeţei platformelor C 121 şi C 123 aparţinând SC Hercules SA astfel : suprafaţa platformei C 121 s-a diminuat de la 3214 mp. la 3053 mp; suprafaţa platformei C 123 s-a diminuat de la 2444 mp la 2244 mp.

Instanţa, având în vedere că situaţia reală pretinsă de petentă în sensul că în mod eronat a fost trecută în proprietatea SC Hercules SA Brăila o parte din suprafaţa aferentă platformelor pârâtei, respectiv C 121 şi C 123 în folosinţa SC Cerealcom SA, care nu are titlu pentru această suprafaţă, respectiv o diferenţă de 361 mp., nu a fost dovedită, instanţa a respins plângerea ca nedovedită.

De asemenea, instanţa de fond a avut în vedere că înscrierea în cartea funciară nu are caracter constitutiv de drepturi, ci face publicitate şi opozabilitate faţă de terţi, iar pentru clarificarea situaţiei reale a dreptului de proprietate şi a dezmembrământului acestuia pentru diferenţa de suprafaţă de 361 mp. reclamanta poate formula acţiune în grăniţuire şi în revendicare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs SC Hercules SA invocând următoarele motive :

Sentinţa este vădit nelegală şi netemeinică şi se bazează pe o apreciere greşită a situaţiei de fapt, o interpretare greşită a probelor administrate precum şi a dispoziţiilor legale;

Instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii în sensul că nu a avut în vedere şi nu a cercetat actele depuse la dosarul cauzei, respectiv adresa nr.4216/25 aprilie 2005 prin care Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a verificat şi recepţionat lucrările de cadastru efectuate de către SC Hercules SA şi a atribuit acestor construcţii numerele cadastrale provizorii 2963 şi 2966.

Fără a ţine cont de aceste numere cadastrale provizorii, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin încheierea nr.10846 din data de 8 iunie 2005 pronunţată în dosarul nr.10846, a admis cererea SC Cerealcom SA Brăila şi a intabulat dreptul acesteia de proprietate asupra construcţiilor denumite C 136, C 137, C 138, C 139, C 141 şi C 142 pe platforma proprietatea acesteia.

Instanţa de fond a respins proba cu interogatoriu solicitate de apelantă şi consideră că s-a încălcat dreptul la apărare, interogatoriul fiind util dezlegării pricinii.

Un alt motiv de apel invocat de apelantă se referă la faptul că hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

Instanţa de fond a reţinut că în vechea documentaţie a fost omisă înscrierea unor construcţii speciale deţinută de către SC Cerealcom SA Brăila, motiv pentru care s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate SC Cerealcom SA pentru construcţiile notate C 136 la C 142.

Apelanta nu contestă, dar consideră că nu are nici o relevanţă şi nici o legătură cu plângerea pe care SC Hercules SA a formulat-o.

Apelanta a susţinut că nu a contestat dreptul de proprietate al SC Cerealcom asupra construcţiilor notate de la C 136 la C 142 ci a formulat plângerea numai pentru faptul că s-a intabulat o parte din suprafaţa de teren din C 121 platformă pavată şi C 123 platformă pavată care aveau numere cadastrale provizorii 2963 şi 2966 în favoarea lui SC Hercules SA Brăila şi se află în proprietatea acesteia.

Pentru motivele invocate solicită admiterea apelului şi schimbarea sentinţei în sensul admiterii plângerii şi modificării încheierii nr.10846 din 8 iunie 2005 prin care s-a admis cererea SC Cerealcom SA Brăila şi s-a intabulat dreptul acesteia de proprietate asupra construcţiilor denumite C 136, C 137, C 138, C 139, C 141 şi C 142.

Intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila a formulat întâmpinare, învederând instanţei că potrivit art.52 alin.3 din Legea nr.7/1996, calea de atac ce se poate exercita împotriva unei hotărâri pronunţată de Judecătorie este apelul şi nu recursul.

Pe excepţie, intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila a invocat lipsa calităţii procesuale pasive, motivând că potrivit art.70 alin.3 din Ordinul nr.2371/C/1997, activitatea de carte funciară este o procedură necontencioasă, căreia i se aplică principiile şi regulile specifice acestei proceduri speciale.

Citarea sa în proces numai pentru opozabilitate o consideră „o invenţia regretabilă a practicii judiciare”.

Cu privire la motivele invocate de apelantă, consideră că instanţa de fond a reţinut corect că Serviciul de Publicitate Imobiliară prin încheierea atacată a dispus înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a construcţiilor notate de la C 136 la C 142 în favoarea SC Cerealcom SA şi de asemenea, în favoarea aceleiaşi societăţi a fost înscris dreptul de folosinţă al terenului ce forma obiectul actelor adiţionale încheiate în anul 2004 şi anul 2005.

De asemenea, consideră că în mod corect a reţinut instanţa că notarea dreptului de folosinţă este legal avându-se în vedere dispoziţiile HG nr.535/2000 şi contractul de închiriere nr.9420/1999.

Solicită respingerea apelului ca nefondat.

Intimata SC Cerealcom SA Brăila a formulat întâmpinare prin care a susţinut că sunt neîntemeiate criticile apelantei.

Împotriva afirmaţiilor apelantei, adresa nr.4216/25 aprilie 2005 nu dă naştere, nu modifică şi nu stinge raporturi juridice şi de aceea, în mod evident, aceasta nu are natura şi efectele unui act juridic, cu atât a unui act juridic care să formeze obiectul acestei judecăţi.

Operaţiunea efectuată la cererea SC Cerealcom SA Brăila s-a impus întrucât în vechea documentaţie fusese omise înscrierea unor construcţii speciale deţinute de aceasta, iar pe baza documentaţiei actualizate s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate al acestei societăţi pentru cele 7 construcţii.

Susţinerea apelantei o consideră eronată deoarece nici un moment intimata nu a solicitat şi cu atât mai puţin, nu s-a dispus în favoarea acesteia intabularea unui drept de proprietate asupra vreunei suprafeţe de teren pe care se găsesc amplasate cele 7 construcţii speciale.

Având în vedere că înscrierea în cartea funciară nu are caracter constitutiv de drepturi ci doar pentru opozabilitate faţă de terţi, solicită respingerea apelului ca nefondat.

Prin încheierea din 4 mai 2006, Tribunalul a calificat ca fiind apel calea de atac declarată de reclamantă intitulată recurs.

In conformitate cu art.295 alin.2 cod procedură civilă, Tribunalul a dispus completarea probelor administrate la prima instanţă, cu interogatoriu şi expertiză tehnică având ca obiective identificarea, delimitarea şi amplasamentul construcţiilor al căror drept de proprietate s-a intabulat în favoarea SC Cerealcom SA, conform actelor de la dosar.

In urma analizării susţinerilor părţilor şi probelor administrate prin decizia civilă nr.223/31 oct.2006 a Tribunalului Brăila a fost admis apelul reclamantei şi schimbată hotărârea primei instanţe în sensul că a fost modificată încheierea pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila intabulându-se dreptul de proprietate al petentei SC Cerealcom SA Brăila fără platformele de beton notate cu indicativul C 121 şi C 123.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs petenta SC Cerealcom SA Brăila care invocând disp.art.304 pct.6 c.pr.civilă a susţinut că instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut.

A precizat recurenta că prin cererea adresată Oficiului de Cadastru nu a solicitat niciodată intabularea dreptului de proprietate asupra platformelor de beton iar încheierea criticată nu cuprinde nici o menţiune în acest sens.

Prin decizia civilă nr. 16/R din 16 ianuarie 2007 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul pârâtei şi schimbându-se în tot decizia tribunalului a fost respins ca nefondat apelul intimatei, menţinându-se hotărârea instanţei de fond.

A reţinut instanţa de recurs că petenta prin cererea adresată Oficiului de Cadastru Brăila a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra unor construcţii fără a face menţiunea că doreşte şi intabularea dreptului de proprietate asupra a două platforme de beton.

Instanţa de apel ignorând obiectul cererii s-a pronunţat şi asupra a ceea ce nu s-a cerut, respectiv intabularea dreptului de proprietate al intimatei asupra a două platforme betonate.

Fiind încălcat principiul disponibilităţii părţilor, recursul a fost admis în sensul celor arătate mai sus.

Etichete: