Top

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Plângere împotriva încheierii de carte funciară – lipsa dovezii achitării impozitului – sentinţa civilă nr. 729/17.05.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

La data de 15 aprilie 2010 O.C.P.I. Suceava – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpulung Moldovenesc a înaintat plângerea formulată de petenţii AŞI şi AŞCV împotriva Încheierii nr. 846 din 11 martie 2010 întocmită de O.C.P.I. Suceava – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpulung Moldovenesc prin care s-a respins cererea privind prima înregistrare a imobilului proprietatea lor pe motivul că nu s-a prezentat dovada plăţii impozitului pe veniturile din transferurile proprietăţilor imobiliare.

Petenţii şi-au motivat cererea arătând că au solicitat întabularea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3.625 m.p. identică cu parcela nr. 3191/6 din C.F. 6211 a com. cad. Câmpulung Moldovenesc pe numele lor dovedindu-şi dreptul de proprietate prin Sentinţa civilă nr. 95 din data de 15 ianuarie 2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.

S-a precizat de către petenţi că BCPI a respins cererea lor, pe motivul că lipseşte dovada plăţii impozitului pe veniturile din transferurile proprietăţilor imobiliare prev. de art. 77 din Codul fiscal, aceasta fiind însă în eroare întrucât, plata veniturilor din transferuri imobiliare trebuie să o facă vânzătorul şi nu cumpărătorul, iar dreptul lor de proprietate nu poate fi afectat de refuzul fostului proprietar de a-şi plăti impozitul. De asemenea precizează că prevederile art. 77 din Codul fiscal se referă la obligaţiile vânzătorului şi nu ale cumpărătorului.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 44 şi art. 136 alin. 5 din Constituţia României raportate la prevederile Legii nr. 7/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin sentinţa civilă nr. 729/17.05.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins plângerea, ca nefondată.

Instanţa a reţinut că, prin Încheierea nr. 846 din 11 martie 2010 întocmită de O.C.P.I. Suceava – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpulung Moldovenesc s-a respins cererea privind întabularea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3625 mp identică cu parc. 3191/6 din CF 6211 a com. cad. Câmpulung Moldovenesc, pe motivul că nu s-a prezentat dovada plăţii impozitului pe veniturile din transferurile proprietăţilor imobiliare, prevăzută de art. 77 din Codul fiscal.

Art. 77 ind. 1 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare prevede că (…) pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. 1 şi 3 şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.

De asemenea dispoziţiile art. 151 ind. 7 alin. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare arată că în cazul în care se solicită intabularea dreptului de proprietate sau a desmembrămintelor acestuia, în temeiul hotărârilor judecătoreşti, registratorii de carte funciară vor verifica existenţa deciziei de impunere emise de organul fiscal competent şi dovada achitării impozitului.

Prin urmare, una din condiţiile prevăzute pentru întabularea dreptului de proprietate în aceste situaţii, este dovada achitării impozitului prev. de art. 77 ind. 1 din Codul fiscal, neavând relevanţă că plata acestor venituri trebuie să se facă de către vânzător şi nu de către cumpărător, acesta din urmă având posibilitatea de a achita impozitul în contul vânzătorului, urmând a-şi recupera această sumă de la vânzător.

În consecinţă, având în vedere existenţa unor dispoziţii legale, respectiv prevederile art. 77 ind. 1 alin. 6 din Codul fiscal, care impun anterior întabulării dreptului de proprietate, îndeplinirea acestei obligaţii de plată, în mod justificat a fost respinsă cererea de întabulare.

Etichete: