Top

Cerere restituire cauţiune; prematuritate

Prin cererea înregistrată sub nr. 816/227/2008 din 22 septembrie 2010, petentul D. L. a solicitat restituirea cauţiunii în sumă de 500 lei stabilită de instanţă, achitată cu chitanţa nr. 3341353/1 din 20 noiembrie 2009 emisă de CEC Bank şi recipisa nr. 722176/1/25336. 0101 din 20 noiembrie 2009 a aceleiaşi bănci.

Potrivit încheierii nr. 8 din 25 noiembrie 2009 a Curţii de Apel Suceava, pronunţată în dosarul nr. 1227/39/2009, anexată cererii, petentul a solicitat suspendarea executării sentinţei nr. 523 din 5 martie 2009, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. 816/227/2008 până la rămânerea irevocabilă a sentinţei pronunţate în dosarul de divorţ, motivat de faptul că predarea minorului ar avea un impact negativ puternic asupra acestuia.

Prin încheierea de şedinţă sus-amintită s-a dispus suspendarea executării silite a sentinţei civile nr. 523 din 5 martie 2009 a Judecătoriei Fălticeni, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului având ca obiect divorţul părţilor.

Analizând cererea, văzând şi dispoziţiile art. 7231 al. 3 din Codul de procedură civilă, instanţa o constată a fi prematur formulată.

Conform art. 7231 al. 3 din Codul de procedură civilă, „cauţiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotărâre irevocabilă, s-a soluţionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cauţiunea se eliberează de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.”

În prezenta cauză, instanţa constată că dosarul de divorţ nu a fost soluţionat irevocabil, aflându-se în faza rejudecării recursului după casarea cu trimitere, fiind înregistrat pe rolul Curţii de Apel Suceava sub nr. 673/86/2010, cu termen de soluţionare la 20 octombrie 2010. Intimata D. L. M., în calitate de parte interesată, nu a declarat în mod expres că nu urmăreşte obligarea petentului la plata de despăgubiri cauzate prin suspendarea executării sentinţei civile nr. 523/2009 a Judecătoriei Fălticeni.

Reţinând că procesul până la soluţionarea irevocabilă a căruia s-a dispus suspendarea executării silite nu a fost încă finalizat, la data de 20 octombrie 2010 având termen de judecată recursul declarat de petent, în conformitate cu dispoziţiile art. 7231 al. 3 din Codul de procedură civilă cererea petentului apare ca prematur introdusă, urmând a fi respinsă ca atare.

Etichete: