Top

Evacuare provizorie parat pana solutionare dosar divort

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. _, disjunsă din dosarul nr. _ al Judecătoriei Vaslui, având ca obiect divorţ şi evacuare, reclamanta _ a chemat în judecată pe pârâtul _ pentru ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să se dispună evacuarea pârâtului din locuinţa situată în _, până la soluţionarea partajului de bunuri comune dintre părţi.

În motivarea cererii reclamanta arată că părţile sunt căsătorite de mai mulţi ani şi locuiesc în imobilul situat în _ împreună cu copiii, dintre care unul este minor. Pârâtul are viciul beţiei, este violent fizic şi verbal faţă de soţie, provoacă scandaluri şi tulbură liniştea familiei. Toată căsnicia a fost presărată cu momente deosebit de violente din partea pârâtului, dar comportamentul său din ultimul timp face imposibilă convieţuirea.

În drept s-au invocat disp. art. 581 şi 613 ind. 2 Cod procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare dar a arătat că este de acord cu evacuarea sa din domiciliul comun până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii de divorţ.

În dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat proba cu acte şi martori, probe încuviinţate şi administrate de instanţă, iar pârâtul nu a solicitat probe în apărare.

La dosar s-au depus următoarele înscrisuri: certificat de căsătorie, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. _, certificate naştere copii, sentinţe civile ale Judecătoriei Vaslui, decizia civilă nr. _ a Tribunalului Vaslui.

La termenul din _ reclamanta a arătat că solicită evacuarea pârâtului până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii de divorţ.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile sunt căsătorite şi locuiesc în imobilul proprietatea lor din Vaslui, împreună cu copiii, iar pe rolul Judecătoriei Vaslui este înregistrat dosarul nr. _ ce are ca obiect divorţ.

Martora audiată în cauză la solicitarea reclamantei a arătat că între soţi au apărut neînţelegeri în urmă cu 3-4 ani deoarece pârâtul nu contribuia la cheltuielile gospodăriei şi era dezinteresat de viaţa de familie.

Din susţinerile reclamantei şi probele administrate în cauză, respectiv martora audiată şi actele depuse rezultă că pârâtul are un comportament violent fizic şi verbal faţă de soţie, consumă băuturi alcoolice în exces şi a provocat scandaluri, convieţuirea soţilor fiind imposibilă. Pârâtul a arătat că este de acord cu evacuarea sa din imobilul proprietate comună până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii de divorţ.

Potrivit art. 613 ind. 2 Cod procedură civilă instanţa poate lua, pe tot timpul procesului de divorţ, prin ordonanţă preşedinţială, măsuri vremelnice cu privire la folosirea locuinţei.

În raport de aceste dispoziţii legale, pentru a fi admisibilă, cererea de ordonanţă preşedinţială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: urgenţa, măsura luată să aibă un caracter vremelnic şi să nu prejudece fondul.

În cauza de faţă instanţa de judecată apreciază că cele trei condiţii sunt îndeplinite, fiind dovedite în urma administrării probatoriului. Astfel, condiţia urgenţei este prezumată a fi îndeplinită chiar din formularea textului de lege atâta timp cât există un proces de divorţ pe rolul instanţei, nemaifiind necesară dovedirea acesteia. Reclamanta nu a pus în discuţie dreptul de proprietate asupra apartamentului, iar caracterul vremelnic al măsurii ce s-a solicitat este vădit şi de necontestat având în vedere că pe rolul instanţei de judecată se află cererea de divorţ.

Având în vedere aceste considerente şi faptul că instanţa apreciază că este imposibil ca părţile să locuiască împreună datorită comportamentului violent al pârâtului, în temeiul art. 581 şi 613 indice 2 Cod procedură civilă, instanţa urmează să admită cererea reclamantei şi să dispună evacuarea provizorie a pârâtului din imobilul proprietatea părţilor până la soluţionarea irevocabilă a dosarului de divorţ.

În temeiul art. 275 Cod procedură civilă va obliga pârâtul să plătească reclamantei cheltuieli de judecată întrucât s-a reţinut culpa sa procesuală.

Etichete: