Top

Contestaţie la executare

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata BC, împotriva sentinţei civile nr. 4272 din 22.12.2004 a Judecătoriei Suceava (dosar nr. 8895/2004), contestatoare intimată fiind SC.

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauze, după care instanţa, constatând recursul în stare de judecată, a trecut la soluţionare.

După deliberare,

T R I B U N A L U L:

Asupra recursului de faţă constată:

Prin contestaţia la executare înregistrată sub nr. 8895/2004 la Judecătoria Suceava , contestatoarea SC a solicitat, în contradictoriu cu intimata BC, anularea formelor de executare întocmite de executorul bancar în dosarul nr. 09 a/2002 şi suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii.

În motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat că a fost somată să plătească suma de 2.771.169652 lei, debit rezultat din faptul că un partener al său, care a contractat mai multe credite de la intimată, a încheiat cu aceasta un contract de cesiune de creanţă prin care a transformat întreg debitul către contestatoare. A menţionat că la momentul cesiunii datoria sa către SC era de numai 242.810.724 lei, întrucât a operat o compensare între cele două societăţi.

Prin sentinţa civilă nr. 4272/22.12.2004 a Judecătoriei Suceava, contestaţia la executare a fost admisă iar actele de executare efectuate în dosarul bancar 09 a/2002 au fost anulate. Prin aceiaşi sentinţă, capătul de cerere privind suspendarea executării silite a fost respins ca rămas fără obiect.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că cedentul nu avea titlu executoriu ci doar două facturi care trebuie valorificate pe calea acţiunii în justiţie, în vederea obţinerii unui titlu executoriu şi cum intimata nu a produs un astfel de titlu împotriva contestatoarei, actele de executare se impun a fi anulate.

Dată fiind soluţionarea la acelaşi termen a contestaţiei la executare, cererea de suspendare a fost respinsă în temeiul art. 403 alin. 1 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs BC, care a invocat motivul de nelegalitate prev. de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

În motivare, s-a arătat că în data de 06.08.2002 a intervenit contractul de cesiune de creanţă nr. 1504 între SC1, în calitate de cedent – debitor şi BC în calitate de cesionar – creditor, prin care cedentul a cesionat băncii creanţa în sumă de 2.771.169.652 lei pe care o avea de încasat de la SC, creanţă rezultată din două facturi fiscale. În acest fel cedentul a garantat rambursarea tuturor debitelor înregistrate la BC.

Contractul de cesiune de creanţă a devenit titlu executoriu prin încheierea Judecătoriei Piteşti din 2002, iar Judecătoria Suceava a încuviinţat executarea silită a SC.

Mai mult decât atât, cesiunea de creanţă s-a realizat cu titlu de garanţie în baza prevederilor legii nr. 54/1998, iar cesiunea este accesorie contractelor de credit încheiate cu cedentul, contracte care sunt titluri executorii. Cum contractul de cesiune este titlu executoriu în baza prevederilor Legii bancare, nu este necesară obţinerea unei hotărâri judecătoreşti.

Recursul este întemeiat din următoarele considerente:

Prin somaţia nr. 57/300/17.11.2004 emisă de executorul bancar, contestatoarea SC în baza contractelor de credit nr. 126/2002, 123/2002, 177/2002, 167/2002, contract de cesiune de creanţă nr. 1504/2002 li declaraţie de angajament autentificată sub nr. 2889/2002, a fost somată să achite intimatei BC creanţă în valoare de 2.771.169.652 lei reprezentând contravaloarea cesiunii de creanţă la care se vor adăuga şi cheltuielile de executare ulterior.

Conform contractului de cesiune de creanţă nr. 1504/2002, SC2 în calitate de cedent debitor, cesionează BC în calitate de cesionar creditor, creanţa sa în sumă de 2.771.169.652 lei, pe care o are de primit de la SC, creanţă rezultată din două facturi fiscale.

În aceste fel, conform clauzelor contractuale, cedentul debitor garantează rambursarea tuturor debitelor înregistrate la BC şi cesionează o dată cu creanţa şi toate accesoriile acesteia ca efect al cesiunii de creanţă, noul creditor al debitorului cedent SC este cesionarul BC căreia i se opune titlul executoriu, respectiv contractul de cesiune 1504/2002, în baza căruia, după notificare, s-a pornit executarea silită.

Aşa cum a invocat şi recurenta, cesiunea de creanţă este accesorie contractelor de credit enumerate mai sus, contracte care sunt titluri executorii iar această cesiune s-a realizat cu titlu de garanţie în baza prevederilor legii nr. 54/1998. Cum în cauză nu există nici un motiv de anulare a actelor de executare începute de executorul bancar şi faţă de cele reţinute anterior, tribunalul, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, va admite recursul, va modifica sentinţa Judecătoriei Suceava şi în consecinţă va respinge contestaţia la executare.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

DECIDE:

Admite recursul declarat de intimata BC, împotriva sentinţei civile nr. 4272 din 22.12.2004 a Judecătoriei Suceava (dosar nr. 8895/2004), contestatoare intimată fiind SC.

Modifică sentinţa civilă nr. 4272/2004 a Judecătoriei Suceava şi în consecinţă:

Respinge, ca nefondată, contestaţia la executare.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 20 mai 2005.