Top

Ordonanţă Preşedinţială

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Suceava la data de 24.11.2008 sub nr. …86/2008 reclamanta SC ..SRL Bucuresti a chemat în judecata pe pârâta SC … SA Suceava, solicitând instantei ca pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna radierea litigiului notat în cartea funciara nr. 18096 a Comunei Cadastrale Suceava, pentru a putea preveni o paguba iminenta ce nu s-ar mai putea repera.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca pârâta a chemat-o în judecata pentru granituire, proces care face obiectul dosarului nr. …./86/2008 al Tribunalului Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal. Totodata, aceasta a notat în Cartea Funciara nr. 18096 a Comunei Cadastrale Suceava litigiul cu privire la parcela nr. 150/10, proprietatea reclamantei SC … SRL .

Considera reclamanta ca este incorecta notarea litigiului asupra acestei parcele deoarece aceasta nu este parcela cu care se învecineaza direct pârâta, respectiv parcela nr. 150/10 nu se învecineaza direct cu parcela nr. 3308/1, care este proprietatea pârâtei SC …. SA Suceava.

Parcela direct învecinata cu parcela nr. 3308/1- proprietatea pârâtei, este parcela nr. 10017, rezultata prin divizarea parcelei nr. 150/10, înscrisa în cartea funciara nr. 18096, conform schitei cadastrale anexata actiunii.

Arata reclamanta ca pe parcela nr. 10016 din aceiasi carte funciara s-a construit un bloc de locuinte cu 66 apartamente, proprietatea sa, iar pentru un numar de 48 de apartamente au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumparare, ce au termen de dare în folosinta si respectiv de încheiere a contractelor de vânzare-cumparare pe data de 15 decembrie 2008 iar din cauza notarii acestui litigiu în cartea funciara destinata terenului, nu va putea încheiat aceste contracte, deoarece cotele din teren aferente fiecarui apartament sunt afectate de sarcini.

Deoarece va fi pusa în situatia de a nu putea încheia contractele de vânzare-cumparare pentru cele 48 de apartamente, i se vor aduce pagube iminente care nu s-ar putea repara, având o valoare de aproximativ 2.750.606 EURO.

Pârâta SC … SA Suceava a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondate, nefiind îndeplinite conditiile impuse de art. 581 Cod procedura civila privind urgenta si caracterul vremelnic al masurii solicitate.

Arata ca cererea reclamantei nu are caracter vremelnic, întrucât radierea din CF echivaleaza cu pronuntarea instantei asupra fondului litigiului, prejudiciind fondul, iar cest fapt contravine dispozitiilor art. 581 Cod procedura civila.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca cererea reclamantei nu este fondata.

Astfel, prin cererea introductiva reclamanta solicita, pe calea ordonantei presedintiale, sa fie radiat litigiul notat în cartea funciara nr. 18096 a Com. Cad. Suceava, litigiu constând în cererea de granituire formulata de catre pârâta împotriva reclamantei si care face obiectul dosarului nr. 7331/86/2008 al Tribunalului Suceava.

În conformitate cu dispozitiile art. 581 alin. 1 din Codul de procedura civila „instanta va putea sa ordone masuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.” Din textul de lege citat rezulta conditiile de admisibilitate a unei cereri formulate pe calea ordonantei presedintiale, respectiv urgenta si caracterul vremelnic al masurii solicitate a se lua pe aceasta cale si neprejudecarea fondului pricinii prin luarea unei asemenea masuri. Aceste trei conditii trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

În cauza, nu sunt îndeplinite conditia vremelniciei masurii ce se solicita a fi luata si cea a neprejudecarii fondului pricinii.

Astfel, masura notarii litigiului în cartea funciara a fost luata în temeiul art. 26 alin. 2 lit. c din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare. De asemenea, actiunea în radierea unei înscrieri ori notari efectuate în cartea funciara se poate face numai în temeiul art. 33 si 34 din Legea nr. 7/1996.

Masura radierii notarii din cartea funciara a litigiului privind granituirea suprafetelor de teren proprietatea partilor nu are un caracter vremelnic neexistând pe rolul instantelor nici o actiune privind fondul pricinii (cerere de radiere formulata pe calea dreptului comun).

De asemenea, daca instanta ar efectua verificarile referitoare la corectitudinea notarii efectuate în cartea funciara ar purcede practic la judecarea cererii de radiere asa încât nu este îndeplinita nici conditia neprejudecarii fondului pricinii.