Top

Vătamare corporală gravă

Prin sentinţa penală nr. 158/15.05.2010 a Judecătoriei Fălticeni a fost condamnat inculpatul în temeiul art. 182 al. 2 C. pen. cu aplic. art. 37 lit. a, b C. pen. CM, fiul lui I şi V, născut la data de în F., jud. Suceava, domiciliat în com. H., sat R., jud. Suceava, recidivist, CNP, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare.

Revocă beneficiul graţierii acordate inculpatului prin decizia penală nr. 713/2003 a Tribunalului Suceava, pentru pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare.

Revocă beneficiul graţierii acordate inculpatului prin sentinţa penală nr. 778/2003 a Judecătoriei Fălticeni, pentru pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 543/2002 inculpatul va executa pe lângă pedeapsa aplicată acestuia prin prezenta sentinţă şi pedepsele graţiate.

Face aplic. art. 71 al. 2 C. p. rap. la art. 64 lit. a teza II, lit. b C.pen., pe timpul executării pedepsei principale.

Obligă inculpatul să plătească părţii civile Spitalul Mun. Fălticeni suma de 777,28 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă inculpatul să plătească părţii civile VP suma de 150 lei lunar cu titlu de despăgubiri periodice.

Obligă inculpatul să plătească părţii civile VP suma de 3000 lei cu titlu de daune morale.

Obligă inculpatul să plătească părţii civile VP suma de 28,40 lei despăgubiri materiale reprezentând c/val. certificat medico-legal. Obligă inculpatul să plătească suma de 600 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei onorariu avocat oficiu ZD la cercetarea judecătorească.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni nr. 573/P/2005 din 26 aug. 2005 a fost trimis în judecată inculpatul CM, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 182 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 37 lit. a şi b C.pen.

În fapt s-au reţinut următoarele:

Inculpatul a fost condamnat anterior la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea unei tentative la infracţiunea de omor prev. de art. 20 C. pen. rap. la art. 174 C. pen. prin sentinţa penală nr. 95/15.03.1996 a Tribunalului Suceava, definitivă prin decizia penală nr. 2303/16.10.1997 a Curţii Supreme de Justiţie. A fost arestat la 29.12.1996 şi liberat condiţionat la 2.01.1997, rămânându-i un rest neexecutat de 177 zile.

De asemenea, inculpatul a mai fost condamnat anterior la două pedepse cu închisoarea pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare corporală, pedepse care au fost constatate graţiate.

Faţă de aceste condamnări, fapta ce face obiectul prezentului rechizitoriu a fost săvârşită în stare de recidivă atât postexecutorie, cât şi postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a şi b C.pen., instanţa de judecată urmând să dispună şi revocarea graţierii aplicate asupra celor două condamnări aplicate prin decizia penală nr. 706/20.10.2004 şi decizia penală nr. 6/7.01.2004, ambele ale Curţii de Apel Suceava.

În seara de 22.03.2005, atât partea vătămată VP, cât şi inculpatul CP au consumat băuturi alcoolice în localul public aparţinând A.F. „N”, din sat R, com. H. După ce au ieşit din local la solicitarea administratorului localului, pe fondul stării de ebrietate a părţilor şi a unui conflict mai vechi, inculpatul i-a aplicat părţii vătămate o lovitură cu un cuţit în zona coapsei stângi, cauzându-i o plagă tăiată cu complicaţii, leziune ce a necesitat pentru vindecare un nr. de 75-80 zile de îngrijiri medicale, precum şi o infirmitate cu invaliditate temporară de 25% pentru următorul an de zile de la data examinării (5.04.2005).

Sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 11 alin. 1 din Legea 61/1991, modificată, urmează a se dispune neînceperea urmăririi penale faţă de inculpat, întrucât lipsesc elementele constitutive ale acesteia, inculpatul folosind cuţitul într-o altercaţie individuală cu partea vătămată, acţiunea sa nefiind de natură să producă pericolul sau consecinţele prevăzute de textul incriminator.

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut în final săvârşirea infracţiunii şi a achitat părţii vătămate o sumă de 8.000.000 lei ROL reprezentând o parte din despăgubirile civile solicitate de aceasta.

Situaţia de fapt a fost probată cu declaraţiile părţii vătămate, a inculpatului care a recunoscut şi regretat fapta coroborate cu depoziţiile martorilor Nemiţanu CC, NC dar şi cu concluziile raportului de expertiză medico-legală traumatologică întocmit de Institutul de Medicină legală Iaşi.

În drept, fapta săvârşită de inculpatul CM întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă prev. de art 182 alin 2 Cod penal, text de lege în baza căruia inculpatul urmează a fi condamnat.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului se va avea în vedere: gradul de pericol social al faptei, împrejurările comiterii, ca si persoana inculpatului care, deşi a recunoscut şi regretat fapta este cunoscut cu antecedente penale.

Instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art 37 lit a şi b Cod penal astfel că se va aplica inculpatului o pedeapsă de 4(patru)ani închisoare.

Prin sentinţa penală nr.778/2003 a Judecătoriei Fălticeni dar şi prin Decizia penală nr.713/2003 a Tribunalului Suceava au fost constatate incidente dispoziţiile art 1 din Legea nr.543/2002, fiind graţiate pedepsele de 6 luni închisoare, respectiv 8 luni închisoare ce i-au fost aplicate inculpatului.

Potrivit art. 7 din Legea nr.543/2002 :”persoanele graţiate care, în curs de 3 ani, săvârşesc cu intenţie o infracţiune vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi.

Constatând că fapta reţinută în sarcina inculpatului prin prezenta sentinţă a fost săvârşită în cursul termenului de încercare instanţa va reţine incidenţa art 7 din Legea nr.543/2002 astfel că va dispune revocarea beneficiului graţierii acordate inculpatului prin decizia penală nr. 713/2003 a Tribunalului Suceava, pentru pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare şi beneficiului graţierii acordate inculpatului prin sentinţa penală nr. 778/2003 a Judecătoriei Fălticeni, pentru pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.

Inculpatul va executa pe lângă pedeapsa aplicată de 4(patru) ani închisoare şi pedepsele graţiate.

Se va face ace aplic. art. 71 al. 2 C. p. rap. la art. 64 lit. a teza II, lit. b C.pen., pe timpul executării pedepsei principale.

Inculpatul va fi obligat să plătească părţii civile Spitalul Mun. Fălticeni suma de 777,28 lei cu titlu de despăgubiri civile având în vedere cererea de constituire formulată în acest sens(fila 106 dosar).

Soluţionând latura civilă a cauzei, instanţa urmează să-l oblige pe inculpat la plata unor despăgubirilor periodice către partea vătămată până la data încetării stării de invaliditate, în cuantum de 150 lei lunar dată fiind starea de infirmitate permanentă cauzată. Pentru a stabili acest cuantum instanţa a avut în vedere depoziţia martorului OC dar şi declaraţia martorului NM. Astfel deşi partea vătămată are o infirmitate permanentă de 25% acest lucru nu îl împiedică să se ocupe în continuare de activităţile sale, bineînţeles într-o proprorţie scăzută

Totodată, inculpatul va fi obligat să plătească părţii civile suma de 28,40 lei despăgubiri materiale reprezentând c/val. certificat medico-legal (fila 8 dosar 573/P/2005) precum şi la plata sumei de 3000 lei cu titlu de daune morale instanţa apreciind că această sumă este justificată, ea putând echilibra prin compensare psihicul părţii civile, neîndoielnic afectat prin consecinţa severă a infracţiunii.

Tags: