Top

Dobânzi

Prin sentinţa civilă nr. 1898/2010 s-a admis cererea formulată de reclamanta …., în contradictoriu cu pârâţii……….

Obligă pârâţii să plătească reclamantei suma de 4153,92 lei, din care suma de 2076,96 lei contravaloare cote întreţinere şi suma de 2076,96 lei penalităţi, aferente perioadei martie 2008-iunie 2009.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 1665/227 din 26.05.2010, reclamanta ………, a chemat în judecată pe pârâţii ………., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestora la plata sumei de 4153,92 lei , din care suma de 2076,96 lei cu titlu de cote de întreţinere şi suma de 2076,96 lei penalităţi de întârziere.

În motivarea cererii, reclamanta arată că pârâţii în calitate de proprietari ai apartamentului nr…, bl…., sc…, str……, din localitatea Fălticeni, nu au achitat cotele de întreţinere din luna martie şi până în prezent, cuantumul acestora ridicându-se la suma de 2.076,96 lei, la care se adaugă penalităţi de întârziere de 2076,96 lei, în total suma de 4153,92 lei.

Precizează că la cotele lunare au fost calculate penalităţi de 0,20% pe zi de întârziere după trecerea unui termen de 30 de zile de la data fixată pentru plata aferentă, conform art.49 alin.1,2 şi 3 din Legea 230/2007.

În drept, invocă dispoziţiile art.112,113 şi 114 Cod pr.civilă.

În dovedire, anexează la dosar înscrisuri în copie, respectiv: adresa nr.60/26.04.2010 (f.5), lista de plată pe cote lunare şi categorii de cheltuieli la 30.06.2009 (f.6), proces-verbal din data de 18 mai 2008 cu privire la calcularea penalităţilor pe întârziere (7-9), încheierea de şedinţă din 14.03.2005 din dosar nr.993/2005 (f.10), contract de închiriere nr.1364/1.10.1994 (f.12-13), confirmare de primire a adresei nr. 60/26.04.2010(f.14) şi statutul asociaţiei de proprietari (15-22).

Pârâţii legal citaţi, nu s-au prezentat la instanţă şi nici nu au formulat întâmpinare faţă de acţiunea reclamantei.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului,instanţa reţine că pârâţii deţin apartamentul situat în Fălticeni, str. …., bloc …, sc. .., ap… iar în această calitate au obligaţia de a achita contravaloarea cotelor de întreţinere către reclamantă.

Potrivit art. 46 din Legea nr.230/2007:” toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.”

Potrivit art. 49:”Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat”.

Din cuprinsul înscrisurilor depuse la dosar (fila 6) reiese că pârâţii nu au mai achitat contravaloarea cotelor de întreţinere pe perioada martie 2008-iunie 2009 astfel că debitul datorat este de 20,76,96 lei.

Penalităţile de 0,20% au fost stabilite de către Adunarea Generală conform procesului-verbal din 15.05.2008.

Având în vedere cele reţinute şi, faţă de textele legale menţionate, instanţa va admite cererea şi va obliga pârâţii să plătească reclamantei suma de 4153,92 lei, din care suma de 2076,96 lei contravaloare cote întreţinere şi suma de 2076,96 lei penalităţi, aferente perioadei martie 2008-iunie 2009.

Tags: