Top

Pretentii

Sen.civ.488 /2009

Şedinţa publică din 16.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……… sub dosar nr……………, reclamanta Asociaţia de proprietari nr.45 a chemat în judecată pe pârâtul …………. solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 1558,53 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli şi penalităţi datorate cu titlu de întreţinere.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat, în esenţă, faptul că pârâtul nu şi-a achitat obligaţiile ce decurg atât din calitatea de membru al asociaţiei cât şi din calitatea de proprietar al apartamentului care face parte din condominiul asociaţiei afiliat asociaţiei.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 46-50 din Legea nr.230/2007.

Cererea de chemare în judecată este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 50 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 şi de plata timbrului judiciar conform art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: …………..

Pârâtul, deşi legal citat, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

În cauză instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în perioada 31.12.2007-30.08.2008, reclamanta …………, a calculat pentru apartamentul nr………………, aflat în proprietatea pârâtului ………., cote de întreţinere în valoare de ……….. lei aferente acestei perioadei, astfel cum rezultă din listele de plată depuse la dosar.

Penalizările de întârziere aferente acestor sume sunt în cuantum de ……. lei şi au fost calculate conform procesului-verbal încheiat la data de …………. în şedinţa comitetului executiv al Asociaţiei de Proprietari nr.45(f.64) prin perceperea unei penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2%/zi de întârziere calculată la debitul restant (începând cu a 31-a zi, după expirarea celor 15 zile de la data afişării listelor de plată lunare).

În drept, potrivit art. 46 din Legea nr.230/2007 toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, fiind de maximum 20 de zile calendaristice.

În temeiul art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 asociaţia de proprietari are dreptul să acţioneze în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Având în vedere faptul că în cazul obligaţiilor de a da o sumă de bani, creditorul trebuie să dovedească existenţa creanţei, astfel încât, dacă el face această dovadă, neexecutarea se prezumă cât timp debitorul nu dovedeşte executarea, rezultă existenţa unui drept de creanţă în favoarea reclamantei în cuantum de ………… lei reprezentând cote de întreţinere aferente perioadei …….……….

Instanţa a avut în vedere în acest sens listele de plată a cotelor de contribuţie aferente perioadei 31 decembrie 2007-30.08.2008, la cheltuielile asociaţiei de proprietari (f. 26-57).

Întrucât creanţa solicitată de reclamantă prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 1040,19 lei, instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâta la plata acestei sume către reclamantă.

Având în vedere modul de soluţionare a capătului principal de cerere, constând în obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de întreţinere restante din perioada 31 decembrie 2007-30.08.2008, instanţa consideră întemeiată şi cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata penalităţilor de întârziere, pentru motivele ce urmează.

În conformitate cu dispoziţiile art.49 din Legea nr.230/2007, ”asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat”.

În aplicarea acestor dispoziţii legale, prin procesul-verbal încheiat la data de 07.07.2005 în şedinţa comitetului executiv al ………..) s-a stabilit dreptul reclamantei de a percepe penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2%/zi de întârziere.

Pe cale de consecinţă, instanţa va reţine şi obligaţia de plată a pârâtei pentru suma de ………….. lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente debitului principal calculate pentru perioada ………… va admite şi acest capăt de cerere.

În concluzie, va admite acţiunea şi va obliga pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei totale ………… lei reprezentând cote de întreţinere şi penalităţi aferente perioadei ………………………..

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: