Top

Obligarea paratilor la plata unei sume

SENTINŢA CIVILĂ NR. 98

Din 20 ianuarie 2010 Judecător, Carmen Nela Paţilea Cod:

Prin cererea înregistrată sub nr. … reclamanta ….a chemat în

judecată pe pârâţii…..solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va

pronunţa, să dispună obligarea acestora la plata sumei de 2681,08 lei , reprezentând debit neachitat şi a sumei de 1427,11 lei , reprezentând penalităţi de întârziere la plata pentru perioada 01.08.2006 – 31.08.2009.

In motivarea cererii reclamanta arata ca debitorii datorează sumele mai sus menţionate, dar oricât s-a încercat recuperarea debitului, aceştia nu au înţeles sa le plătească.

Prin precizarea cererii depusa la dosar , reclamanta arata ca debitul solicitat reprezintă restanta la cheltuielile comune, respectiv energie electrica pentru casa scării si plata femeii de serviciu, precum si penalităţi calculate cu un procent de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere . Acţiunea în drept a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr.114/1996 a locuinţei şi ale Hotărârii Guvernului nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, OG /07.1999, OG /30.11.1998 ‘ si OG 85/1.09.2001.

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru şi de timbru judiciar, potrivit art.31, alin.3 din Regulamentul al asociaţiilor de proprietari, anexă la Legea nr.114/1996.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare .

Instanţa este competentă să soluţioneze cauza potrivit art.61din Legea nr.114/1996 şi art.l, pc.l şi art.5 din Codul de procedură civilă.

Din actele dosarului instanţa a reţinut următoarele : Pârâţii deţin in proprietate un apartament in Comăneşti, str Liceului, bl. 19 , apt.97, jud.Bacau şi nu şi-au executat obligaţiile de plată a cotelor ce le reveneau din cheltuielile de întreţinere, respectiv energie electrica pentru casa scării si plata femeii de serviciu, precum si penalităţi calculate cu un procent de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Astfel, pentru perioada 01.08.2006 – 31.08.2009 au acumulat , un debit total de 2681,08 lei RON, reprezentând debit neachitat şi a sumei de 1427,11 lei reprezentând penalităţi de întârziere după cum rezultă din

2

adiţionarea sumelor înscrise cu titlu de cheltuieli de întreţinere în listele depuse la dosar, a borderoului privind modul de calcul al penalităţilor.

Potrivit art.16, alin.l, art.29 şi art.31 din Anexa nr.2 la Legea nr.114/1996, proprietarii de apartamente au obligaţia de a plăti cotele ce le revin din cheltuielile de întreţinere ale imobilului din care fac parte apartamentele lor, iar în caz de întârziere pot fi obligaţi la plata de penalităţi, astfel cum permite şi art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Potrivit art.23, pc.B, lit.a din Hotărârii Guvernului nr.400/2003, proprietarii au obligaţia de a contribui la constituirea mijloacelor băneşti şi materiale ale asociaţiei de proprietari şi să achite în termenul stabilit cota de contribuţie care le revine în cadrul cheltuielilor asociaţiei de proprietari, iar în condiţiile art.25 din acelaşi act normativ, cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 15 zile de la data afişării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă.

Asociaţia reclamantă calculează penalităţile, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a proprietarilor si art.13 din OG 85/2001 la nivelul de 0.2% pentru fiecare zi de întârziere la plata fără ca suma penalizărilor sa depăşească suma cotei de întreţinere datorata.

In consecinţă, instanţa va admite acţiunea, în temeiul art.23, pc.B, lit.a şi art.25 din Hotărârii Guvernului nr.400/2003, art.31 din Regulamentul al asociaţiilor de proprietari, anexă la Legea nr. 114/1996, art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.85/2001, şi va obliga pârâţii să plătească reclamantei debitul neachitat şi a penalităţilor de întârziere la plata pentru perioada solicitată.

Tags: