Top

cONTRAVENŢII. PRESCRIPŢIA RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE

Contravenţii. Prescripţia răspunderii contravenţionale – Sentinţa civilă nr. 1888/04.12.2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe, petenta SC H. I. SRL Câmpulung Moldovenesc a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie întocmit de către intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, arătând că fapta reţinută de către agentul constatator a fost săvârşită cu 2 ani înaintea controlului efectuat, invocând, astfel, excepţia prescrierii termenului de aplicare a sancţiunii.

Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea procesului verbal ca temeinic şi legal, precizând că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 13 alin. 2 din OG nr. 2/2001, contravenţia pentru care a fost sancţionată petenta având caracter continuu, obligaţia angajatorului de a depune la inspectoratele teritoriale de muncă statele de plată a salariilor şi declaraţiile fiscale de stabilire a comisionului fiind obligaţii legale ce durează pe toată perioada în care agentul economic îşi desfăşoară activitatea. Intimatul a mai precizat că termenul de prescripţie al aplicării sancţiunii începe să curgă de la data efectuării controlului.

Instanţa a admis plângerea şi a anulat procesul verbal de contravenţie, întrucât, în ceea ce priveşte motivul de nulitate al procesului verbal privind prescripţia dreptului de aplicare a sancţiunii amenzii contravenţionale, instanţa aminteşte că potrivit art. 13 alin. 1 din OG nr. 2/2001 „aplicarea sancţiunii amenzi contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei”. De asemenea, conform art. 13 alin. 2 din acelaşi act normativ, „în cazul contravenţiilor continue termenul prevăzut de alin. 1 curge de la data constatării faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale durează în timp”.

Totodată, potrivit art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 130/1999, „angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele teritoriale de muncă la care se păstrează şi se completează carnetele de muncă ale salariaţilor : (…) b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora „. Iar conform art. 5 alin. 2 din aceeaşi lege „Angajatorii prevăzuţi la art. 2 şi 3 au obligaţia să calculeze comisionul şi să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului. Plata comisionului şi depunerea declaraţiei se vor efectua până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care este datorat”.

Instanţa a precizat că în sarcina petentei s-a reţinut săvârşirea a două fapte constând în neîndeplinirea unor obligaţii legale, iar în ceea ce priveşte contravenţiile omisive, în cazul cărora legea sancţionează neîndeplinirea unui anumit act, acestea vor fi considerate comise/săvârşite la momentul la care există obligaţia de a efectua actul în cauză. Totuşi, atunci când legea impune un termen până la care actul putea fi efectuat, contravenţia va fi săvârşită la momentul expirării acelui termen.

Ca urmare, instanţa a apreciat că nu pot fi reţinute susţinerile intimatului din întâmpinare, potrivit cărora faptele reţinute în sarcina petentei sunt contravenţii continue, întrucât, deşi este adevărat că obligaţiile de transmitere a statelor de plată şi a declaraţiilor de comision există pe toată durata cât agentul economic are contracte de muncă încheiate cu angajaţi, trebuie observat că legea sancţionează omisiunea comunicării acestor documente raportându-se la anumite termene lunare, după expirarea cărora contravenţia se consideră săvârşită, indiferent dacă documentele nu au fost comunicat pentru o lună sau mai multe.

În ceea ce priveşte momentul de la care a început să curgă termenul de prescripţie al dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională a amenzii, s-a arătat că agentul constatator a reţinut în procesul verbal că petenta nu a comunicat statele de plată şi declaraţiile de comision pentru perioada 01.03.1998 – 31.07.2006, respectiv 01.01.2006 – 31.07.2006. Ultima lună pentru care petenta era obligată să depună aceste documente este luna iulie 2006, astfel încât comunicarea trebuia făcută până la data de 25 august 2006. Astfel, data de la care curge termenul de prescripţie de 6 luni este 25 august 2006, iar data împlinirii acestui termen este 24 februarie 2007. În consecinţă, faţă de data sancţionării petentei, 11.09.2008, pentru fapta de a nu comunica statele de plată, dreptul de aplicare a sancţiunii amenzii apare ca prescris, astfel încât, în mod greşit agentul constatator a procedat la sancţionarea petentei cu amendă.

Etichete: