Top

CASARE CU TRIMITERE PENTRU CONTINUAREA JUDECĂŢII

Decizia civilă nr. 447 din 28 aprilie 2009

Prin încheierea din 09 decembrie 2008, Tribunalul Neamţ s-a dispus în temeiul art. 36 din Legea 85/2006 suspendarea acţiunii formulată de reclamanta „B. A.”, în contradictoriu cu pârâta S.C. „A.C.” S.A. – prin lichidator judiciar „M. K L. I” şi „G. G” S.P.RX – Piatra Neamţ şi a cererii de intervenţie formulată de numita „B. A”.

împotriva încheierii pronunţată de Tribunalul Neamţ a promovat recurs reclamanta „B. A”, considerând-o nelegală, motivat de faptul că nu se impunea suspendarea cauzei deoarece trebuia stabilit titularul creanţei, acesta fiind şi obiectul acţiunii.

Analizând motivele de recurs, actele şi lucrările dosarului, precum şi încheierea recurată, instanţa – Curtea de Apel Bacău – a reţinut următoarele :

Prin acţiunea introductivă, recurenta – reclamantă a solicitat restituirea la intimata – pârâtă, suma de 96.000 Euro, reprezentând valoarea actualizată a imobilului situat în Piatra Neamţ; din actele dosarului, ca situaţie de fapt, rezultă că îh baza contractului de închiriere nr. 1988/23 septembrie 1987, la data de 28 februarie 1991 între recurentă şi intimată s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu privire la imobilul mai sus menţionat, recurenta, îh calitate de cumpărătoare iar pârâta, în calitate de vânzătoare.

Iniţial, apartamentul a fost înstrăinat în 1980 pe numele tatălui recurentei -„B.C.” iar în urma decesului acestuia, au figurat ca titulară, mama recurentei, în contractul de închiriere figurând şi recurenta; ulterior la 26 noiembrie 2009, în urma înţelegerii cu mama sa şi anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, s-a schimbat titularul de contract de închiriere, pe numele recurentei.

Deoarece au apărut neînţelegeri între recurentă şi mama acesteia, recurenta a solicitat printr-o acţiune civilă separată, evacuarea mamei sale, în contradictoriu cu acesta şi intimata S.G „AC” S.A.

Prin cererea mai sus menţionată, „B. A.” (mama recurentei) a solicitat constatarea nulităţii contractului de vânzare – cumpărare pentru simulaţie prin interpunere de persoană.

Prin decizia civilă nr. 25/2007 – Tribunalul Neamţ ca instanţă de apel, se modifică hotărârea instanţei de fond (constatând nulitatea absolută a contractului de vânzare – cumpărare, menţinându-se sentinţa sub aspectul respingerii evacuării pârâtei „B. A”; hotărârea Tribunalului Neamţ a rămas irevocabilă prin decizia civilă 762/2007 a Curţii de Apel Bacău.

În prezenta cauză, recurenta – reclamantă solicită de la pârâta – intimată S.C „A C” S.A, aflată în procedura insolvenţei şi reprezentată în instanţă de administratorii judiciari – „M. R. L” S.P.RX IAŞI şi „G. C” S.P.&L, suma de 96.000 Euro, reprezentând valoarea actualizată a imobilului, cum arată în acţiunea introductivă, contravaloare apartament; judecătorul sindic prin încheierea pronunţată a făcut aplicarea art. 36 din Legea 85/2006 care prevede că la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitului sau a bunurilor sale.

Recurenta – reclamantă nu urmăreşte realizarea creanţei pentru a fi aplicabile art. 36 din Legea 85/2006, ci obţinerea unui titlu executoriu.

Etichete: