Top

Ordonanţă Preşedinţială

Ordonanţă preşedinţială – sentinţa civilă nr. 455/19.03.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe reclamantul HD a solicitat în contradictoriu cu pârâtele PM, BV şi Comisia Comunală de Fond Funciar VM, oprirea marcării şi transportarea materialului silvic, până la soluţionarea dosarului nr. 3323/206/2009 al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, pe cale de ordonanţă preşedinţială.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este în litigiu cu pârâţii, acesta făcând obiectul dosarului nr. 3323/206/2009 al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, iar pârâţii şi-au permis să taie arbori în vederea însuşirii lor.

Comisia Comunală VM a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, motivat de faptul că acesta nu poate revendica împotriva celorlalţi coindivizari pentru că nefiind unic proprietar nu are calitate procesuală activă, de asemenea acesta nedovedind existenţa unei posesii exclusive şi că este titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra terenului.

Pârâtele PM şi BV au invocat excepţia calităţii procesuale active a reclamantului, acesta nedovedind existenţa unei posesii exclusive şi că este titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra terenului.

La termenul din data de 5 martie 2010, după punerea în discuţia părţilor, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului.

Prin sentinţa civilă nr. 455/19.03.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins acţiunea, ca nefondată.

Potrivit art. 581 Cod proc. civilă: „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar putea păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

Aşadar, una din condiţiile specifice de admisibilitate a cererii întemeiată pe dispoziţiile legale susmenţionate, o constituie justificarea aparenţei dreptului, aparenţă care, în speţă, nu a fost justificată. Astfel, din analiza hotărârii Comisiei Judeţene nr.2192/28.10.2004, şi a procesului verbal de punere în posesie, rezultă că dreptul de proprietate asupra terenului cu vegetaţie forestieră a fost reconstituit pentru HM şi BV.

Faptul că reclamantul are calitatea de descendent al autorului HM, după care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului susmenţionat, nu-i conferă, automat, un drept de proprietate asupra terenului, în baza căreia să poată face act de dispoziţie.

O altă condiţie de admisibilitate a acţiunii întemeiată pe disp. art. 581 Cod proc.civilă, o constituie neprejudecarea fondului cauzei.

Ori, a stabili că reclamantul are vreun drept de dispoziţie asupra terenului cu vegetaţie forestieră din litigiu, ar echivala cu stabilirea dreptului de proprietate în favoarea acestuia.

Faţă de cele mai sus expuse, instanţa apreciază că demersul procesual iniţiat de către reclamant este greşit, acesta având la dispoziţie calea formulării unei acţiuni de drept comun, de partaj succesoral.

Etichete: