Top

Calitate procesuala pasiva în actiunile privind anularea actelor fiscale. – Obligatii fiscale stabilite în sarcina concesionarului

Conform art. 17 Cod procedura fiscala si art. 17 alin. 1 din H. G. nr. 1050/2004 subiectele raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ teritoriale, contribuabilii precum si alte persoane care dobândesc drepturi si obligatii în cadrul aceluiasi raport.

Potrivit art. 17 alin.4 din H.G.50/2004, unitatile administrativ teritoriale sunt reprezentante de autoritatile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal.Sentinta civila nr.93/CF din 21.12.2006.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.3995/CF din 1.09.2006, reclamanta SC P. SA Piatra Neamt a chemat în judecata pârâtul Consiliul Local – Directia Taxe si Impozite a Municipiului Piatra Neamt, pentru ca, prin hotarârea judecatoreasca ce se va da în cauza sa se anuleze Decizia nr.92/2006, Raportul de inspectie fiscala nr. 16740 D din 4.07.2006 si Decizia de impunere nr. 16740 D/2006.

In baza art. 15 din Legea nr.554/2004 si art. 185 alin.2 din Codul de procedura fiscala, reclamanta a solicitat suspendarea executorii actelor administrativ fiscale pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei.

In motivarea cererii reclamanta a învederat ca pârâta a efectuat o inspectie fiscala ce a avut ca obiectiv verificarea respectarii normelor legale în materie, respectiv daca s-au depus declaratii de impunere cu privire la bunurile imobile detinute de societate, ca urmare inspectiei s-a încheiat raportul de inspectie fiscala nr. 16740 D/4.07.2006 si Decizia de impunere, ca prin aceste acte s-a stabilit ca societatea datoreaza taxa lipsa folosinta, dobânzi si penalitati pentru perioada 2001-2006, ca împotriva acestor constatari societatea a formulat contestatie, respinsa prin Decizia nr.92/2006.

A aratat reclamanta ca societatea a achizitionat la 21.05.1997 mai multe constructii si teren aferent, ca ulterior s-a dovedit ca terenul cumparat era dat în folosinta gratuita cumparatorului R. conform Legii nr.109/1996 si 1/2005, ca în baza art.187 din Legea nr.105/1996 se impunea ca la data vânzari(1997) sa se stabileasca regimul juridic al terenului, printr-un contract încheiat cu proprietarul terenului, ca la respectiva data Primaria Piatra Neamt a comunicat ca nu este proprietarul terenului, ca în anul 2005, respectiv la 6.06.2005, s-a finalizat încheierea contractului de concesiune nr.9974/1 si contractul de închiriere nr.9974/2, ca în iulie 2005 au început lucrarile pentru întocmirea documentatiei cadastrale, iar în decembrie 2005 s-a adoptat HCL nr.313/2005 prin care s-a aprobat inventarul partial pentru terenurile proprietatea privata a

Municipiului Piatra Neamt si intabularea dreptului s-a realizat prin încheierea nr.l 1018 din 5.07.2006.

A mai aratat reclamanta ca este nelegala stabilirea unei obligatii fiscale pentru perioada în care terenul nu a fost proprietatea municipiului, ca se impune efectuarea unei expertize contabile, care sa stabileasca în mod corect cuantumul obligatiilor bugetare.

In dovedire, reclamanta a anexat la dosar somatia nr.6210/E/2006, titlul executor cu acelasi numar , Decizia nr.72/2006, contestatia administrativa, Raport de inspectie fiscala, Decizia de impunere nr.l6740 D/2006, adresa nr. 1856/9.04.2005, contractul de vânzare-cumparare nr.498/1997, adresele nr.64/2004, contractul de concesiune nr.9474/6.06.2005, procesul verbal de predare-primire amplasament, act aditional la contractul de concesiune, contractul de închiriere, raport de specialitate nr.4963/2005, extras de Carte Funciara, încheiere nr. 11018/2006, documentatie cadastrala.

Pârâta a formulat întâmpinare si a solicitat respingerea actiunii.

A motivat pârâta ca la solicitarea Camerei de Conturi Judeteana Neamt, în perioada 19.06 -3.07.2006 s-a efectuat o inspectie fiscala la societatea reclamanta, constatându-se faptul ca pe raza unitatii administrativ-teritoriale a municipiului Piatra Neamt reclamanta detine o suprafata de 2776, 97 mp teren, ca în baza contractului de vânzare-cumparare nr.498/1997 s-a transmis catre reclamanta dreptul de proprietate asupra halelor metalice în suprafata de 1256 mp, ca în baza documentatiilor cadastrale s-a constatat o diferenta de 224, 23 mp, suprafata ocupata de constructii ridicate de reclamanta fara autorizatie, ca pentru suprafata de 3632 mp reclamanta a încheiat cu Municipiul Piatra Neamt contractul de concesiune nr.9974/2005 si contractul de închiriere nr.9974/2005, ca pentru aceste suprafete de teren nu s-au depus declaratii fiscale de impunere în conformitate cu prevederile legale, ca întrucât în perioada 21.05.1997-6.06.2005 societatea a ocupat suprafata de teren fara forme legale, s-a calculat si stabilit taxa lipsa folosinta teren conform Hotarârii Consiliului Local, cu majorari si penalitati de întârziere.

A mai aratat pârâta ca în baza raportului de inspectie fiscala nr.l6740 D/2006 a fost emisa decizia de impunere nr.l6740D/2006, ca în baza art.23 Cod procedura fiscala, dreptul de creanta si obligatia fiscala creativa se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaza, ca prin împlinirea termenului de plata scadent, actele fiscale au devenit titluri executorii.

Pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii actelor fiscale, pârâta a solicitat obligatia reclamantei la depunerea garantiei potrivit art.185 Cod procedura fiscala.

La data de 29.09.2006, reclamanta a modificat cererea si a solicitat introducerea în cauza, în calitate de pârât si a Municipiului Piatra Neamt- prin primar, si constatarea ca cererea de suspendare a executare a ramas fara obiect, creanta fiind încasata silit. In temeiul art.l 12 alin.Uit.h Cod procedura fiscala, reclamanta a solicitat întoarcerea executarii silite, în sensul restituirii sumelor

Cu privire la calitatea procesuala a Municipiului Piatra Neamt, reclamanta a aratat ca pârâtul, ca unitate administrativ teritoriala are calitate de subiect juridic de drept fiscal, în baza art.19 alin.Îsi 2 din Legea nr.215/2001 si art.17 alin .1 si 4 din Codul de procedura fiscala.

La data de 12.10.2006, pârâtul Consiliul Local Piatra Neamt – Directia Taxe si Impozite a formulat precizari la cererea modificata, si a invocat lipsa calitatii procesuale pasive pârâtului Municipiului Piatra Neamt. A aratat ca Directia Taxe si impozite a Municipiului Piatra Neamt a fost înfiintata prin hotarârea Consiliului Local, ca este o institutie de interes public, cu atributii stabilite de art.96 alin.2 din Codul de procedura fiscala. Aceasta exceptie a fost invocata si de pârâtul Municipiul Piatra Neamt.

Pârâtul a invocat si exceptia de necompetenta materiala cu privire la capatul de cerere privind întoarcerea executarii. A aratat pârâta ca creanta fiscala a fost încasata integral, prin executare silita la poprire, ca în aceste conditii, instanta de executare este instanta de drept comun, respectiv Judecatoria Piatra Neamt.

In cauza, s-a dispus si efectuat o expertiza contabila, expertul raspunzând la obiectivele stabilite de instanta si de parti.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Municipiului Piatra Neamt, este întemeiata.

Conform art. 17 Cod procedura fiscala si art. 17 alin. 1 din H.G. nr. 1050/2004 subiectele raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ teritoriale, contribuabilii precum si alte persoane care dobândesc drepturi si obligatii în cadrul aceluiasi raport.

Potrivit art.17 alin.4 din H.G.50/2004, unitatile administrativ teritoriale sunt reprezentante de autoritatile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective.

Or, Directiei Taxe si Impozite din cadrul Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt a fost împuternicita sa reprezinte Consiliul Local în litigiile de natura fiscala.

Pe de alta parte, calitatea procesuala pasiva este atribuita persoanei despre care se pretinde ca este obligata în raportul juridic dedus judecatii si cum în cauza raportul juridic s-a nascut urmare actelor fiscale emise de Directia Taxe si Impozite a Municipiului Piatra Neamt din cadrul Consiliului local Piatra Neamt, instanta constata ca aceasta institutie are calitate procesuala si nu Municipiul Piatra Neamt, considerente pentru care se va admite exceptia invocata.

In ceea ce priveste exceptia de necompetenta materiala instanta constata ca nu este întemeiata, capatul de cerere formulat de reclamanta privind obligarea pârâtei la restituirea sumelor încasate în baza actelor fiscale contestate, respectiv întoarcerea executarii, este un capat accesoriu cererii principale privind anularea actelor fiscale, astfel încât în cauza opereaza o prorogare de competenta în baza art.17 din Codul de procedura civila. De altfel, acest capat de cerere a fost

formulat r\f* rpH amanta în rprprpn fmrtHifîrnta^ rnmnieîfltfl urmarii renuntarii la

capatul de cerere privind suspendarea executarii actelor fiscale si urmare executarii si încasarii creantei de catre pârâta.

împrejurarea ca, în afara de anularea actelor fiscale se cere si întoarcerea executarii facuta în baza acestora, nu este de natura sa schimbe competenta stabilita de lege în favoarea instantei de contencios administrativ, art.404 ind.2 Cod procedura civila stabilind în sarcina instantei care dispune cu privire la titlul executor si competenta de a dispune cu privire la restabilirea situatiei anterioare.

Pe fondul cauzei, instanta constata urmatoarele:

La data de 4.07.2006, pârâta a emis decizia de impunere nr. 16740 D prin care a stabilit în sarcina reclamantei obligatii fiscale, cu titlu de impozit teren pentru anii 2005-2006, taxa lipsa folosinta pentru anii 2001-2006, dobânzi si penalitati în suma totala de 362.834 RON.

La aceeasi data s-a întocmit si Raportul de inspectie fiscala în care s-a constatat neîndeplinirea obligatiei de plata a sumelor datorate cu titlu de taxa lipsa folosinta si impozit pentru terenul situat în Piatra Neamt, str.H. nr.2, judetul Neamt.

Instanta constata ca aceste acte fiscale sunt nelegale. Astfel, pâna la intrarea în vigoare a dispozitiilor Legii nr.494/2004 privind aprobarea OG nr.83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 impozitul pe teren se achita numai de proprietarul terenului. In consecinta, pâna la aceasta data, în sarcina reclamantei nu poate fî stabilita nici un fel de obligatie fiscala, cu titlu de impozit sau lipsa folosinta, terenul nefîind detinut în proprietate.

Dupa intrarea în vigoare a Legii nr.494/2004, prin modificarea art.256 alin.3 din Codul Fiscal, impozitul pe teren se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau folosinta pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului sau unitatilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinta.

Or, în conditiile în care reclamanta a încheiat cu Municipiul Piatra Neamt la data de 6.06.2005 un contract de concesiune (9974/1) si un contract de închiriere(9974/2), pentru suprafata totala de 2632 mp teren situat în Piatra Neamt, str.H. nr.2, judetul Neamt, instanta constata ca de la aceasta data s-a nascut si obligatia fiscala de a achita impozitul pe teren conform art.256 alin.3 din Codul fiscal.

Cum, în lipsa unor reglementari legale, pârâtul a stabilit în sarcina reclamantei prin actele fiscale contestate, obligatii fiscale nelegale, instanta constata ca actiunea este întemeiata.

Mai mult, în mod nelegal, pârâta a stabilit pentru anul 2005 si 2006 doua categorii de taxe, respectiv impozit pe teren si taxa lipsa folosinta teren, potrivit art.256 alin.3 Cod fiscal, titularul dreptului de concesiune si închiriere fiind obligat numai la plata impozitului.

Fata de cele retinute, instanta va admite actiunea si va dispune anularea deciziei nr.92/2006 si admiterea contestatiei reclamantei.

In consecinta se vor anula actele contestate, respectiv Raportul de inspectie fiscala si Decizia de impunere nr. 16740 D/2006.

Cum din raportul de expertiza contabila rezulta ca, de la data încheierii contractelor, obligatia fiscala a reclamantei cu titlu de impozit, dobânzi si penalitati este 1012 RON si cum dispozitiile cuprinse în titlul IX din Codul de procedura fiscala, impune emiterea unui nou act administrativ fiscal pentru sumele legal datorate si care sa aiba în vedere considerentele retinute în hotarâre, instanta va da eficienta acestor dispozitii si va dispune anularea deciziei contestata si emiterea unui nou act pentru sumele legal datorate de reclamanta.

întrucât în cursul judecarii cauzei, respectiv la data de 11.09.2006, pârâtul a executat silit reclamanta si a încasat suma de 365.351. RON urmare anularii actelor care au stat la baza executarii instanta va admite si capatul de cerere privind întoarcerea executarii si în temeiul arr.l 12 din O.G.nr.92/2003 si art.404 ind.2 Cod procedura civila, va obliga pârâta sa restituie reclamantei suma încasata în baza actelor nelegale, cu exceptia sumei de 1012 RON datorata de reclamanta.

Tags: