Top

Încadrarea greşită a infracţiunii prin actul de sesizare în dispoziţiile art. 323 Cod penal. trimiterea cauzei la parchetul competent pentru refacerea urmăririi penale. competenţa D.I.I.C.O.T.

SENTINŢA PENALĂ NR.187/P/ din 28.10.2009

Prin rechizitoriu Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor de: înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art.215 alin.1,3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, evaziune fiscală, prev. de art.4 din Legea nr.241/2005 şi art.9 alin.1 lit.b şi f din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal, folosirea, cu rea-credinţă, a creditului de care se bucură societatea, prev. de art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.41, alin.2 Cod penal, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni – prev. de art.323 alin.1,2 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal; complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal raportat la art.215 alin.1,3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni – prev. de art.323 alin.1,2 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal; complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal raportat la art.215 alin.1,3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni – prev. de art.323 alin.1,2 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal; înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art.215 alin.1,3 şi 5 Cod penal , cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi f din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

S-a reţinut în rechizitoriu că fapta inculpatului, care, în calitate de administrator al SC….. SRL Roman, în timp şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a indus în eroare părţile vătămate SC …… SRL Starchiojd, judeţul Prahova şi SC …….. SRL Bărcăneşti, judeţul Prahova prin emiterea de bilete la ordin asupra unor instituţii de credit, ştiind că pentru valorificarea lor nu există provizia sau acoperirea necesară şi prin aceasta s-a pricinuit părţilor vătămate enunţate mai sus un prejudiciu total de 1.243.177,77 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată – prev. şi ped. de art.215 alin.1,3,5 din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal;

Faptele aceluiaşi inculpat, de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale faţă de stat prin:

– refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele în scopul împiedicării verificărilor fiscale;

– omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate;

– declararea fictivă a sediului în care a funcţionat societatea administrată de către inculpat, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală prev. şi pred. De art.4 şi sart.9 alin.1 lit.b, f din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 din Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal.

Fapta inculpatului, în calitate de administrator al SC…….. SRL Roman, de a folosi cu rea credinţă, bunurile şi creditul de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplicarea disp. art.41 alin.2 Cod penal.

Fapta inculpatului de a se asocia cu inculpaţii, în scopul comiterii de infracţiuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni – prev. şi ped. de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal.

Fapta inculpatului de a-l ajuta, cu intenţie, în timp şi în baza unei rezoluţii infracţionale unice, pe inculpatul, în calitate de administrator al SC ……. SRL Roman, de a se aproviziona cu produse din carne de la SC…… COM SRL Starchiojd şi SC ………… SRL Bărcăneşti, pentru plata cărora a emis bilete la ordin asupra unor instituţii de credit, cunoscând că pentru valorificarea lor nu există provizia necesară efectuării plăţilor, prin aceasta producând părţilor vătămate un prejudiciu total 1.243.177,77 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 raportat la art.215 alin.1,3, şi 5 Cod penal, cu aplicarea disp. art.41 alin.2 Cod penal.

Fapta inculpatului de a se asocia cu inculpaţii, în scopul comiterii de infracţiuni întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni – prev. şi ped. de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal.

Fapta inculpatului de a-l ajuta, cu intenţie, în timp şi în baza unei rezoluţii infracţionale unice, pe inculpatul, în calitate de administrator al SC……. SRL Roman, de a se aproviziona cu produse din carne de la SC …….. SRL Starchiojd şi SC ……… SRL Bărcăneşti şi de a întocmi bilete la ordin (pentru plata acestor produse) asupra unor instituţii de credit, cunoscând că pentru valorificarea lor nu există provizia necesară, prin aceasta producând părţilor un prejudiciu total de 1.243.177,77 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 raportat la art.215 alin.1,3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea disp. art.41 alin.2 Cod penal.

Fapta inculpatului de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii de infracţiuni, atragerea celorlalţi coinculpaţi în vederea realizării unui scop infracţional comun – înşelarea celor două societăţi prahovene – întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni – prev. şi ped. de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal.

Faptele persoanei juridice SC…… SRL Roman, faţă de care, în temeiul disp. art.191 Cod penal, s-a dispus începerea urmăririi penale, în numele şi prin intermediul căreia inculpatul Daria Constantin, în calitate de administrator a desfăşurat activităţile din sfera ilicitului penal sus menţionate, în vederea realizării obiectului de activitate şi interesului său, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală – prev. şi ped. de art.215 alin.1,3,5 Cod penal , art.9 lit. b,f din Legea nr.241/2005, cu aplicarea disp. art.41 alin.2 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

Analizând actele dosarului de urmărire penală, Tribunalul constată că urmărirea penală a fost efectuată cu nesocotirea dispoziţiilor referitoare la competenţa după materie.

Inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. de art. 215 alin.1,3 şi 5 Cod penal, în diferite forme şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal, fără a se face referire, în cazul ultimei infracţiuni, la art.8 din Legea nr.39/2003.

Potrivit dispoziţiilor art.2 lit. b pct. 5 din Legea nr.39/2003, sunt considerate infracţiuni grave, infracţiunile contra patrimoniului, care au produs consecinţe deosebit de grave, în cazul de faţă înşelăciunea prev. de art.215 alin.1,3 şi 5 Cod penal.

Inculpaţii au fost trimişi în judecată şi pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal, în cazul de faţă pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art.215 alin.1,3 şi 5 Cod penal.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr.39/2003, iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este, potrivit legii, un grup infracţional organizat, se pedepseşte, după caz, potrivit art.167 sau art.323 din Codul penal.

Cum infracţiunea pentru care s-au asociat inculpaţii, înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave prev. de art.215 alin.1,3 şi 5 Cod penal, este enumerată în art.2 lit. b din Legea nr.39/2003, iar asocierea în vederea săvârşirii acestei infracţiuni se pedepseşte de art.8 din Legea nr.39/2003, prin trimitere la art.323 Cod penal, instanţa constată că în mod greşit nu s-a făcut referire la art.8 din Legea nr.39/2003.

În conformitate cu dispoziţiile art.12 alin.1 lit. a din Legea nr.508/2004 cu modificările şi completările ulterioare, sunt de competenţa D.I.I.C.O.T., indiferent de calitatea persoanei, cu excepţia celor date în competenţa D.N.A., infracţiunile prev. în art.7 şi 8 din Legea nr.39/2003, cu excepţia cazurilor în care infracţiunea gravă este cea prevăzută de art.215 alin.1,2,3 şi 5 din Codul penal, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Din interpretarea acestor dispoziţii, rezultă că, în cazul în care infracţiunea pentru care s-a constituit grupul, indiferent dacă este sau nu grup infracţional organizat în sensul legii, este infracţiunea de înşelăciune prev. de art.215 alin.1,2,3 şi 5 Cod penal, competenţa de urmărire penală aparţine procurorilor D.I.I.C.O.T. când valoarea pagubei este până la 1.000.000 euro şi procurorilor D.N.A. când valoarea pagubei este peste 1.000.000 euro.

Faţă de cele ce preced, Tribunalul constată că urmărirea penală a fost efectuată cu nerespectarea regulilor privind competenţa după materie, astfel că, în baza art.332 alin.2 Cod procedură penală, va trimite cauza la D.I.I.C.O.T.- Biroul teritorial Neamţ, pentru refacerea urmăririi penale.

Etichete: