Top

Mentinere poprire. Art. 150 din Codul de procedura fiscala

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: EXECUTARE SILITA

Dosar nr. 22600/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 9966/12 Octombrie 2009

TITLU: Mentinere poprire. Art. 150 din Codul de procedura fiscala

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr.22600/245/2009
creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi – Administratia
Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, a solicitat in contradictoriu cu tertul
poprit I.S.J. Iasi si debitoarea S.C. C N C S.A. Iasi, ca prin hotarârea ce se va
pronunta sa se mentina poprirea înfiintata de catre creditoare împotriva tertului
poprit I.S.J. Iasi, prin adresa nr. x/x.x.2009 .
In motivare creditoarea arata faptul ca, debitoarea S.C. C N C S.A. Iasi are
obligatii fiscale neachitate la bugetul general consolidat al statului, astfel ca,
împotriva acesteia a fost declansata procedura executarii silite, motiv pentru care a
fost înfiintata poprirea împotriva tertului poprit I.S.J. Iasi datorita faptului ca aceasta
din urma datora debitoarei suma de 352.125 lei ca beneficiar al unor servicii prestate
de catre debitoare .
Sustine creditoarea ca, în mod nejustificat tertul poprit a refuzat
indisponibilizarea si consemnarea sumelor si nici nu a comunicat ca nu ar datora
vreo suma de bani debitoarei, desi adresa de înfiintare a popririi i-a fost comunicata
la data de x/x.x.2009 cu adresa nr. x din aceeasi data, asa încât se impune
pronuntarea unei hotarâri care sa constituie titlu executoriu împotriva tertului poprit,
conform dispozitiilor art. 150 alin 3 din Codul de procedura fiscala .
În drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitii art. 150 alin 3 din Codul de
procedura fiscala .
Tertul poprit si debitorul, legal citati, nu au formulat întâmpinare, nu s-au
prezentat în instanta si nu au administrat probe în aparare .
Instanta analizând actele si lucrarile dosarului retine urmatoarele:
Debitoarea S.C. C N C S.A. Iasi are obligatii fiscale neachitate la bugetul
general consolidat al statului în valoare de 2590858 lei, astfel ca, împotriva acesteia a
fost declansata procedura executarii silite, fiind emisa adresa de înfiintare a popririi
nr x/x.x.2009 .
Conform fisei contabile ( fila 8 verso), Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
datoreaza debitoarei suma de 352.125 lei, astfel ca, prin adresa de comunicare nr.
_______ , s-a dispus înfiintarea popririi asupra conturilor acesteia, însa tertul poprit a
refuzat indisponibilizarea si consemnarea sumelor si nici nu a comunicat ca nu ar
datora vreo suma de bani debitoarei, desi a primit adresa de înfiintare a popririi .
În drept, potrivit art. 150 alin 3 din Codul de procedura fiscala : „Executarea
silita a tertului poprit: (1) Daca tertul poprit înstiinteaza organul de executare ca nu
datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, precum si în cazul în care se invoca alte
neregularitati privind înfiintarea popririi, instanta judecatoreasca în a carei raza teritoriala se
afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei parti
interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.”
Totodata, în conformitate cu prevederile alin. 3 al aceluiasi articol, ,, 3) Pe baza
hotarârii de mentinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate
începe executarea silita a tertului poprit, în conditiile prezentului cod.” .
Aplicând aceste dispozitii legale la situatia de fapt retinuta în cauza instanta
apreciaza ca în cauza sunt îndeplinite conditiile legale pentru a dispune mentinerea
popririi asupra contului tertului poprit .
În primul rând instanta constata ca exista titluri executorii prin care se constata
datoria debitoarei, titluri ce stau la baza dosarului de executare nr. C-xx al
creditoarei.
În al doilea rând, din actele si lucrarile dosarului rezulta cu certitudine, pe de o
parte, ca Inspectoratul Scolar Judetean Iasi datoreaza debitoarei suma de 352.125 lei,
conform fisei contabile ( fila 8 verso), iar pe de alta parte ca aceasta nu a comunicat ca
nu ar datora vreo suma de bani debitoarei, desi a primit adresa de înfiintare a
popririi .
Mai mult decât atât, tertul poprit nu si-a îndeplinit obligatia de a consemna la
dispozitia creditoarei sumele de bani ce le datora debitoarei, atitudine mentinuta si
pe parcursul judecarii prezentei cauze si din care reiese din pozitia procesuala a
tertului poprit, care nu a înteles sa se apere si sa comunice nici instantei relatiile
solicitate .
Având în vedere ca considerentele retinute mai sus si dispozitiile reglementate
de art. 150 Cod procedura fiscala, instanta apreciaza ca cererea creditoarei este
întemeiata si în consecinta urmeaza sa o admita si sa mentina poprirea înfiintata prin
adresa nr x/x.x.2009 în dosarul de executare nr. C-xx al creditoarei Directia Generala
a Finantelor Publice a Judetului Iasi – Administratia Finantelor Publice pentru
Contribuabilii Mijlocii , asupra veniturilor datorate debitoarei S.C. C N C S.A. Iasi
de catre tertul poprit I.S.J. Iasi .

Etichete: