Top

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3393/270/2010 contestatie la executare

Înreg. 19.05.2010

SENTINTA CIVILA NR.3008

Sedinta publica din data de 27.10.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN

PRESEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA LUNGU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile pentru contestatie la executare formulata de contestatoarea ……., împotriva intimatei ……… SRL Onesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica avocat ….. , intimata reprezentata de avocat ……

Procedura de citare legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care , aparatorii partilor solicita a se lua act ca nu sunt cereri noi de formulat si solicita a se acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Instanta constata cauza în stare de judecata , nefiind cereri noi de formulat si acorda cuvântul în fond partilor .

Avocat …… , având cuvântul solicita a se admite opozitia la executare , anularea filei CEC – ce formeaza titlul executoriu în cauza , suspendarea executarii . Contractul de vânzare – cumparare aflat la fila 33 dosar , a dus la emiterea filei CEC , care a ajuns din eroare în posesia intimatei , instrumentele de plata nu au fost achitate conform contractului , fila CEC nu a fost eliberata în baza contractului , ca urmare cererea de suspendare este ramasa fara obiect. Depune la dosar note scrise .

Avocat ….. , solicita respingerea opozitiei la executare , în prezenta cauza exista o creanta , un contract încheiat între cele doua parti si 4 file CEC din eroare au ajuns la contestatoare . Solicita respingerea si a cererii de suspendare .

I N S T A N T A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata ;

Constata ca prin cererea înregistrata în data de 19.05.2010 sub nr. 3393/270/2010 , contestatoarea ….. cu sediul în …… în contradictoriu cu intimata ….. cu sediul în …….. , a formulat opozitie la executare silita dispusa în dosarul nr. 100/E/2010 al Biroului Executor Judecatoresc Tabarcea Alexandru , cu sediul în municipiul ….. , solicitând anularea executarii silite însasi ,precum si a masurii popririi înfiintate , anularea titlului executoriu , fila CEC cu seria BUCU1BH nr.0000815 precum si a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din dosarul de executare silita nr. 100/ E / 2010 al Biroului Executorului Judecatoresc Tabarcea Alexandru precum si suspendarea executarii silite pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a prezentei opozitiei la executare , cu cheltuieli de judecata .

Taxa judiciara de timbru a fost achitata de catre contestatoare în cuantumul legal si s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

In motivarea opozitiei la executare , contestatoarea invedereaza instantei ca titlul executoriu în cauza , respectiv Fila CEC este nula întrucât nu exista obligatia de plata în sarcina contestatoarei catre intimata si din eroare fila CEC a ajuns în posesia intimatei.

Fila CEC nu cuprinde în cauza toate elementele de forma necesara , respectiv stampila contestatoarei, element fara de care fila CEC în cauza nu produce efecte juridice si nici opozabile .

Executarea silita cât si materia popririi sunt nule de drept întrucât nu s-a emis si comunicat somatia începatoare de executare silita , desi executorul judecatoresc nu a încheiat procesul verbal aferent masurii popririi.

Mai arata ca executarea silita este prematur încuviintata întrucât nu i s-a încuviintat încheierea de investire cu formula executorie a filei CEC , încheiere care poate fi atacata cu recurs si nu exista încheierea de încuviintare a executarii silite a procesului verbal.

Intimata ….. a formulat întâmpinare fata de opozitia la executare silita promovata de ….. solicitând respingerea acesteia cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata si a onorariului de avocat , motivat de faptul ca fila CEC cu seria BUCU1BH nr. 0000815 emisa în data de 22.02.2010 a fost emisa în baza contractului de vânzare – cumparare din data de 19.11.2008; emitându-se factura nr. 0000368 în data de 19.11.2008 , factura pe care partile au hotarât sa o achite în rate .

Mai arata intimata ca între parti a existat un raport juridic obligational în baza caruia au fost emise filele CEC , o parte din sumele datorate au fost încasate de creditoare , respectiv platite de catre debitoare , în alte cuvinte contestatoarea – debitoare nu a contestat existenta contractului de vânzare si nici facturile facute în baza contractului.

In ceea ce priveste nulitatea actelor de executare , intimata arata ca acest motiv este neîntemeiat . Forma de executare silita a debitoarei în cauza este poprirea conturilor sale la institutiile bancare , iar potrivit art. 454 alin.1 Cod procedura civila , poprirea se înfiinteaza fara somatie , prin adresa însotita de o copie autentificata de pe titlul executoriu comunicata celei de a treia persoana ( tert popritor ) înstiintându-se totodata si debitorul despre masura luata .

Mai arata ca executorul judecatoresc nu avea obligatia de a comunica somatia prevazuta de art.387 Cod procedura civila si nici titlul executoriu aferent ci doar o instituire de înfiintarea popririi . Din dosarul de executare silita rezulta ca debitoarea a fost încunostintata de înfiintarea popririi.

In sustinerea opozitiei la executare atât creditoarea cât si debitoarea au solicitat B.E.J. Tabarcea Alexandru atasarea dosarului de executare nr. 100/E/2010.

Din actele si lucrarile dosarului , instanta de executare retine urmatoarele :

Intimata S….. cu sediul în …….. Bacau , se adreseaza BEJ – Tabarcea Alexandru , în data de 08.04.2010 cu cerere de executare silita în scopul aducerii la îndeplinire a titlului executoriu , fila CEC seria BUCU1BH nr. 0000815 în suma de 41.357 lei , împotriva debitoarei S.C. ……

In copie certificata s-a depus fila CEC BUCU1BH nr. 0000815 investita cu formula executorie.

Biroul Executorului Judecatoresc Tabarcea Alexandru a solicitat instantei de executare încuviintarea executarii silite a titlului executoriu reprezentat de Fila CEC seria BUCU1BH nr. 0000815 emisa de S.C. …… în suma de 41357 lei.

In cererea de executare s-au anexat titlul executoriu a carei executare s-a solicitat precum si taxa judiciara , timbru judiciar .

Instanta de executare silita prin încheierea din 15.04.2010 data în camera de consiliu s-a admis cererea formulata de BEJ Tabarcea Alexandru si în baza art.373/1 alin.2 din Cod procedura civila si Deciziei nr. 458/31.03.2009 a Curtii Constitutionale s-a încuviintat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de fila CEC seria BUCU1BH nr. 0000815 , la cererea creditorului urmaritor S.C. ……” SRL împotriva debitoarei …… Onesti.

In dosarul de executare exista procesul verbal de stabilire a onorariului si a cheltuielilor de executare silita a filei CEC care constituie titlul executoriu ; conform art. 371 alin4 din Cod procedura civila în suma de 5448,74 lei , La dosarul de executare se mai afla si procesul verbal de constatare debit întocmit în data de 06.05.2010 si adresele de înfiintare a popririi.

Instanta fata de înscrisurile existente în dosarul de executare silita nr. 100/E/2010 , constata ca executarea silita prin poprire a fost îndeplinita respectând dispozitiile art.452 – 461 din Cod procedura civila precum si a celorlalte dispozitii cu privire la procedura de executare silita ( art.371/1 Cod civil .

Instanta mai constata ca somatia a fost primita de catre debitoare în data de 11.05.2010 iar opozitia la executare a fost introdusa în data de 19.05.2010 , situatie în care potrivit art.54 din Legea 59/1934( actualizata) asupra CEC-ului este peste termenul de 5 zile.

Cu privire la titlul executoriu , instanta retine ca aceasta a respectat cerintele legilor în vigoare.

Având în vedere cele aratate mai sus , în baza textelor de lege invocate mai sus , va fi respinsa opozitia la executare silita si va fi respins capatul de cerere privind suspendarea executarii silite pâna la solutionarea irevocabila a prezentei hotarâri .

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R A S T E :

Respinge opozitia la executare silita , introdusa de contestatoarea … cu sediul în ….. , împotriva intimatei …. cu sediul în ……

Respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite pâna la ramânerea irevocabila a prezentei .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 27.10.2010.

Etichete: