Top

Acţiune pentru predarea documentelor şi ştampilei societăţii comerciale . Competenţa materială de soluţionare

Solicitarea de predare a documentelor si stampilei unei societati comerciale este neevaluabila în bani si de competenta jurisdictiei comerciale a Tribunalului

Prin sentinta civila nr. 1444 din 17 iulie 2007 Judecatoria Roman si-a declinat în favoarea Sectiei Comerciale si de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt competenta materiala de solutionare a actiunii formulate de reclamanta S.C. Agromec Horia S.R.L. , reprezentata legal prin administrator P.Gh. , împotriva pârâtei S.M. , prin care s-a solicitat obligarea acesteia din urma la restituirea catre administratorul societatii reclamante a tuturor înscrisurilor si stampilei ce apartin societatii si pe care le detine fara drept, respectiv: dosar societate continând actul constitutiv, certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului, hotarârea judecatorului delegat la O.R.C., proiectul de divizare, extras din proiectul de divizare, proces-verbal de predare-primire activ si pasiv, protocol de predare, inventarul bunurilor societatii; Registrul asociatilor; dosar contracte de închiriere; certificat de atestare a dreptului de proprietate cu doua anexe; harta societatii conform H.G. nr. 834/1991; documentatie cadastrala în original si fotocopii; dosar contracte depozite bancare; stampila societatii. De asemenea, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata de daune cominatorii în suma de câte 100 RON pentru fiecare zi de întârziere din momentul ramânerii definitive a hotarârii si pâna la predarea documentelor.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut ca pârâta este succesoarea legala, ca sotie supravietuitoare, a defunctului S.I. , decedat la 7 septembrie 2005, care la data decesului avea calitatea de administrator al societatii reclamante. Defunctul a detinut si calitatea de actionar, având un numar de 578 de parti sociale, adica 40,42% din capitalul social al societatii, împrejurare necontestata de reclamanta. Urmare decesului fostului administrator al societatii reclamante, mare parte din documentele societatii (registre, documentatii cadastrale, procese-verbale de inventar etc.) si stampila au ramas în posesia sotiei acestuia, care, ca efect al devolutiunii succesorale legale, a dobândit calitatea de actionar.

În esenta, litigiul se desfasoara între o societate comerciala cu raspundere limitata si unul din actionarii sai, vizând solicitarea de punere la dispozitia persoanei împuternicite cu administrarea societatii dupa decesul fostului administrator a documentelor si stampilei societatii. Este evident ca cererea este intim legata de modalitatea de administrare si functionare a societatii, având, prin natura sa, un caracter comercial. Chiar daca faptele deduse judecatii nu se încadreaza în mod strict în vreuna din faptele de comert enumerate de art. 3 Cod comercial, caracterul comercial al litigiului rezulta din aplicarea dispozitiilor art. 4 Cod comercial, potrivit carora actele comerciantului reprezinta fapte de comert în masura în care nu sunt acte civile. Solicitarea de predare a documentelor societatii facuta de societate împotriva unui actionar al acesteia nu poate reprezenta un act supus legii civile, ci doar celei comerciale.

În consecinta , vazând si dispozitiile art. 56 Cod comercial instanta a apreciat ca, în speta, competenta materiala de solutionare a cauzei revine instantei comerciale. Întrucât cererea principala, având ca obiect predarea documentelor societatii, nu este evaluabila în bani, ea atrage competenta materiala a Tribunalului, ca instanta de drept comun cu plenitudine de jurisdictie în materie, conform art. 2 pct. 1 Cod proc. civila. Capatul de cerere privind plata daunelor cominatorii pentru fiecare zi de întârziere este accesoriu solicitarii principale, iar potrivit principiului accesorium sequitur principale acesta urmeaza a fi solutionat tot de Tribunal.

Pentru aceste considerente, facând aplicarea dispozitiilor art. 158 Cod proc. civila , instanta si-a declinat competenta materiala de solutionare a cauzei în favoarea Sectiei Comerciale si de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt .

Tags: