Top

Procura de administrare a unei societati comerciale

PROCURA

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetatean …………………………………., nascut la data de ……………………………., in localitatea …………………………………, de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………., de sex ……………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………., seria ………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de …………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………….., sa ma reprezinte in fata oricaror persoane fizice si juridice, precum si in fata autoritatilor administratiei publice si judecatoresti, in vederea sustinerii si apararii drepturilor si intereselor mele ce ar deriva din calitatea mea de asociat/actionar al Societatii Comerciale …………………………. S.R.L./S.A. cu sediul social in ……………………….., str. …………………………. nr. ………, bloc ………, scara ……….., etaj ………, apartament …….., sector/judet ……………………………….., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………………… sub nr. ……………………., avand codul fiscal nr. ………………………… .

In acest scop, mandatarul meu va putea hotari actiuni conforme cu actele constitutive ale societatii, avand putere de decizie, va incheia orice act, cu persoane fizice sau juridice din Romania si din strainatate, va stabili clauzele, in conditiile cele mai avantajoase pentru societate, va urmari executarea tuturor contractelor incheiate in societate, adica va avea toate puterile prevazute de lege si de actele constitutive ca fiind in sarcina mea.

Mandatarul meu este imputernicit, de asemenea, sa semneze actele aditionale de modificare a actelor constitutive ale societatii, va putea inchiria spatii comerciale si concesiona terenuri, va putea cumpara imobile pe numele societatii. In acest scop, va negocia clauzele contractelor, va stabili cuantumul chiriei, pretul concesiunii sau – dupa caz – pretul de cumparare a imobilelor, va semna contractele in forma autentica si va indeplini toate formalitatile de inscriere in evidentele fiscale si in registrele de publicitate imobiliara. *)

In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, ca asociat/actionar al Societatii Comerciale ……………………………. S.R.L./S.A. oriunde va fi necesar, in limitele prevazute de prezentul mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la revocarea expresa a mandatarului.

Redactata si editata/dactilografiata in ……… exemplare, la ……………., astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partilor …………….. exemplare.

MANDANT

_______________

*) Acest alineat se adapteaza in raport de situatie.