Top

PERFECTARE VANZARE – CUMPARARE ACTIUNE IN CONSTATARE

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoria Bicaz sub nr. 110/188/2008 reclamantii I.V. si I.D. au solicitat, în contradictoriu cu pârâtii I.I. si I.F. pronuntarea unei hotarâri judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare pentru suprafata de 1052 mp teren situat în comuna Hangu, judet Neamt si nuda proprietate asupra constructiilor edificate pe acesta si, pe cale oblica, sa se constate în contradictoriu cu pârâta Comuna Hangu ca pârâtii au dobândit prin efectul prescriptiei achizitive de 30 de ani dreptul de proprietate asupra acestui teren si prin accesiune dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe acesta.

În motivare a aratat, în esenta, ca la data de 20.12.2007 au încheiat cu pârâtii un act sub semnatura privata prin care acestia se obligau sa le transmita proprietatea asupra imobilelor în litigiu pentru pretul de 7000 lei, integral achitat la acea data, si, desi i-au chemat în repetate rânduri la notariat pentru autentificarea actelor acestia au refuzat. În ceea ce priveste locuinta în suprafata de 110 mp s-a înstrainat doar nuda proprietate.

Analizând materialul probator administrat în cauza instanta retine ca la data de 20.12.2007 între parti a intervenit o conventie consemnata într-un înscris sub semnatura privata prin care pârâtii si-au asumat obligatia de a vinde reclamantilor suprafata de 1052 mp din care 466 mp curti constructii si 586 mp arabil situat în comuna Hangu sat Hangu si proprietatea deplina asupra unui grajd în suprafata de 41 mp, a unei magazii în suprafata de 46 mp si a unei magazii în suprafata de 15 mp, situate pe terenul indicat.

La data încheierii conventiei cumparatorii au achitat vânzatorilor suma de 7.000 lei convenita cu titlu de pret, împrejurare stipulata prin clauza contractuala si recunoscuta de catre pârâti în interogatoriul luat de instanta, iar cumparatorii au intrat în posesia imobilului.

În conformitate cu dispozitiile art. 2 alin.1 din Titlul X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, „ terenurile cu sau fara constructii, situate în intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau întinderea lor, pot fi înstrainate si dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Interpretând vointa interna a partilor, instanta califica conventia intervenita între parti la data de 20.12.2007 ca fiind o promisiune bilaterala de vânzare-cumparare, ce naste în sarcina lor o obligatie de a face, respectiv de a încheia în viitor contractul în forma autentica.

Potrivit dispozitiilor art. 5 alin. 2 din titlul X din Legea nr. 247/2005, în cazul în care una din parti nu îsi respecta obligatia asumata, instanta de judecata are posibilitatea de a pronunta o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare.

Instanta apreiaza ca pentru admisibilitatea unei astfel de actiuni trebuie sa fie îndeplinite în mod cumulativ urmatoarele conditii: existenta unui antecontract de vânzare-cumparare valabil încheiat, refuzul unei parti de a se prezenta în fata notarului public pentru autentificarea actului juridic, îndeplinirea de catre promitentul-cumparator a obligatiei de a plati pretul convenit de parti prin antecontract, existenta dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu în patrimoniul privat al promitentilor vânzatori.

Având în vedere ca pârâtii nu detin un titlu de proprietate asupra imobilelor înstrainate, reclamantii au solicitat, pe cale oblica ca instanta sa constate dobândirea de catre pârâti a dreptului de proprietate asupra imobilelor prin efectul prescriptiei achizitive de 30 de ani si al accesiunii imobiliare.

Art.1890 C.civ. stabileste ca pentru a se dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune trebuie îndeplinite doua conditii, anume sa existe o posesie de 30 de ani si aceasta sa fie utila, adica neviciata.

Fiind îndeplinite si prevederile art.1846-1850, 1169 Cod civil va fi admisa actiunea reclamantei în sensul ca va constata ca este proprietara prin efectul prescriptiei achizitive de 30 de ani asupra terenului.

De asemenea, fata de disp.art.488 si 492 din codul civil , urmeaza a se constata si dobîndirea de catre pârâti a dreptului de proprietate asupra constructiilor edificate pe acest teren, ca efect al accesiunii imobiliare artificiale. Sub acest aspect, instanta apreciaza ca un asemenea capat de cerere nu este inadmisibil, atîta timp cît pârâtii nu detine un înscris constatator a dreptului lor de proprietate asupra constructiilor de pe teren, iar prezumtia legala instituita de art.492 din Codul civil, desi opereaza de drept , nu poate constitui în sine un titlu de proprietate.

Apreciind ca s-a facut dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor obiect al antecontractului de vânzare-cumparare, precum si îndeplinirea celorlalte conditii de admisibilitate a actiunii, instanta o va admite.

Etichete: